Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 26 september 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op Motie-Nicolaï (PvdD) c.s. over toetsing van de effectiviteit van de maatregelen (36.194, N)

- Moties Eerste tranche wijziging Wet publieke gezondheid afronding parlementaire behandeling

Verslag schriftelijk overleg (36194, Z)

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de PvdD-fractie (Nicolaï).


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer