Korte aantekeningen vergadering commissies Europese Zaken (EUZA) en Justitie en Veiligheid (J&V) van 24 oktober 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E230012 - Commissiemededeling: Verslag over de rechtsstaat 2023 - Situatie op het gebied van de rechtsstaat in de Europese Unie

- E230012

Commissiemededeling: Verslag over de rechtsstaat 2023 - Situatie op het gebied van de rechtsstaat in de Europese Unie

De commissies bespreken het rechtsstaatrapport 2023 van de Europese Commissie en stellen de volgende thema’s voor de deskundigenbijeenkomst vast:
- Ontwikkeling mediavrijheid
- Aanbeveling digitalisering rechterlijke systemen
- Recht van consument op een eerlijke prijs en op eerlijk, gezond voedsel
- Recht van burgers op een eerlijke, betrouwbare overheid en op goed bestuur, dus ook op een duidelijke efficiënte, effectieve EU die zich richt op de kerntaken
- De rechterlijke macht, het recht en de volksvertegenwoordiging en de vermeende te grote dienstbaarheid van de rechter richting de staat
- Rechtsstatelijkheid in Hongarije
- Herstel van een illiberale staat in een rechtsstaat (situatie Polen)
- De Europese bescherming van de wolf

De commissies besluiten om de deskundigenbijeenkomst te houden op 30 januari 2024.

Omdat de commissies een aantal thema’s kiezen die het landenrapport over Nederland raken, wordt de organisatie van de deskundigenbijeenkomst voortgezet in de commissies EUZA en J&V.

De verdere invulling van de deskundigenbijeenkomst bespreken de commissies in beslotenheid.

De staf krijgt het mandaat om op basis van het besprokene in een volgende vergadering een voorstel te doen voor de deskundigenbijeenkomst.


De griffier voor deze vergadering,
Candacé van der Bijl