Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 31 oktober 2023
1. Vaststellen agenda

Het lid Meijer (VVD) plaatst kanttekeningen bij het tijdstip van deze vergadering in de ochtend, die daardoor deels samenvalt met een fractievergadering.

2. 36200 A, E

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van I&W over knelpunten in de uitvoering van meerjarige infrastructurele projecten; Begrotingsstaat Mobiliteitsfonds 2023

N.a.v. de brief van 13 september 2023 (36200 A,E) wordt inbreng voor nader schriftelijk overleg met de minister van I&W geleverd door de fractie van de BBB (Van Langen-Visbeek). De fractie van GroenLinks-PvdA (Kluit) sluit zich bij voorbaat aan bij de door de fractie van de BBB gestelde vragen. De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

3. Toezegging T03010

Toezegging Wanneer ambities betreffende natuur niet gehaald worden, bezien wat de onderliggende redenen zijn (34.985)

N.a.v. de brief van 25 september 2023 (34985, S) wordt inbreng voor nader schriftelijk overleg met de minister van BZK geleverd door de fractie van de BBB (Kemperman). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

4. Toezegging T03432

Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van I&W over de realisatie van de verbinding Eindhoven-Aken; Kabinetsformatie 2021; Toezegging Mogelijke versnelling traject Eindhoven-Aken (35.788)

De commissie besluit n.a.v. de brief van 10 oktober 2023 (35788, AH) op 14 november 2023 gelegenheid te bieden voor het leveren van inbreng voor nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van I&W. De commissie besluit toezegging T03432 als "deels voldaan" aan te merken.

5. COM(2023)156 - Europese Waterstofbank

Commissiemededeling: de Europese Waterstofbank; Brief van de Europese Commissie betreffende beantwoording vragen over de Commissiemededeling inzake de Europese Waterstofbank; Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor Klimaat en Energie inzake de Commissiemededeling betreffende de Europese Waterstofbank; EU-voorstel: Commissiemededeling over de Europese Waterstofbank (COM(2023)156)

De commissie besluit de brief van de Europese Commissie van 11 oktober 2023 (36399, B) en de brief van de minister voor Klimaat en Energie van 26 oktober 2023 (36399, C) voor kennisgeving aan te nemen.

6. 36200 XII, D

Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van I&W naar aanleiding van het toezeggingenrappel en over het tweejaarlijks onderzoek kwaliteit uitvoering VTH; Begrotingsstaten Infrastructuur en Waterstaat 2023

De commissie neemt kennis van de brief van 5 oktober 2023 (36200 XII, D) en besluit op 14 november 2023 gelegenheid te bieden voor het leveren van inbreng voor nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van I&W over toezegging T02892. Ten aanzien van de diverse toezeggingen in de brief van 5 oktober besluit de commissie als volgt:

- toezegging T02877 als "openstaand" te blijven beschouwen; op basis van een mondelinge toelichting van het lid Kluit (GroenLinks-PvdA) wordt de griffie verzocht ambtelijk te verzoeken om het eerder door deze fractie in dit kader gevraagde overzicht, alsmede om de halfjaarlijkse voortgangsrapportages;
- toezeggingen T02871 en T02898 als "voldaan" aan te merken;
- toezeggingen T02873 en T02892 als "openstaand" te blijven beschouwen.

7. 34287 / 29383, Y

Brief van de staatssecretaris van I&W over stand van zaken acties voortvloeiend uit het Nevele-arrest; Regelgeving Ruimtelijke Ordening en Milieu; Toezegging Brief gevolgen uitspraak Nevele op Omgevingswet (34.287/29.383)

De commissie besluit n.a.v. de brief van 26 oktober 2023 (34287/29383, Y) op 14 november 2023 gelegenheid te bieden voor het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg met de staatssecretaris van I&W. De commissie besluit toezegging T03581 als "openstaand" te blijven beschouwen.

8. Vervolg dossier Omgevingswet

De commissie bespreekt de mogelijkheden waarop aan het dossier Omgevingswet een vervolg kan worden gegeven.

Het lid Kluit (GroenLinks-PvdA) zal de Kamer vandaag verlof vragen voor een interpellatiedebat over de invoering van de Omgevingswet voor dezelfde dag. Bij een inventarisatie in de commissie blijken de fracties van BBB, GroenLinks-PvdA, D66, PVV, SP, PvdD en JA21 dit verzoek te kunnen steunen en de fracties van VVD en CDA niet.

In het geval de Kamer het verlof verleent voor het houden van een interpellatiedebat vandaag zal het kennismakingsgesprek met de minister van BZK tussen 14:00 en 14:45 uur geen doorgang vinden. Het interpellatiedebat zal dan mogelijk in dit tijdsbestek plaatsvinden. De commissie verzoekt de griffie in dit kader ook de beschikbaarheid van de minister van BZK na te gaan tijdens de geplande korte pauze en dinerpauze van de Kamer.

9. Voortgangsbrief Omgevingswet

Brief van de minister van BZK over de voortgang van de Omgevingswet; Omgevingsrecht

De commissie besluit bespreking van de voortgangsbrief Omgevingswet van 9 oktober 2023 (33118/34986, FO) aan te houden tot 14 november 2023.

Het lid Janssen (SP) geeft n.a.v. de motie-Janssen (SP) c.s. (33118 / 34986, FA) aan de door de minister in dit kader toegezegde brief uiterlijk 10 november a.s. te ontvangen.

10. Antwoorden op commissiebrief Omgevingswet

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BZK over de voortgang van de implementatie van de Omgevingswet; Omgevingsrecht

De commissie besluit de bespreking van dit agendapunt aan te houden tot 14 november 2023.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra