Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 7 november 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op Motie-Nicolaï (PvdD) c.s. over toetsing van de effectiviteit van de maatregelen (36.194, N)

- Moties Eerste tranche wijziging Wet publieke gezondheid afronding parlementaire behandeling

Verslag nader schriftelijk overleg (36194, AB)

De commissie neemt de brief van 3 november 2023 (verslag nader schriftelijk overleg, 36194, AB) voor kennisgeving aan. De moties-Nicolaï (PvdD) c.s. over respectievelijk de toetsing van de effectiviteit van de maatregelen (36194, N) en de grondslag voor een vaccinatiebewijs (36194, W) worden als uitgevoerd beschouwd.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer