Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 14 november 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op Motie-Kluit (GroenLinks) c.s. over het maken van een integraal financieel beeld voor gemeenten, provincies en omgevingsdiensten (33.118 / 34.986, EY)

- 33118 / 34986, FO

Brief van de minister van BZK over de voortgang van de Omgevingswet; Omgevingsrecht

De commissie besluit de brief van de minister van BZK van 9 oktober 2023 (33118/34986, FO) voor kennisgeving aan te nemen.

Ten aanzien van de in deze brief aan de orde komende toezeggingen besluit de commissie als volgt:
- toezegging T03422 als "deels voldaan" te blijven beschouwen;
- toezeggingen T03567 en T03557 als "openstaand" te blijven beschouwen, eerstgemelde toezegging in afwachting van de door de minister aangekondigde nadere informatie;
- toezeggingen T02869 en T03560 als "voldaan" aan te merken;
- toezeggingen T03562 en T03566 als "deels voldaan" aan te merken.

Ten aanzien van de in de brief aan de orde komende moties besluit de commissie als volgt:
- de status van de motie-Janssen (SP) c.s. over het minimaal voldoen van alle betreffende websites aan de norm WCAG 2.1 voor inwerkingtreding van de Omgevingswet van "niet uitgevoerd" wordt gehandhaafd;
- de status van de motie-Moonen (D66) c.s. over het bevorderen van participatie van "niet uitgevoerd" wordt gehandhaafd;
- de motie-Kluit (GroenLinks) c.s. over het maken van een integraal financieel beeld voor gemeenten, provincies en omgevingsdiensten wordt als "deels uitgevoerd" aangemerkt, en
- de status van de gewijzigde motie-Kluit (GroenLinks-PvdA) c.s. over het opnemen van wijzigingen in de begroting voor Binnenlandse Zaken voor 2024 en het ter beschikking stellen van de CA-gelden aan de decentrale overheden wordt als "uitgevoerd" aangemerkt.

De met de moties-Kluit c.s. verband houdende toezegging T03130 wordt als "deels voldaan" aangemerkt en toezegging T03715 blijft als "openstaand" aangemerkt.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra