Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken (BIZA) van 21 november 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Woningcorporaties (29.453)

- 29453, E

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van BZK over de 'Staat van de corporatiesector 2022', het rapport ‘Onderdak bieden’ en de kabinetsreacties; Woningcorporaties

Het lid Kemperman (BBB) brengt naar voren dat in zijn fractie vele vragen leven ten aanzien van de volkshuisvesting in Nederland, die moeilijk kunnen worden gesteld in een nader schriftelijk overleg. Hij zoekt naar een voor de commissie begaanbare weg om hierover - vooruitlopend op de behandeling van het voorstel voor de Wet versterken regie volkshuisvesting - met de verantwoordelijk minister van gedachten te wisselen. Onder andere de mogelijkheid van een mondeling overleg wordt genoemd. De commissie zal hierover nader besluiten.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman