Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 5 december 2023
1. T03273 & 36410 IV, E

Toezegging Met de landen te bespreken dat in het Caribisch deel van het Koninkrijk de mogelijkheid wordt geboden tot het aangaan van een huwelijk tussen partners van gelijk geslacht en de Kamer daarover te informeren (35.570 IV); Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van BZK over openstellen huwelijkspartners gelijk geslacht Curaçao, Aruba en Sint Maarten; Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van BZK over openstellen huwelijkspartners gelijk geslacht Curaçao, Aruba en Sint Maarten; Begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2024

De commissie besluit:
- toezegging T03273 als deels voldaan te blijven beschouwen met nieuwe deadline 1 juli 2024;
- dit dossier nauwgezet te blijven volgen; en,
- die volksvertegenwoordigers in het Caribisch deel van het Koninkrijk die moeilijkheden ondervinden, enkel omdat zij de mogelijkheid bepleiten van een huwelijk tussen partners van gelijk geslacht, een hart onder de riem te steken.

2. T03673

Toezegging Rapport Nijpels klimaattafel Bonaire (36.200 IV); Brief van de staatssecretaris van BZK met kabinetsreactie adviesrapport “Het is nooit te laat”; Kabinetsaanpak Klimaatbeleid

De commissie besluit toezegging T03673 als voldaan aan te merken.

De commissie besluit voorts:
- op 19 december 2023 gelegenheid te bieden om inbreng te leveren voor schriftelijk overleg met de staatssecretaris BZK over de kabinetsreactie adviesrapport “Het is nooit te laat” (32813, AY);
- de bestuurscolleges van Bonaire, Sint Eustatius en Saba schriftelijk te verzoeken om hun reactie op het voorliggende adviesrapport; en,
- tijdens het voorgenomen commissiewerkbezoek aandacht te besteden aan het thema klimaatbeleid in Caribisch Nederland.

3. Uitnodiging en inventarisatie Ambassadeursconferentie 1 februari 2024

Een aantal leden heeft interesse in deelname aan de Ambassadeursconferentie. Als mogelijk gespreksthema wordt genoemd de positie van de Nederlandse Caribische eilanden in de regio en hoe deze zich verhoudt tot vergelijkbare eilanden in die regio.

4. Rondvraag

Het lid Nicolaï (PvdD) verzoekt de beantwoording van de op 7 november 2023 gestelde vragen inzake herfinanciering covidleningen (36401, G, I & J) te rappelleren.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman