Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken (BIZA) van 12 december 2023
1. 36263

Tijdelijke wet onderzoeken AIVD en MIVD naar landen met een offensief cyberprogramma, bulkdatasets en overige specifieke voorzieningen

Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de leden van de fracties van GroenLinks-PvdA (Fiers), CDA (Doornhof), D66 (Aerdts), de PVV (Van Hattem), de ChristenUnie (Talsma), de PvdD (Nicolaï) en Volt (Perin-Gopie).

2. 36410 B

Begrotingsstaat gemeentefonds 2024

De commissie meldt het wetsvoorstel aan voor plenaire afdoening als hamerstuk op 19 december 2023.

3. 33.328 / 35.112, AH

Brief van de staatssecretaris van BZK ter aanbieding van de Woo-invoeringstoets en eindrapportage van de Woo-pilots; Initiatiefvoorstel-Snels en Sneller Wet open overheid

De commissie besluit, naar aanleiding van de brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 7 december 2023 (33328/35112, AH), eerst de beantwoording van de vragen van 19 oktober 2023 over de uitvoering van moties en toezeggingen betreffende de Wet open overheid af te wachten alvorens de verdere behandeling van de brief te bespreken. Indien mogelijk zal zij daarbij de kabinetsreactie op de eindrapportage van de Woo-pilots betrekken.

4. 36.410 VII / 36.410 IV, C

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BZK over (deels) openstaande toezeggingen; Begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2024

De commissie besluit naar aanleiding van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 23 november 2023 (36410 VII/36410 IV, C) de toezeggingen T03550 en T03711 als voldaan aan te merken.

Voorts besluit de commissie de bespreking van de status van de toezeggingen T03554 en T03662 opnieuw te agenderen op 16 januari 2024.

5. Mogelijkheid debat Volkshuisvestingsbeleid

De commissie bespreekt de mogelijkheid van het houden van een debat over volkshuisvestingsbeleid op grond van artikel 51, eerste lid, van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. De leden Kemperman (BBB), Janssen-van Helvoort (GroenLinks-PvdA), Meijer (VVD) en Nicolaï (PvdD) zullen in onderling overleg een voorstel formuleren ter verdere inkadering en focus van het mogelijke debat en de termijn waarop dit debat plaats zou kunnen vinden. Zij zullen in een volgende commissievergadering daarover terugkoppelen.

6. 29453, F

Brief van de minister van BZK over solidariteit en projectsteun in de corporatiesector; Woningcorporaties

De commissie besluit de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 4 december 2023 (29453, F) te betrekken bij een eventueel debat over volkshuisvestingsbeleid. Indien niet tot een debat wordt besloten, zal de brief opnieuw ter bespreking geagendeerd worden.

7. 21.201-02, FT

Brief van de minister van BuZa over verslag Raad Algemene Zaken van 15 november 2023; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de leden van de fractie van Volt (Perin-Gopie). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman