Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat (EZK) van 12 december 2023
1. 35594

Afbouw salderingsregeling voor kleinverbruikers

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel plenair te behandelen na het kerstreces.

2. 36410 XIII begrotingsstaten EZK, 36410 L begrotingsstaat NGF en 36274 Tijdelijke wet Klimaatfonds

De commissie besluit de begrotingsstaat Nationaal Groeifonds 2024 (36410 L) op 19 december 2023 te agenderen voor een (kort) debat met de minister van EZK.

Reeds voorzien op 19 december 2023 is een plenair debat over het wetsvoorstel Tijdelijke wet klimaatfonds (36274) met de minister voor Klimaat en Energie. Desgewenst kunnen leden de begrotingsstaten EZK 2024 (36410 XIII), het onderdeel klimaat en energie betreffende, behandelen bij het debat over het klimaatfonds, evenals de Klimaatnota 2023 en de Klimaat en Energieverkenning 2023 (KEV 2023).

Aan het einde van deze twee debatten zal de Voorzitter nagaan of de behandelde (begrotings)wetsvoorstellen in stemming moeten worden gebracht of dat er voorstellen eventueel zonder stemming aanvaard kunnen worden.

Ter vergadering worden de woordvoerders opgeroepen hun spreektijden te matigen, zodat mogelijk vermeden kan worden dat op maandagavond 18 december vergaderd moet worden.

3. 36410 XIII, D

Verslag van schriftelijk overleg over openstaande toezeggingen EZK

De commissie oordeelt over toezeggingen T01036, T03597, T03599, T03603, T03604, T03457 en T02663 dat deze als voldaan kunnen worden aangemerkt.

De commissie stemt in met de ambtelijke voorstellen uit het memo ten aanzien van de overige toezeggingen, behalve de toezeggingen gericht aan de leden van de PVV-fractie, wegens afwezigheid bij de commissievergadering.

Toezegging T03452, T03698 en T03488 worden aangehouden tot de volgende agenda, zodat de leden van de PVV-fractie hierover kunnen oordelen.

4. COM(2023)763

Voorstel voor een Verordening tot wijziging van Verordening (EU) 2022/2577 tot vaststelling van een kader om de inzet van hernieuwbare energie te versnellen

De commissie besluit het (verlengings)voorstel niet in behandeling te nemen.

5. Uitnodiging en inventarisatie Ambassadeursconferentie 1 februari 2024

Het lid Crone (GroenLinks-PvdA) heeft zich reeds aangemeld voor de Ambassadeursconferentie. Het lid Crone wenst te spreken over het thema 'klimaat wereldwijd'.

Het lid Petersen (VVD) geeft aan aanwezig te zijn als voorzitter van commissie BDO. Andere eventuele aanmeldingen zullen gedaan worden door de fractiemedewerker.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren