Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 12 december 2023
1. 34682, S

Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van I&W over de planmonitor Nationale Omgevingsvisie (NOVI) 2023; Nationale Omgevingsvisie

N.a.v. de brief van 19 september 2023 (34682, S) wordt inbreng voor nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van I&W geleverd door de fracties van de BBB (Van Langen-Visbeek), GroenLinks-PvdA (Thijssen) en de PVV (Van Kesteren). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

2. 36200 A, F

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van I&W over bereikbaarheidsdoelen; Begrotingsstaat Mobiliteitsfonds 2023

De commissie besluit n.a.v. de brief van 5 december 2023 (36200 A, F) op 19 december 2023 gelegenheid te bieden voor het leveren van inbreng voor nader schriftelijk overleg met de minister van I&W.

3. 33118 / 34986, FX

Brief van de minister van BZK over de inrichting van de monitoring en evaluatie van de Omgevingswet; Omgevingsrecht

De commissie besluit n.a.v. de brief van 4 december 2023 (33118/34986, FX) op 16 januari 2024 gelegenheid te bieden voor het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg met de minister van BZK.

Ten aanzien van de in deze brief aan de orde komende toezeggingen en motie besluit de commissie als volgt:
- toezegging T02849 als "deels voldaan" te blijven beschouwen met handhaving van de deadline van 1 januari 2025;
- toezegging T02887 als "deels voldaan" te blijven beschouwen;
- toezegging T02857 als "deels voldaan" aan te merken;
- toezeggingen T02862, T02863 en T02856 als "openstaand" te blijven beschouwen, in afwachting van de monitoring en evaluatie van de Omgevingswet;
- de motie Rietkerk (CDA) c.s. over jaarlijkse evaluatierapportages als "deels uitgevoerd" te blijven beschouwen.

4. E230013 - Voorstel voor een richtlijn inzake bodemmonitoring

Voorstel voor een richtlijn inzake bodemmonitoring

Naar aanleiding van de geannoteerde agenda van de Milieuraad van 18 december 2023 besluit de commissie om - in verband met de spoedeisendheid - heden gelegenheid te bieden tot het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg met de staatssecretaris van I&W. Inbreng wordt vervolgens geleverd door de fracties van de BBB (Jaspers) en GroenLinks-PvdA (Thijssen). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd, met een korte reactietermijn.

5. Mededelingen en informatie

Op verzoek van het lid Van Langen-Visbeek (BBB) besluit de commissie om het verslag van een schriftelijk overleg van de Tweede Kamer over de Transportraad van 4 december 2023 op 19 december 2023 te agenderen voor het leveren van schriftelijk overleg met de minister en de staatssecretaris van I&W.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra