Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 12 december 2023
1. 32820, A

Brief van de staatssecretaris van OCW over uitgangspunten Cultuursubsidies 2025-2028; Erfgoed Telt; de betekenis van erfgoed voor de samenleving

De commissie besluit, naar aanleiding van de brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 24 november 2023 (32820, A), op 16 januari 2024 gelegenheid te geven voor inbreng voor schriftelijk overleg.

Daarnaast stelt het lid Veldhoen (GroenLinks-PvdA) voor om de brief ook te betrekken bij het kennismakingsgesprek met de Raad voor Cultuur op 23 januari 2024.

2. Toezeggingen T03679 en T03680

Brief van de minister voor PVO over toezegging interpretatie begrippen Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs; Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs; Toezegging Toezicht burgerschapsopdracht en zorgplicht veiligheid (35.920); Toezegging Interpretatie begrippen in het wetsvoorstel (35.920)

De commissie besluit, naar aanleiding van de brief van de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs van 27 november 2023 (35920, L), toezegging T03679 als voldaan aan te merken en toezegging T03680 als openstaand te blijven aanmerken in afwachting van de evaluatie van de wet inzake de wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met verduidelijking van de burgerschapsopdracht aan scholen in het funderend onderwijs (35352).

De brief wordt overigens voor kennisgeving aangenomen.

3. 36410 VIII, C

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van OCW en de minister voor PVO over (deels) openstaande toezeggingen op het gebied van onderwijs; Begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2024

De commissie besluit naar aanleiding van de reactie van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs van 7 december 2023 (36410 VIII, C) op de rappelbrieven van 3 oktober 2023:

- Toezegging T02448 als deels voldaan te blijven aanmerken en de deadline te verschuiven naar 1 juli 2024 in afwachting van de publicatie ‘Balans van de Wetenschap 2023’ van het Rathenau Instituut en de kabinetsreactie;
- Toezegging T01575 als openstaand te blijven aanmerken en de deadline te verschuiven naar 1 januari 2024 in afwachting van de brief over passend onderwijs;
- Toezegging T02151 als openstaand te blijven aanmerken en de deadline te verschuiven naar 1 januari 2024 in afwachting van de brief met de evaluatie van het Tweetalig Primair Onderwijs.

De brief wordt overigens voor kennisgeving aangenomen.

4. 36410 VIII, B

Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van OCW over (deels) openstaande toezeggingen op het gebied van cultuur en media; Begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2024

De commissie besluit naar aanleiding van de reactie van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 28 november 2023 (36410 VIII, B) op de rappelbrief van 3 oktober 2023 de status van de toezeggingen T03060, T03062, T03080, T03082 en T03480 niet te wijzigen in afwachting van de beleidsreactie op de beleidsdoorlichting media dan wel de beleidsreactie op het eindrapport van het Adviescollege Publieke Omroep.

Daarnaast besluit de commissie naar aanleiding van de brief toezegging T03353 als doorlopende toezegging (legisprudentie) aan te merken.

De brief wordt overigens voor kennisgeving aangenomen.

5. Toezegging T03726

Toezegging Herziene inrichting asielprocedure en asielketen (36.373); Brief van de staatssecretaris van J&V over het reduceren van gedwongen verplaatsingen van kinderen; Tijdelijke wet tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen in het onderwijs

De commissie besluit, naar aanleiding van de brief van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid van 30 november 2023 (36373, G), toezegging T03726 als openstaand te blijven aanmerken. Het lid Van Meenen (D66) geeft aan dat hij zich zal beraden over het (in gewijzigde vorm) in stemming brengen van zijn aangehouden motie over een herziene inrichting van de asielprocedure en de asielketen (36373, E).

6. Toezeggingen T03628 en T03627

Brief van de minister van OCW over reactie op toezeggingen uitwonende studenten die niet ingeschreven staan in gemeente en onderzoek naar effecten stelsels van studiefinanciering; Wet herinvoering basisbeurs hoger onderwijs; Toezegging Uitwonende studenten die niet ingeschreven staan in de gemeente (36.229); Toezegging Onderzoek naar effecten leenstelsel en basisbeursstelsel (36.229)

De commissie besluit, naar aanleiding van de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 6 december 2023 (36229, K) toezegging T03628 als deels voldaan aan te merken en op 16 januari 2024 gelegenheid te geven voor inbreng voor schriftelijk overleg over deze toezegging.

Daarnaast besluit zij naar aanleiding van de brief toezegging T03627 als deels voldaan aan te merken en de deadline van de toezegging naar 1 januari 2025 te verplaatsen, in afwachting van de resultaten van het onderzoek van het Centraal Planbureau.

7. Voorbereiding gesprek met de Raad voor Cultuur op 23 januari 2024

De commissie bespreekt het gesprek met de Raad voor Cultuur van 23 januari 2024 voor. Zij stemt in met de door de Raad aangedragen gespreksonderwerpen, te weten 'het cultuurbestel' en 'media'. Ten aanzien van het eerste onderwerp wenst de commissie specifiek in te gaan op het onderwerp 'erfgoed'.

De commissie stelt een gespreksopzet vast waarbij, na een korte voorstelronde, de Raad voor Cultuur een korte inleiding (circa 5 minuten) geeft op het eerste onderwerp, waarna er ruimte is voor vragen (circa 20 minuten). Voor het tweede onderwerp kan dit dan herhaald worden.

8. Uitnodiging en inventarisatie Ambassadeursconferentie 1 februari 2024

De leden Van Meenen (D66) en Walenkamp (BBB) melden zich ter vergadering aan voor de Ambassadeursconferentie van 1 februari 2024.

De commissie stelt de volgende mogelijke gesprekthema's voor:

- aanpak lerarentekort;
- verbeteren kwaliteit taal en rekenen van leerlingen, met in het bijzonder de vraag hoe andere landen die in PISA-onderzoek slecht scoorden op dit terrein maar nu veel beter, de kwaliteitsverbetering hebben bewerkstelligd;
- visie van andere landen op de mogelijke inperking van de instroom van internationale studenten in het hoger onderwijs in Nederland.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra