Korte aantekeningen vergadering commissies Justitie en Veiligheid (J&V) en Binnenlandse Zaken (BIZA) van 19 december 2023
1. 31.731, P

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BZK betreffende vragen naar aanleiding van brieven over de Staat van de Uitvoering; Integraal wetgevingsbeleid

De commissie gaat ermee akkoord het gesprek met 'De Stuurgroep' van de Staat van de Uitvoering te laten plaatsvinden op 13 februari 2024 en besluit de brief van de minister van BZK van 11 december 2023 (31.731, P) aan te houden en na dit gesprek opnieuw te agenderen. Ter voorbereiding op het gesprek benoemt de commissie de volgende thema's:
- kennismaking met leden van De Stuurgroep;
- hoe kijken deze leden van De Stuurgroep aan tegen het beter op de agenda krijgen van 'de uitvoering', ook vanuit de positie van de Eerste Kamer.

2. CXLVII, M

Brief van de staatssecretaris van BZK betreffende een dialoog inzake de getroffen waarborgen bij geautomatiseerde besluitvorming met hoge impact bij de overheid; Grip op algoritmische besluitvorming bij de overheid

De leden Kroon (BBB) en Veldhoen (GroenLinks-PvdA) zijn bereid om namens de commissies J&V en BIZA deel te nemen aan een bijeenkomst over de waarborgen die nu getroffen worden bij geautomatiseerde besluitvorming en de wijze waarop de betrokkenheid van de Kamers eventueel versterkt kan worden. Het lid Veldhoen (GroenLinks-PvdA) is tevens bereid een (voorbereidende) rol te spelen bij de invulling van deze bijeenkomst.

3. Mededelingen en informatie

Het lid Croll (BBB) geeft aan dat er vanuit de BBB-fractie belangstelling is voor de interparlementaire conferentie over artificiële intelligentie op 28 en 29 januari 2024 in Brussel. Op een later moment wordt nog medegedeeld welk fractielid zal deelnemen.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren