Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 16 januari 2024
1. 36202 / 32140, AH

Brief van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst over aanbieding ambtelijk rapport Aanpak fiscale regelingen; Herziening Belastingstelsel

De commissie besluit op verzoek van het lid Van Rooijen (50PLUS) dit agendapunt aan te houden en opnieuw voor inbreng te agenderen op 30 januari 2024.

2. 31066, AJ

Brief van de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst over stand van de uitvoering Belastingdienst 2023 en jaarplan Belastingdienst 2024; Belastingdienst

De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van 21 december jl. inzake de stand van de uitvoering Belastingdienst 2023 en jaarplan Belastingdienst 2024 voor inbreng te agenderen op 30 januari 2024. Deze inbreng kan worden betrokken bij de inbreng over de herziening van het Belastingstelsel.
Voorts besluit de commissie om in te gaan op de uitnodiging van de staatssecretaris om een (gezamenlijk) werkbezoek aan de Belastingdienst af te leggen - met voorkeur op een dinsdag na het voorjaarsreces.

3. 36418, AG

Brief van de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst over aangenomen moties verbruiksbelasting alcoholvrije dranken; Belastingplan 2024

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden in afwachting van de contourenbrief die in het eerste kwartaal van dit jaar aan de Kamer zal worden voorgelegd.

4. 36202, N

Motie-Koffeman (PvdD) over de implementatie van de aanbevelingen uit het Ex'tax Project; Belastingplan 2023

De commissie besluit op verzoek van het lid Visseren-Hamakers (PvdD) de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst te verzoeken om een nadere toelichting te geven over de uitvoering van de motie-Koffeman (PvdD) (36202,N). De conceptbrief wordt per e-mail aan de leden van de commissie voorgelegd.

5. COM(2023)532, COM(2023)529

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van de BBB (Heijnen) en de VVD (Geerdink). In de brief zal de minister tevens worden verzocht geen onomkeerbare besluiten te nemen met betrekking tot beide COM-voorstellen voordat de Kamer hierover tijdig is geïnformeerd.
De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

6. 36108 / 29232

Brief van de minister van Financiën over conclusies juridische analyse en mogelijke vervolgstappen tegen KLM; Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Financiën over de vijfde periodieke rapportage van de Staatsagent bij KLM; Air France – KLM

De commissie besluit de kabinetsreactie op de brief van de voormalig staatsagent bij KLM d.d. 24 november jl. af te wachten, alvorens dit agendapunt opnieuw te agenderen. Die reactie wordt komende week verwacht.
De commissie zal dan ook een datum bespreken voor een debat met de minister.

7. Uitnodiging Europese Parlementaire Week 2024

De commissie heeft de uitnodiging voor de Europese Parlementaire Week 2024 van 12-13 februari a.s. besproken. Het lid Visseren-Hamakers (PvdD) heeft kenbaar gemaakt te willen deelnemen aan deze bijeenkomst. Het is gebruikelijk dat 2 à 3 leden vanuit de Eerste Kamer kunnen deelnemen. Geïnteresseerde leden kunnen zich voor deelname melden bij de griffie tot en met vrijdag 26 januari 2024.

8. Mededelingen en informatie

Op verzoek van het lid Geerdink (VVD) zal de kabinetsreactie evaluatie innovatiebox ter bespreking worden geagendeerd op de gecombineerde vergadering van FIN-EZK op 30 januari 2024.

9. Rondvraag

Op verzoek van het lid Geerdink (VVD) zal het voorstel van 12 september 2023 van de Europese Commissie voor een Richtlijn van de Raad tot vaststelling van een belastingstelsel voor micro-, kleine en middelgrote ondernemingen volgens de regels van de lidstaat van het hoofdkantoor en tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU (COM(2023)528) de eerstvolgende vergadering ter bespreking worden geagendeerd.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk