Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 16 januari 2024
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Grondrechten in een pluriforme samenleving (29.614)

- 35352, L

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor PVO over voortgang van de beleidsagenda informeel onderwijs; Verduidelijking van de burgerschapsopdracht aan scholen in het funderend onderwijs

De commissie besluit, naar aanleiding van de brief van de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs van 22 december 2023 (35352, L), op 23 januari 2024 gelegenheid te geven voor het leveren van inbreng voor nader schriftelijk overleg.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra