Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 6 februari 2024
1. 36.196

Aanscherping openbare ordebeleid voor criminele vreemdelingen

De commissie besluit om op 5 maart 2024 gelegenheid te bieden tot het leveren van inbreng voor het verslag over het wetsvoorstel.

2. COM(2023)754, COM(2023)755

VERORDENING betreffende de versterking van de politiële samenwerking met het oog op het voorkomen, opsporen en onderzoeken van migrantensmokkel en mensenhandel en RICHTLIJN tot vaststelling van minimumvoorschriften ter voorkoming en tegengaan van mensensmokkel

De commissie besluit het richtlijnvoorstel COM(2023)755 in behandeling te nemen en deze te agenderen voor het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg met de regering en/of de Europese Commissie op 27 februari 2024. De commissie overweegt een parlementair behandelvoorbehoud. Met het oog daarop zal de regering verzocht worden uiterlijk 7 maart te reageren op de vragen.
Met betrekking tot het verordeningsvoorstel wacht de commissie het BNC-fiche af.

3. 33.836 EK, E; TK, 89

Brief regering; Verzoek instemming geen bezwaar tegen toetreding Azerbeidzjan tot het Haags Alimentatieverdrag 2007; Personen- en familierecht

De commissie besluit de Kamer te adviseren om in te stemmen met het verlenen van medewerking aan de totstandkoming van het besluit van de Raad om geen bezwaar te maken tegen toetreding van Azerbeidzjan tot het Haags Alimentatieverdrag 2007. Daartoe wordt een brief aan de Voorzitter vastgesteld die op de hamerstukkenlijst kan worden opgenomen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren