Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 13 februari 2024
1. 36021

Goedkeuring Verdrag met de Staat Israël inzake de status van hun strijdkrachten

De commissie besluit een brief te sturen aan de minister van Defensie met een aantal vragen over het wetsvoorstel in relatie tot een aantal actuele ontwikkelingen. De minister zal worden verzocht deze vragen uiterlijk 8 maart a.s. te beantwoorden, waarna de commissie vervolgens de schriftelijke voorbereiding van dit wetsvoorstel zal voortzetten. De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

2. 36200 V, J & 36200 V, K

Gewijzigde motie-Karimi (GroenLinks-PvdA) c.s. over ernstige en systematische schendingen van de mensenrechten in Iran; Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BuZa over de uitvoering van de motie Karimi c.s. over ernstige en systematische schendingen van de mensenrechten in Iran; Begrotingsstaat Buitenlandse Zaken 2023

De commissie besluit de status van de motie-Karimi c.s. (36200 V, J) op openstaand te laten en een brief te sturen naar de minister van Buitenlandse Zaken. De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

3. Mededelingen en informatie

Het lid Van Gasteren (BBB) vraagt wat de mogelijkheden zijn van de commissie bij de geannoteerde agenda's en verslagen van Europese raden die naar de Eerste Kamer worden gestuurd. De griffie zal hierop terugkomen.

4. Rondvraag

De commissie komt binnenkort terug op de suggestie om een werkbezoek aan de NAVO af te leggen.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk