Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 13 februari 2024
1. Vaststellen agenda

De commissie besluit op voorstel van het lid Van Langen-Visbeek (BBB) de bespreking van de te organiseren deskundigenbijeenkomsten als laatste punt van deze vergadering (voor de rondvraag) te agenderen, vanwege het deels besloten karakter daarvan.

2. 36375

Implementatie richtlijn milieuaansprakelijkheid

Inbreng voor het verslag wordt heden geleverd door de fracties van de BBB (Van Langen-Visbeek) en GroenLinks-PvdA (Kluit).

3. 30175, Z

Brief van de staatssecretaris van I&W ter aanbieding van de veertiende Monitoringsrapportage Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL); Luchtkwaliteit

N.a.v. de brief van 21 december 2023 (30175, Z) wordt inbreng voor schriftelijk overleg met de staatssecretaris van I&W geleverd door de fracties van de BBB (Kemperman), GroenLinks-PvdA (Thijssen) en de PVV (Van Kesteren). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

4. Toezegging T02884

Brief van de staatssecretaris van I&W over bestuurlijke afspraken Bodem en ondergrond; Aanvullingswet bodem Omgevingswet; Toezegging Kamer informeren over bestuurlijke afspraken koepels inzake Uitvoeringsprogramma Convenant Bodem en Ondergrond (34.864)

N.a.v. de brief van 9 januari 2024 (34864, P) wordt inbreng voor schriftelijk overleg met de staatssecretaris van I&W geleverd door de fractie van de BBB (Van Langen-Visbeek). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

5. Toezegging T03010

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister voor N&S over de jaarlijkse evaluatie van de Omgevingswet; Aanvullingswet natuur Omgevingswet; Toezegging Wanneer ambities betreffende natuur niet gehaald worden, bezien wat de onderliggende redenen zijn (34.985)

De commissie besluit n.a.v. de brief van 30 januari 2024 (34985, T) om op 5 maart 2024 gelegenheid te bieden voor het leveren van inbreng voor nader schriftelijk overleg met de minister voor N&S. De commissie besluit toezegging T03010 als “openstaand” te blijven beschouwen.

6. 29984, D

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van I&W met nadere vragen over de ontwerpconcessie Hoofdrailnet (HRN) 2025-2033; Spoor: vervoer- en beheerplan

De commissie besluit de brief van 30 januari 2024 (29984, D) van de staatssecretaris van I&W voor kennisgeving aan te nemen.

7. 36200 A, G

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van I&W over de bereikbaarheidsdoelen; Begrotingsstaat Mobiliteitsfonds 2023

De commissie besluit de brief van 6 februari 2024 (36200 A, G) van de minister van I&W voor kennisgeving aan te nemen.

8. COM(2023)592 - Voorstel voor een besluit wat betreft bepaalde rapportagevereisten op het gebied van wegvervoer en luchtvaart

De commissie besluit het voorstel COM(2023)592 van de Europese Commissie voor kennisgeving aan te nemen.

9. COM(2023)702 - Voorstel voor een richtlijn betreffende de wijziging van de richtlijn gecombineerd vervoer

De commissie besluit het voorstel COM(2023)702 van de Europese Commissie voor kennisgeving aan te nemen.

10. Voorstel voor deskundigenbijeenkomsten over het principe ‘water en bodem sturend’ en waterveiligheid tot 2100

De commissie bespreekt het voorstel van de eerder ingestelde werkgroep ter voorbereiding van een deskundigenbijeenkomst naar aanleiding van het landelijk veiligheidsbeeld primaire waterkeringen. De commissie besluit tot het organiseren van de voorgestelde twee separate bijeenkomsten over respectievelijk het principe ‘water en bodem sturend’ (bijenkomst 1) op 19 maart 2024 met een duur van anderhalf uur en over ‘waterveiligheid tot 2100’ (bijeenkomst 2) op 26 maart 2024 met een duur van een uur en drie kwartier.

De commissie besluit tevens tot het organiseren van een derde bijeenkomst op een nog nader te bepalen moment met nog nader te bepalen deskundigen uit met name de uitvoeringspraktijk, waaronder in ieder geval een vertegenwoordiger van Natuurmonumenten.

De commissie besluit voor bijeenkomst 1 over het principe ‘water en bodem sturend’ de volgende deskundigen uit te nodigen:
- de heer D. Hamers (of een andere onderzoeker) die het PBL-rapport ‘Vier scenario’s voor de inrichting van Nederland in 2050’ heeft opgesteld;
- de heer F. de Zeeuw, adviseur, emeritus-hoogleraar Gebiedsontwikkeling TU Delft;
- de heer T. van Hattum, Programmaleider Klimaat Wageningen University & Research;
- een vertegenwoordiger van de Vereniging van drinkwaterbedrijven in Nederland (Vewin).

De commissie besluit voor bijeenkomst 2 over ‘waterveiligheid tot 2100’ de volgende deskundigen uit te nodigen:
- de heer J. Haan, dijkgraaf waterschap De Stichtse Rijnlanden en bestuurslid van de Unie van Waterschappen;
- de heer C. Verdaas, deltacommissaris;
- mevrouw S. Hulscher, hoogleraar waterbouwkunde en waterbeheer Universiteit Twente en WRR-lid (bij verhindering: de heer B. Jonkman, hoogleraar waterbouw TU Delft;
- een hoofdonderzoeker (of een ter zake deskundige medeauteur) van het rapport ‘Voorbij de dijk’ van de Algemene Rekenkamer, en
- een vertegenwoordiger van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI).
- een vertegenwoordiger van Deltares.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra