Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 27 februari 2024
1. 36410 VIII

Begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2024 en invoeren capaciteitsfixus bachelor of ad-opleiding

Inbreng voor het verslag wordt geleverd op 12 maart 2024.

2. 21501-34, D

Voorstel voor een verordening inzake mediavrijheid; Brief van de minister van OCW inzake verslag van de OJCS-Raad voor de onderdelen onderwijs en cultuur van 23 en 24 november 2023; Raad voor Onderwijs, Jeugdzaken en Cultuur

De commissie besluit de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 23 januari 2024 (21501-34, D) voor kennisgeving aan te nemen.

3. 35352, M

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister voor PVO over voortgang van de beleidsagenda informeel onderwijs; Verduidelijking van de burgerschapsopdracht aan scholen in het funderend onderwijs

De commissie besluit de brief van de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs van 15 februari 2024 (35352, M) voor kennisgeving aan te nemen.

4. Terugblik gesprek met de Raad voor Cultuur - onderdeel cultuurbestel (inclusief erfgoed)

De commissie besluit de behandeling van het advies 'Toegang tot cultuur. Op weg naar een nieuw bestel in 2029' van de Raad voor Cultuur van januari 2024 en van het cultuurbestel (inclusief erfgoed) in de Tweede Kamer af te wachten alvorens eventueel opnieuw te spreken over dit onderwerp.

5. Terugblik gesprek met de Raad voor Cultuur - onderdeel media

De commissie besluit de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap per brief te vragen of zij de Raad voor Cultuur wil verzoeken een advies te geven ten aanzien van het rapport 'Eenheid in veelzijdigheid. Pleidooi voor een weerbaar publiek omroepbestel' van het Adviescollege Publieke Omroep van september 2023.

6. Rondvraag

Op verzoek van het lid Geerdink (VVD), zoals bij de rondvraag door haar verwoord, heeft de commissie besloten de termijn voor het leveren van inbreng voor verslag bij het wetsvoorstel Begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2024 en invoeren capaciteitsfixus bachelor of ad-opleiding (36410 VIII) niet op 5 maart, maar op 12 maart 2024 te stellen.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra