Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 5 maart 2024
Besluitpunten die betrekking hebben op Motie-Schalk (SGP) c.s. over het uitwerken van maatregelen tegen hoge marginale druk in de Bouwstenennotitie (36.418, AB)

- 32140 S

Brief van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst over rapport Belastingen in een maatschappelijk perspectief; Herziening Belastingstelsel

De commissie besluit de brief van 12 februari 2024 (32140, S) voor kennisgeving aan te nemen.
Voorts besluit commissie zowel de motie-Schalk (36418, B) als de toezegging T03773 bij afwezigheid van het lid Schalk (SGP) opnieuw ter bespreking te agenderen op de eerst volgende vergadering.
Op verzoek van het lid Geerdink (VVD) zal de commissie de staatssecretaris schriftelijk verzoeken om een nadere uitwerking van het dictum van de motie-Geerdink (36418, AA).


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk