Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken (BIZA) van 2 april 2024
1. 36511, A

Brief van de minister van BZK met verzoek om dit wetsvoorstel met spoed te behandelen; Verlenging, wijziging en handhaving maximering en verkorting van de verjaringstermijn voor huurverhogingen

De commissie besluit het wetsvoorstel op 9 april 2024 te agenderen voor procedure indien en nadat het wetsvoorstel op dinsdag 9 april 2024 door de Tweede Kamer is aanvaard en verzoekt hiermee rekening te houden in de commissieplanning.

De commissie zal alsdan besluiten op het voorliggende verzoek tot spoedige behandeling van het wetsvoorstel (36511, A).

2. 36496, C

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BZK over voortvarende behandeling van de Wet betaalbare huur; Wet betaalbare huur

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden tot de volgende vergadering in afwachting van de uitkomst van de procedurevergadering in de Tweede Kamercommissie voor BIZA d.d. 4 april 2024.

3. Rondvraag

De commissievoorzitter deelt mee dat de Kamervoorzitter, gehoord het College van fractievoorzitters, heeft besloten een maximumspreektijd per fractie vast te stellen van 15 minuten in eerste termijn van het artikel 51, lid 1 RvOEK -debat over Wonen en Bouwen in Nederland op 23 april 2024. Deze mogelijkheid komt hem toe op basis van artikel 77, lid 2 RvOEK.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman