Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 2 april 2024
1. 36418 AB

Motie-Schalk (SGP) c.s. over het uitwerken van maatregelen tegen hoge marginale druk in de Bouwstenennotitie; Belastingplan 2024

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de SGP-fractie (Schalk). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

2. 36202 / 32140, AK

Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst over het ambtelijk rapport Aanpak van fiscale regelingen; Herziening Belastingstelsel

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door het lid van de 50PLUS-fractie (Van Rooijen). De leden van de JA21-fractie (Baumgarten) sluiten zich aan bij deze inbreng. De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

3. 36418, AK

Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst en de minister van EZK over het evaluatierapport van de innovatiebox over de periode 2010-2019; Belastingplan 2024

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt heden geleverd door de leden van de GL-PvdA-fractie (Martens). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

4. 36108 / 29232, S

Brief van de minister van Financiën over Framework Agreement en juridische analyses KLM-steunpakket; Air France – KLM

De commissie heeft kennisgenomen van de brief van de minister van Financiën van 12 maart 2024 (36108/29232, S) inclusief de vertrouwelijke bijlagen en besluit deze stukken te betrekken bij een besloten gedeelte van het mondeling overleg op 9 april a.s. met de minister.
De commissie acht de vertrouwelijkheid van de ter inzage gelegde juridische analyses en framework agreement voldoende gemotiveerd.

5. 28165, AK

Brief van de minister van Financiën over bedrijfsgevoelige informatie vertrouwelijk ter inzage; Deelnemingenbeleid Rijksoverheid

De commissie acht de vertrouwelijkheid van de ter inzage gelegde brief voldoende gemotiveerd en besluit de brief van de minister van Financiën (28165, AK) voor kennisgeving aan te nemen.

6. T03771, T03816

Brief van de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst over kabinetsreactie op het Global Tax Evasion Report 2024 en The State Of Tax Justice 2023; Miljoenennota 2024

De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst van 28 maart 2024 voor kennisgeving aan te nemen en besluit om de toezeggingen T03771 en T03816 als voldaan te beschouwen.

7. COM(2024)82: Tussentijdse evaluatie van de herstel- en veerkrachtfaciliteit

De commissie besluit om de commissiemededeling COM(2024)82 in behandeling te nemen en geeft aan alvorens te beslissen of zij in schriftelijk overleg wenst te treden met de regering en/of Europese Commissie eerst in schriftelijk overleg te treden met de Algemene Rekenkamer en de Europese Rekenkamer. Hiertoe verzoekt zij de griffie een conceptbrief op te stellen met het verzoek om een appreciatie van deze tussentijdse evaluatie. De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

8. COM(2023)528

Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst over het voorstel voor een Richtlijn Hoofdhuisbelasting voor mkb-ondernemingen; EU-voorstel: Richtlijn Hoofdhuisbelasting voor mkb-ondernemingen

De commissie besluit de beantwoording van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst (36500, B) voor kennisgeving aan te nemen.

9. 36.492 EK, B

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Financiën inzake de voorstellen voor verordeningen betreffende de Digitale Euro; EU-voorstellen: kader voor de Digitale Euro (COM(2023)368, COM(2023)369)

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen voor de volgende vergadering.

10. Geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 11 en 12 april 2024

Brief van de minister van Financiën inzake geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad van 11 en 12 april 2024; Raad voor Economische en Financiële Zaken

De commissie besluit de geannoteerde agenda van de Eurogroep en de Ecofinraad van 11 en 12 april 2024 voor kennisgeving aan te nemen.

11. Mededelingen en informatie

De commissie heeft het vertrouwelijk verslag mondeling overleg TenneT van 27 februari 2024 zonder wijzigingen vastgesteld.

De volgende activiteiten staan op de planning voor de commissie Financiën:
- Maandag 15 april 2024 17.00-20.00 uur: het werkbezoek aan de Belastingdienst.
- Dinsdag 11 juni 2024 om 16.00-17.30 uur: de presentatie van de Algemene Rekenkamer over verantwoordingsdag.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk