Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 2 april 2024
1. 36.394

Tijdelijke wet opvang ontheemden Oekraïne

Inbreng voor het verslag wordt heden geleverd door de fracties van de BBB (Griffioen), D66 (Dittrich), het CDA en de SGP gezamenlijk (Van Toorenburg/Schalk) en JA21 (Nanninga). De griffie wordt verzocht om namens de hele commissie een vraag te formuleren over de onduidelijkheid die bestaat over de status van de opvang van zogenaamde derdelanders uit Oekraïne naar aanleiding van diverse recente rechterlijke uitspraken in dit kader.

2. E240003

Voorstel voor een Richtlijn tot vaststelling van minimumvoorschriften ter voorkoming en bestrijding van mensensmokkel

De commissie besluit in te stemmen met de inhoud van de bijgevoegde Voorzittersbrief en in het bijzonder om daarbij de staatssecretaris van J&V mede te delen dat de Kamer, in aanmerking nemende de in de brief verwoordde aanvullende specifieke informatieafspraken, het parlementair behandelvoorbehoud niet langer noodzakelijk acht.
De commissie besluit naar aanleiding van de brief van 25 maart 2024 (36507, D) om op 16 april 2024 gelegenheid te bieden voor het leveren van inbreng voor nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van J&V.

3. E240004

Voorstel voor een Verordening betreffende de versterking van de politiële samenwerking met het oog op het voorkomen, opsporen en onderzoeken van migrantensmokkel en mensenhandel

Inbreng voor schriftelijk overleg met de minister van J&V en de Europese Commissie naar aanleiding van voorstel COM(2023)754 wordt heden geleverd door de fractie van de SP (Janssen). De conceptbrieven zullen per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren