Korte aantekeningen vergadering commissies Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) en Europese Zaken (EUZA) van 16 april 2024
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier EU-voorstellen: Tussentijdse herziening van het Meerjarig Financieel Kader 2021-2027 (COM(2023)335, 336, 337, 338) (36.405)

- 36505

Incidentele suppletoire begroting Buitenlandse Zaken 2024 inzake tussentijdse herziening Meerjarig Financieel Kader

De commissies brengen blanco verslag uit en stellen voor over het wetsvoorstel te besluiten nadat de besluitvorming heeft plaatsgevonden over het wetsvoorstel Begrotingsstaat Buitenlandse Zaken 2024 (36410 V).


De griffier voor deze vergadering,
Luuk van Luijk