Motie-Dupuis (VVD) c.s. over de ontoereikendheid van de toestemmingsprocedure bij weigering door burgers om hun gegevens in het EPD te laten opnemen (EK 31.466, J)In deze motie wordt de regering verzocht om – indien een EPD, na eventuele aanvaarding van het wetsvoorstel, in welke vorm dan ook te zijner tijd zou worden ingevoerd - te voorzien in een nieuwe procedure voor toestemming respectievelijk weigering door burgers inzake opnamen in het dossier, en deze procedure ter goedkeuring aan de Kamers voor te leggen.ingediend

1 juni 2010

afhandeling

6 juli 2010

resultaat

aangenomen na stemming bij zitten en opstaan. ChristenUnie, SGP, VVD, PvdA, PvdD, OSF, SP, Fractie-Yildirim, D66 en GroenLinks stemden voor

bij

indiener

mede ondertekend door