29.435, D

Motie-Lemstra (CDA) c.s. inzake een integrale langetermijnvisie voor de nationale stedelijke netwerken en de RandstadIn deze motie wordt de regering verzocht om in aansluiting op de Nota Ruimte, te werken aan een integrale langetermijnvisie en een daaraan gekoppelde strategie waarin de langetermijnopgaven voor de nationale stedelijke netwerken en de Randstad in het bijzonder worden opgenomen en deze visie op te stellen in samenspraak met de daarvoor geëigende kennisinstellingen.

En verzoekt de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu deze rol op zich te nemen en daarmee zorg te dragen voor een goede uitvoering van het huidige rijksbeleid en tegelijkertijd te werken aan de invulling van de inhoudelijke agenda voor de Randstad en de overige stedelijke netwerken.Kerngegevens

nummer 29.435, D
ingediend 17 januari 2006
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 24 januari 2006 aangenomen met algemene stemmen na stemming bij zitten en opstaan.
indiener(s) W. Lemstra
mede ondertekend door G. van den Berg
M.E. Bierman-Beukema toe Water
R.H. Hessing
H. ten Hoeve
J.J.M. van der Lans
M.C. Meindertsma
A.G. Schouw
T.M. Slagter-Roukema (SP)
dossier(s) Nota Ruimte (29.435)
behandelende commissie(s) commissie voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Bijzonderheden

De Eerste Kamercommissies voor VROM/WWI en voor Verkeer en Waterstaat bespraken op 10 juli 2007 de brief (EK 29.435 / XXI, G)PDF-document van de minister van Verkeer en Waterstaat, coördinerend minister voor de Randstad, en van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 22 juni 2007 ter aanbieding van het Urgentieprogramma Randstad en de Startnotitie Randstad 2040 (eerste antwoord op de motie).

De Eerste Kamercommissies voor VROM/WWI en voor Verkeer en Waterstaat hebben op 5 september 2008 een brief ontvangen van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ter aanbieding van de Structuurvisie Randstad 2040 en de samenvatting van de bijbehorende PlanMER (EK 29.435, H met bijlage). De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer heeft bij brief van 12 februari 2009 (EK 29.435, I) de Kamer geïnformeerd over de resultaten van de terinzagelegging van de structuurvisie.

De commissies hebben op 26 mei 2009 besloten aan het College van Senioren een voorstel te doen voor een beleidsdebat met een interdisciplinaire  behandeling van de lange termijn visie inzake infrastructuur, mobiliteit, water en ruimtelijke ontwikkeling. Bij dit beleidsdebat worden deze motie, de motie-Schouw c.s. inzake een wettelijke verankering van de visie Randstad 2040 ( EK 30.938, G ), de motie-Meindertsma (PvdA) c.s. inzake een breed draagvlak en participatiemogelijkheden voor burgers en NGO's op het gebied van ontwikkelingsplanologie (EK, XXI-B), de motie-Meindertsma (PvdA) c.s. inzake EU-beleid en consequenties daarvan ten aanzien van ruimtelijke ordening in Nederland (EK, XXI-A) en de Structuurvisie Randstad 2040 betrokken.