34.000 VI, O

Motie-Scholten (D66) c.s. inzake onderzoek naar oorzaken van oplopen kosten gesubsidieerde rechtsbijstandIn deze motie wordt de regering verzocht om op zo kort mogelijke termijn een onderzoek te starten naar de oorzaken van het oplopen van de kosten van de gesubsidieerde rechtsbijstand en de Kamer daarover te informeren.Kerngegevens

nummer 34.000 VI, O
ingediend 13 januari 2015
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Na stemming bij zitten en opstaan op 20 januari 2015 aangenomen.De fractie van de PVV stemde tegen.
indiener(s) M.C. Scholten (D66)
mede ondertekend door J.P. Backer (D66)
A.W. Duthler (VVD)
N.J. Schrijver (PvdA)
M.H.A. Strik (GroenLinks)
J.J. Sylvester (PvdA)
dossier(s) Begrotingsstaten Veiligheid en Justitie 2015 (34.000 VI)
behandelende commissie(s) commissie voor Veiligheid en Justitie (V&J)

Bijzonderheden

De Eerste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie heeft naar aanleiding van de brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 30 januari 2015 over de uitvoering van de moties Franken c.s (EK 34.000 VI, M) en Scholten c.s (EK 34000 VI, O) over gesubsidieerde rechtsbijstand (EK 34.000 VI, S) op 4 februari 2015 een brief met vragen aan de staatssecretaris gezonden. De staatssecretaris van Veiligheid en Justitite heeft bij brief van 6 februari 2015 gereageerd. Beide brieven zijn opgenomen in een verslag van een schriftelijk overleg dat de commissie op 6 februari 2015 heeft uitgebracht (EK 34.000 VI, T). De commissie heeft bij brief van 25 februari 2015 enige aanvullende vragen gesteld. De staatssecretaris heeft bij brief van 8 april 2015 gereageerd. Beide brieven zijn opgenomen in een verslag van een schriftelijk overleg dat de commissie op 10 april 2015 heeft vastgesteld (EK 34.000 VI, Z). De commissie heeft op 16 juni 2013 kennis genomen van de brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 8 juni 2015 (EK 34.000 VI, AE met bijlage) ter aanbieding van de tussenstand van de Commissie onderzoek oorzaken kostenstijging gesubsidieerde rechtsbijstand. Zij stelt voorts vast dat de door de Nederlandse Orde van Advocaten ingestelde Commissie duurzaam stelsel gefinancierde rechtsbijstand eveneens op 8 juni 2015 tussenrapport heeft uitgebracht. De commissie houdt inhoudelijke bespreking en besluitvorming over de door haar gewenste follow-up aan totdat de eindrapportages van beide commissies zijn verschenen, welke zijn voorzien voor september respectievelijk oktober/november 2015.