Intrekking voorstel tot grondwetsherziening benoeming commissaris van de Koning en burgemeesterDe minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft bij brief van 18 december 2000 het wetsvoorstel

ingetrokken.

De schriftelijke behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer is destijds opgeschort in verband met de instelling van de Staatscommissie Dualisme en lokale democratie.

Op 17 januari 2000 heeft de Staatscommissie Dualisme en lokale democratie (Staatscommissie Elzinga) haar advies uitgebracht. De Staatscommissie stelt dat een grondwetsherziening tot deconstitutionalisering van de aanstellingswijze van de burgemeester en de commissaris van de Koning vergezeld moet gaan van een bepaling die waarborgt dat de wetgever de keuze van de aanstellingswijze bepaalt.

Het kabinet heeft dit advies overgenomen en trekt het voorstel in waarbij op 12 december 2000 een nieuw voorstel tot grondswetsherziening (27.551) is ingediend .


Deel dit item: