Kernenergie en milieuBij een meerderheid (VVD en CDA) in de Eerste Kamer leeft de opvatting dat kernenergie uit milieu-oogpunt is te verkiezen boven andere vormen van energieopwekking. Daarom zou het besluit om de kerncentrale Borssele in 2013 te sluiten moeten worden herzien. Dit is deze week gebleken tijdens het beleidsdebat over het onderdeel milieubeheer van de VROM-begroting met staatssecretaris Van Geel.

De staatssecretaris zei zich gebonden te voelen aan het kabinetsbesluit inzake Borssele, maar liet tevens weten dat hij geen principiële tegenstander is van kernenergie. "Met de kennis van nu is er geen reden te twijfelen aan de veiligheid", zei Van Geel. Maar de staatssecretaris hield de Eerste Kamer nog wel andere zorgen voor.

De winning van uranium, nodig voor de opwekking van kernenergie, is volgens hem 'nog steeds erg smerig'. Ook is er voor de opslag van het kernafval nog geen duurzame oplossing. "We hebben daarover geen zekerheid na twee generaties en duurzaam houdt in dat wij geen afval doorgeven aan toekomstige generaties".

In geopolitieke zin zag Van Geel een voordeel in opwekking van kernenergie in een stabiel land als Nederland. Hij verwees naar Rusland en voormalig Joegoslavië waar men minder zorgvuldig met kerncentrales zou omgaan.

De staatssecretaris reageerde op een pleidooi van de VVD-er Ketting voor kernenergie en het openhouden van Borssele. Ketting: "Ik zie liever dat er kerncentrales in Nederland staan, dan in Indonesië, India of voormalig Joegoslavië". De VVD-woordvoerder had zijn aanbeveling van kernenergie als 'sublieme vorm van energie-opwekking' onderstreept met te wijzen op een nadeel van windmolens voor energie-opwekking. Deze zouden zeer schadelijk zijn voor vogels. Dit laatste bestreed Van Geel. "Als die windmolens veertig mijl uit de kust in de Noordzee komen is er geen vrees voor vogels", zei de staatssecretaris van milieubeheer.

Van Gennip (CDA) ondersteunde het pleidooi van zijn VVD-collega Ketting door erop te wijzen dat de Eerste Kamer niet strikt is gebonden aan het regeerakkoord, waarin sluiting van Borssele is voorzien. "Wij hebben de vrijheid om signalen af te geven", aldus Van Gennip. De CDA-senator onderstreepte dit met een uitspraak uit 1989 van de broer van de voormalige Westduitse president Richard von Weizsacker: "Als je het mij eerlijk vraagt, denk ik dat ik alles afwegend met betrekking tot fossiele brandstoffen, toch tot de conclusie moet komen dat wij nog zeker een tijdje met die kernenergie moeten doorgaan".

Een duidelijke toezegging aan de senaat deed Van Geel over de vergroening van energie. Binnen enkele weken komt hij met een brief waarin de fiscale stimulansen daarvoor zijn opgenomen, als hij tenminste de instemming verwerft van het kabinet met zijn voorstellen.

Chloortreinen

Mevrouw Slagter-Roukema (SP) kreeg instemmende reacties van de staatssecretaris over de opvatting dat milieubeheer ook een zaak is van solidariteit met toekomstige generaties. Zij kreeg ook te horen dat Van Geel met commissaris Monti van de Europese Commissie gaat overleggen over het transport per trein van chloor van Akzo Nobel door stedelijke gebieden. Er moet snel duidelijkheid komen over de bouw van een nieuwe chloorfabriek in de Eemshaven bij Delfzijl en de sluiting van de huidige locatie in Hengelo, betoogde Van Geel.

Bedenkingen in de Eerste Kamer over het 'ontzien' van het vliegverkeer bij het treffen van milieumaatregelen onderstreepte de staatssecretaris van harte en voluit. Van Geel vond het 'niet uit te leggen' dat wij treinkaartjes en auto's, ook voor mensen met een laag inkomen, belasten terwijl vliegen onbelast doorgaat. Volgens Van Geel zijn alle milieu-ministers in de Europese Unie het volstrekt eens dat dit niet kan. "Maar we komen geen stap verder", onderstreepte hij de machteloosheid op dit gebied. De luchtvaart in Europa hoeft niet met de beperking van de uitstoot van CO2 mee te doen, betaalt geen BTW en ook geen accijnzen op kerosine of tickets.

Kyoto

PvdA-woordvoerder Kim Putters, die zijn maidenspeech hield, spoorde staatssecretaris Van Geel aan om het voorzitterschap van Nederland van de Europese Unie vanaf 1 juli aan te grijpen om milieu boven aan de politieke agenda te krijgen. "De staatsschuld verdringt onze milieuschuld naar de achtergrond", oordeelde Putters, terwijl burgers natuur en milieu even belangrijk vinden als zorg, zekerheid en veiligheid. Putters zag grote mogelijkheden voor Van Geel nu Rusland de neiging vertoont het Kyoto-verdrag te ratificeren.

Van Gennip (CDA) was echter blij dat de staatssecretaris zich niet bij voorbaat rijk rekent door ook rekening te houden met een situatie waarin Rusland, net als Amerika, Kyoto niet ratificeert. Van Geel betoogde dat het heel moeilijk wordt resultaten te boeken als Rusland het verdrag niet goedkeurt. "Dan zijn landen die samen meer dan de helft van de mondiale uitstoot veroorzaken niet aan een verdrag gebonden".


Deel dit item: