Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Senaat behandelt nog vier wetsvoorstellen vóór verkiezingen20 november 2006

In haar laatste vergadering voor de verkiezingen van de Tweede Kamer behandelt de Eerste Kamer vandaag en morgen nog vier wetsvoorstellen van uiteenlopende aard: de Wet werken aan winst, een wijziging van de Vreemdelingenwet over de status van langdurig ingezeten onderdanen van derde landen, de Wet inburgering en het initiatiefvoorstel van de Tweede Kamerleden Duivesteijn(PvdA), Hofstra (VVD) en Van Bochhove (CDA) over de verruiming en vereenvoudiging van de werking van de Wet bevordering eigenwoningbezit.

Initiatiefvoorstel bevordering eigenwoningbezit

Met het initiatiefvoorstel moet het mogelijk worden om meer mensen in een koopwoning te krijgen. De bestaande regeling heeft in drieëneenhalf jaar geleid tot 650 koopsubsidies en dat vinden de initiatiefnemers te weinig. Door de regeling minder ingewikkeld te maken en beter te laten aansluiten bij de praktijk van geldverstrekkers hopen zij meer mensen over de drempel te kunnen helpen.

Wet inburgering

Minister Verdonk van Vreemdelingenzaken en Integratie verdedigt de Wet inburgering die in de plaats komt van het eerdere wetsvoorstel dat inburgering van nieuwkomers wilde regelen. Volgens het nieuwe voorstel komt er een inburgeringsplicht voor in beginsel alle vreemdelingen van 16 tot 65 jaar die duurzaam in Nederland willen en mogen verblijven. Ook enkele specifieke genaturaliseerde Nederlanders komen onder de Wet inburgering te vallen.

Vreemdelingenwet

Minister Verdonk treedt ook aan in de Eerste Kamer om een aanpassing van de Vreemdelingenwet 2000 te verdedigen. De aanpassing is noodzakelijk om te voldoen aan een richtlijn van de EU die materiële en procedurele normen geeft voor de toekenning en intrekking van een Europese verblijfstitel voor langdurige ingezetenen.

Wet werken aan winst

Minister Zalm van financiën verdedigt in de senaat het voorstel om het vestigingsklimaat in Nederland te verbeteren met fiscale maatregelen. De Wet werken aan winst voorziet o.a. in een verlaging van de winstbelasting, zowel voor grote bedrijven als voor het midden- en kleinbedrijf. Bovendien komt er een MKB-winstvrijstelling in de inkomstenbelasting en worden een rentebox en een octrooibox ingevoerd. Ook de dividendbelasting gaat omlaag, als de Eerste Kamer met het voorstel instemt.

Sociale media menu


Deel dit item: