Openbare zitting Kiesraad over de kandidatenlijsten Eerste Kamerverkiezingen op donderdag 3 mei om 16.00 uur2 mei 2007

De Kiesraad heeft donderdag 3 mei om 16.00 uur een openbare zitting. De Kiesraad zal (in zijn taak als centraal stembureau), bekend maken welke politieke partijen meedoen aan de Eerste Kamerverkiezingen op 29 mei 2007. De Kiesraad geeft partijen die een geldige kandidatenlijst hebben ingeleverd een lijstnummer en beoordeelt de geldigheid van lijstcombinaties.

Geldigheid van de kandidatenlijst

Politieke partijen die willen meedoen aan de Eerste Kamerverkiezingen hebben op de dag van kandidaatstelling, dinsdag 24 april jl. hun kandidatenlijst ingeleverd bij de Commissarissen der Koningin. Deze lijsten zijn vervolgens overgebracht naar de Kiesraad, het centraal stembureau voor de Eerste Kamerverkiezingen. De Kiesraad heeft de kandidatenlijsten onderzocht op hun geldigheid, de handhaving van daarop voorkomende kandidaten en de handhaving van de geplaatste aanduiding van de partij. Daarna hebben de partijen tot en met vandaag, 2 mei, de mogelijkheid gehad om geconstateerde verzuimen te herstellen.

De kandidatenlijsten worden genummerd

Kandidatenlijsten van partijen die al zitting hebben in de Eerste Kamer krijgen een nummer op volgorde van het aantal stemmen dat de partijen bij de vorige Eerste Kamerverkiezing in 2003 hebben behaald. Daarna vindt de nummering plaats van de overige kandidatenlijsten.

Beslissing over de geldigheid van lijstencombinaties

Partijen kunnen een lijstencombinatie aangaan met andere partijen. Partijen leveren dan wel een eigen kandidatenlijst in. Een lijstencombinatie heeft gevolgen voor de verdeling van de restzetels.

Procedure

Deze openbare zitting van de Kiesraad is een van de procedurele stappen om deel te nemen aan de Eerste Kamerverkiezingen. Belanghebbenden kunnen eventueel uiterlijk tot en met maandag 7 mei beroep aantekenen bij de Raad van State over de beslissingen van het centraal stembureau. Nadat de Raad van State uitspraak heeft gedaan zal de Kiesraad de geldig verklaarde kandidatenlijsten in de Staatscourant publiceren; dit zal omstreeks 16 mei aanstaande zijn. Als er geen beroep wordt aangetekend, zal publicatie in de Staatscourant ongeveer 8 mei aanstaande zijn.

Bijwonen van de openbare zitting

De openbare zitting van de Kiesraad vindt plaats op donderdag 3 mei om 16.00 uur in de plenaire zaal van de Eerste Kamer. Het publiek dient gebruik te maken van ingang Binnenhof 23 en wordt gescand bij binnenkomst. Het publiek dient conform de regels hierover bij vergaderingen van de Eerste Kamer jassen en tassen beneden in de hal bij ingang Binnenhof 23 achter te laten.

Journalisten dienen zich te melden bij de beveiliging op Binnenhof 22 en worden door de afdeling Communicatie & Protocol van de Eerste Kamer naar de ambtenarentribune begeleid.

Meer informatie?

Het proces-verbaal van de zitting met daarin de geldige kandidatenlijsten, de nummering en de geldige lijstencombinaties worden zo snel mogelijk na afloop van de zitting gepubliceerd via de website van de Kiesraad, www.kiesraad.nl.

Sociale media menu


Deel dit item: