Eerste Kamer publiceert jaarbericht 2005-2006De Eerste Kamer heeft op 27 april 2007 haar Jaarbericht 2005-2006 gepresenteerd. Het jaarbericht van de senaat verschijnt inmiddels voor het derde opeenvolgende jaar. Uit reacties is gebleken dat er een grote waardering is voor dit initiatief, met name waar het gaat om de overzichtelijkheid, beknoptheid en inhoudelijkheid van de berichtgeving.

Het jaarbericht is geen traditioneel jaarverslag waarin alle werkzaamheden van Leden, fracties of Kamercommissies worden opgesomd of verslag wordt gedaan over de bedrijfsvoering. Gekozen is voor berichtgeving over de Eerste Kamer als instituut: wat doet de Eerste Kamer, hoe gaat zij om met haar taken en bevoegdheden en waaruit blijkt de meerwaarde van de senaat in het wetgevingsproces? Dit wordt geïllustreerd aan de hand van concrete voorbeelden.

Het eerste deel van dit jaarbericht heeft betrekking op de taak van de Eerste Kamer om de kwaliteit van wetgeving te beoordelen en daarmee de rechtmatigheid, uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van wetsvoorstellen te toetsen. Het tweede deel geeft zicht op de werkzaamheden van de Eerste Kamer in internationaal en Koninkrijksverband.Deel dit item: