Expertmeeting over elektronisch patiëntendossier op 9 december 2009De Eerste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport/Jeugd en Gezin (VWS/JG) organiseert op 9 december 2009 in samenwerking met het Rathenau Instituut een expertmeeting over de landelijke invoering van het elektronisch patiëntendossier (EPD). De leden van de Eerste Kamer willen hun oordeel over het wetsvoorstel mede baseren op de inzichten van deskundigen en betrokkenen in de sector en de opinies van een doorsnede uit de samenleving.

Het voorstel van wet tot wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg in verband met de elektronische informatieuitwisseling in de zorg (31.466) is in behandeling bij de Eerste Kamer. Naar aanleiding van het wetsvoorstel heeft de Eerste Kamercommissie VWS/JG schriftelijke vragen gesteld. De regering heeft hierop in een memorie van antwoord gereageerd. Als voorbereiding op de verdere behandeling van het wetsvoorstel wil de Kamercommissie zich verder verdiepen in de verschillende aspecten van het kabinetsvoorstel en de eventuele gevolgen voor de sector en de burgers. Deze verkenning wordt vormgegeven door een expertmeeting en een onderzoek naar opvattingen van burgers over het EPD. De Eerste Kamer wordt hierbij ondersteund door het Rathenau Instituut.

Expertmeeting

Voor de expertmeeting worden verschillende deskundigen en vertegenwoordigers van beroepsgroepen en maatschappelijke organisaties uitgenodigd. Van de deelnemers aan de bijeenkomst wordt verwacht dat zij vooraf een position paper opstellen met hun beargumenteerde visie op het EPD. Mede op basis van de position papers worden de deelnemers aan de expertmeeting geselecteerd, en wordt het uiteindelijke programma van de bijeenkomst opgesteld.

Focusgroepen

Voorafgaand aan de expertmeeting verricht het Rathenau Instituut onderzoek naar de opvattingen van burgers over het EPD. Op specifieke kenmerken geselecteerde burgers worden in groepsgesprekken (zogenoemde focusgroepen) gevraagd naar hun mening over het EPD en de achterliggende redenen en motivaties daarvoor. Deze kwalitatieve aanpak levert vaak nieuwe inzichten op die de discussie kunnen verrijken. De resultaten van de focusgroepen zullen tijdens de expertmeeting door het Rathenau Instituut worden gepresenteerd.

Stand van zaken

De expertmeeting zal plaatsvinden op woensdagmiddag 9 december 2009 in het gebouw van de Eerste Kamer. De voorbereidingsgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van het Rathenau Instituut en enkele Eerste Kamerleden, heeft inmiddels een aantal personen en organisaties schriftelijk uitgenodigd een position paper te schrijven. Uit de inzendingen naar aanleiding van die uitnodiging zal de voorbereidingsgroep de deelnemers aan de expertmeeting selecteren. Zodra meer informatie beschikbaar is over de bijeenkomst, zal ze op deze webpagina worden vermeld.


Deel dit item: