Debat Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) opgeschortDe Eerste Kamer heeft op dinsdag 15 maart het debat over de invoering van een landelijk elektronisch patiëntendossier (EPD) opgeschort. Dit gebeurde mede op verzoek van minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Zij vroeg bedenktijd om een antwoord te formuleren op de vele bezwaren die de Kamer tijdens de eerste termijn van het debat werden ingebracht. De behandeling van de voorgestelde wetswijziging wordt op 29 maart voortgezet met een antwoord van de regering. Voor die datum zal de minister schriftelijk reageren op de bedenkingen en vragen die door meerdere Kamerfracties zijn verwoord.

Aan de orde is een wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, in verband met de elektronische informatieuitwisseling in de zorg (31.466). Deze wetswijziging maakt de weg vrij voor de invoering van een landelijk elektronisch patiënten dossier. De kritiek van een groot deel van de Eerste Kamer spitst zich toe op invoering van een Landelijke Schakelpunt (LSP). Dit maakt het mogelijk om lokaal of regionaal opgeslagen gegevens van patiënten snel te raadplegen, ook als een cliënt wordt geholpen in een andere regio dan zijn of haar eigen woonomgeving.

Beperkt opzet EPD

Een grote meerderheid in de Kamer plaatst vraagtekens bij de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van patiënten als een landelijk EPD wordt ingevoerd in de vorm zoals de regering die nu voorstelt. De CDA-fractie kan echter onder voorwaarden instemmen met invoering van een landelijk EPD. CDA-woordvoerder Franken stelt voor dat het EPD voorlopig beperkt blijft tot een 'waarneemdossier' en een medicatiedossier. Stapsgewijs kan volgens het CDA daarna een uitbreiding van het EPD worden gerealiseerd. De fractie van D66 is voorstander van een Landelijk Schakelpunt, maar heeft bedenkingen over de veiligheid van het systeem. Andere Kamerfracties zijn over dit aspect zeer kritisch en lieten in de eerste termijn weten het wetsvoorstel niet te zullen steunen.

VVD-senator Dupuis vatte de kritiek van haar fractie aldus samen: "Waarom deze wet zo en waarom deze wet nu?" De woordvoerders Tan (PvdA) en Slagter-Roukema (SP) pleitten ervoor om het elektronisch patiëntendossier geleidelijk aan, en vooral van onderop op te bouwen. Senator Tan: "De les uit het verleden is om dergelijke systemen kleinschalig te houden in het belang van risicobeperking ten aanzien van de betrouwbaarheid." SP-Kamerlid Slagter-Roukema adviseert de minister: "Houd systemen kleinschalig, het risico op schending van privacy wordt daarmee beperkt en is beter te overzien."


Deel dit item: