Eerste Kamer debatteert over modernisering besturen pensioenfondsenHet initiatiefvoorstel (31.537) van de Tweede Kamerleden Koser Kaya (D66) en Blok (VVD) over de samenstelling van besturen van pensioenfondsen lijkt in de Eerste Kamer op een meerderheid te kunnen rekenen. Dit is dinsdag 24 januari gebleken tijdens het plenaire debat over het voorstel . Enige bezwaren tegen het voorstel leven bij de fracties van PvdA, SP en CDA. Deze fracties vinden het weinig zinvol om nu veranderingen aan te brengen, terwijl er ook een wetsvoorstel van de regering op komst is dat de samenstelling van de besturen van pensioenfondsen wijzigt. Deze worden nu evenredig samengesteld uit vertegenwoordigers van de organisaties van werkgevers en werknemers.

Woordvoerder Hoekstra van de CDA-fractie hield de mogelijkheid open dat zijn fractie toch zal voorstemmen, mede vanwege in het debat gebleken bereidheid bij de regering om de toetreding van jongere werknemers tot pensioenbesturen te stimuleren.

Over dit onderwerp kreeg de Eerste Kamer een motie voorgelegd van de senatoren Thissen(GroenLinks) en Ester (ChristenUnie). Over de motie wordt, evenals over het wetsvoorstel, volgende week gestemd. De motie stelt dat een toekomstbestendig pensioenstelsel ook een generatiebestendig stelsel dient te zijn en om die reden is naast deelname van de pensioengerechtigden in de besturen van de pensioenfondsen ook een vertegenwoordiging van de jongere generaties in deze besturen wenselijk, stelt de motie Thissen/Ester.

Alle fracties staan in meer of mindere mate positief tegenover het voorstel om pensioengerechtigden een plaats in de besturen van vakbondsbestuurders te geven. Zij zien het als een 'eerste stap' op weg naar meer zeggenschap van deelnemers aan pensioenfondsen.

Minister Kamp van SZW zei ernaar te streven het wetsvoorstel Koser Kaya/Blok als het wordt aangenomen op 1 januari 2013 in werking te laten treden. Zijn eigen wetsvoorstel over versterking van de pensioenbesturen zou in elk geval gaan 'sporen' met dit initiatiefvoorstel. Minister Kamp hoopt dat zijn wetsvoorstel uiterlijk 1 januari 2014 het Staatsblad bereikt na behandeling in Tweede in Eerste Kamer.  

Discrepantie

Senator Noten (PvdA) hamerde erop dat het initiatiefvoorstel de positie van ouderen (gepensioneerden) alleen versterkt en dat dit ten koste van jongeren zou kunnen gaan. Deze discrepantie zou veel minder optreden bij uitwerking van het pensioenakkoord dat de organisaties van werkgevers en werknemers hebben gesloten, meende senator Noten. Ook leek het de PvdA-senator beter om te wachten op het wetsvoorstel van het kabinet Rutte over de versterking van de besturen van pensioenfondsen. De PvdA-senator diende samen met zijn SP-collega Vliegenthart en GroenLinksfractievoorzitter Thissen een motie in om enkele toezeggingen van minister Kamp over de inhoud van zijn aanstaande wetsvoorstel vast te leggen.

De motie Noten c.s. overweegt dat de risico's van werkgevers in de pensioenfondsen in de afgelopen jaren door onder andere de wijzigingen van pensioenregelingen kleiner zijn geworden en dat deze risico's na de uitwerking van het pensioenakkoord in wetgeving en de introductie van premiemaximalisatie verder zullen worden beperkt. De motie spreekt uit dat na het introduceren van nieuwe groepen met recht op zetels in het bestuur van een bedrijfstakpensioenfonds, daar waar sprake is van premiemaximalisatie, het werkgeversaandeel in het bestuur per definitie minder dan de helft van de zetels dient te zijn. Ook over deze motie spreekt de Eerste Kamer zich op 31 januari uit.

Springende punt

Dat de werkgevers de helft van de bestuurszetels blijven bezetten in het initiatiefvoorstel is voor de SP-fractie het springende punt zei senator Vliegenthart om tegen het initiatiefvoorstel te stemmen. "Zou het in de rede liggen dat werkgevers in de toekomst ook voor de helft van de risico's en mogelijke verliezen verantwoordelijk worden?, vroeg senator Vliegenthart.

Ook CDA-senator Hoekstra zette vraagtekens bij het toekennen van bestuurszetels aan pensioengerechtigden alleen. "Waar blijven de vertegenwoordigers van de vijftig minners?", vroeg de CDA-senator.

De CDA-fractie zou ook liever wachten op het voorstel van het kabinet, dat naar de verwachting van senator Hoekstra 'gebalanceerder' zou zijn. Dit voorstel ligt nu bij de Raad van State voor advies.

VVD-senator Van Rey die ook sprak namens de PVV-fractie noemde het initiatief voorstel 'praktisch en logisch' omdat 70% van de deelnemers thans geen vertegenwoordiger in het pensioenbestuur heeft. Hij herinnerde eraan dat al in de jaren zestig het toenmalige Tweede Kamerlid Nypels (D66) het initiatief voor medezeggeschap van gepensioneerden heeft genomen. Nypels is nu een van de ondersteunende deskundigen van de initiatiefnemers. Na 44 jaar zal hij het genoegen smaken dat zijn initiatief van destijds kracht van wet zal krijgen, voorspelde senator Van Rey.

'Mistand'

Senator Ester van de ChristenUnie brak een lans voor de positie van jongeren. Het initiatiefvoorstel is volgens hem op dit punt in onbalans.

Senator De Lange (OSF) betoogde dat het een schande is dat mensen geen zeggenschap hebben over hun 'uitgestelde loon', maar dat nu een grote doorbraak tot stand komt om aan deze 'mistand' een einde te maken. Senator Nagel (50Plus) noemde het initiatiefvoorstel een 'tussenstation'. Hij vond het niet terecht dat werkgever de helft van de zeggenschap in de pensioenfondsen zouden behouden nu zijn alle risico's bij de actieve deelnemers en vooral de pensioengerechtigden willen leggen.


Deel dit item: