Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Eerste Kamervoorzitter ontmoet Voorzitter van het Nationale Volkscongres van China7 november 2016

Op de eerste dag van haar officiële bezoek aan China heeft de Voorzitter van de Eerste Kamer Ankie Broekers-Knol in Beijing een ontmoeting gehad met de Voorzitter van het Nationale Volkscongres Zhang Dejiang. Het Nationale Volkscongres is het hoogste staatsorgaan van China en telt 2987 gedelegeerden die gekozen worden voor vijf jaar.

Meer afbeeldingen

Voorzitter Zhang onderstreepte dat Nederland een van de eerste Westerse landen was die de Volksrepubliek China heeft erkend. Nederland en China onderhouden een coöperatieve en productieve samenwerkingsrelatie. Door de staatsbezoeken over en weer van President Xi Jinping en Koning Willem-Alexander is de vriendschappelijke samenwerking de laatste jaren verder versterkt. China hecht grote waarde aan de bijzondere bilaterale band met Nederland. Nederland is een belangrijke partner van China in de Europese Unie. China heeft grote waardering, aldus Zhang, voor de inzet van Nederland voor de vrije handel en de bescherming daarvan. Hij sprak de hoop uit dat Nederland een positieve rol zal spelen bij de volledige erkenning van China als lidstaat met een markteconomie onder het recht van de Wereld Handelsorganisatie.

Economische groei en groei van welvaart

Zhang bracht in herinnering dat China tussen het midden van de negentiende en het midden van de twintigste eeuw een van de armste landen van de wereld was. In 1949 was het bruto nationaal product 18 miljard dollar (35 dollar per hoofd van de bevolking). Thans is het BNP 10.800 miljard dollar (7000 dollar per hoofd van de bevolking). Het Nederlandse BNP is 40.000 dollar per hoofd van de bevolking. Dat is nog een groot verschil, maar de groei en ontwikkeling die China heeft doorgemaakt, zijn enorm. De grootste haven van Europa Rotterdam ervaart de groei van China doordat een vierde van de overslag betrekking heeft op producten uit China.

Eerste Kamervoorzitter Broekers-Knol onderstreepte dat de economische betrekkingen tussen Nederland en China veelomvattend zijn. De beide landen hebben een handelsrelatie die al meer dan 400 jaar bestaat. Nederland is de derde grootste Europese investeerder in China. Verder is er veel samenwerking op wetenschappelijk gebied. Naar de Nederlandse kennis op het gebied van watermanagement, landbouw en landwinning is vraag in China. De samenwerking is breed en de economieën van beide landen zijn onderling verbonden.

Nederland en China hebben beide sterke economieën, aldus Broekers-Knol. Om de groei te handhaven en een welvarende samenleving te ontwikkelen moet in beide landen constant gewerkt worden aan goed bestuur en rechtsstaat. Het rechtsstaatprincipe is het fundament en de waarborg voor langdurige voorspoed en stabiliteit.

Bestuur en rechtsstaat

Voorzitter Zhang gaf aan dat het kopiëren van westerse bestuursmodellen het succes dat China de laatste decennia heeft gehad, niet mogelijk zou hebben gemaakt. China is een land met 1,3 miljard inwoners, een enorm oppervlak, zestien talen en zeer grote regionale verschillen. Het land kent sterke staatsinstellingen onder aanvoering van de Communistische Partij van China. Het eenpartijstelsel is China's historische keuze en de keuze van het volk van China. De feitelijke ontwikkelingen hebben laten zien dat China op de juiste weg is. Het politieke model van China is noch het Sovjet-type noch het westerse type. Het is het model van China dat gebaseerd is op nationale maatstaven, eenheid en stabiliteit, en gericht op het geluk van de mensen in China.

Een meerpartijenstelsel zou de huidige ontwikkeling zoals die verder vorm krijgt in het begin dit jaar aanvaarde 13e vijfjarenplan niet mogelijk hebben gemaakt, aldus Zheng. Voorzitter Broekers-Knol zette uiteen dat in een meerpartijenstelsel zoals Nederland dat kent, in veel opzichten ook sprake is van continuïteit en geleidelijke ontwikkeling. Regeringsvorming na verkiezingen brengt koerswijzigingen mee, maar het is niet zo dat een meerpartijenstelsel per definitie instabiliteit impliceert. Elk politiek stelsel moet bezien worden in het licht van de historische ontwikkeling van het desbetreffende land.

Senator Nico Schrijver gaf aan verheugd te zijn dat China zich binnen de gemeenschap van de Verenigde Naties laat leiden door internationale normen en deze serieus neemt. Ook het parlementaire werk in China wordt mede door internationale normen geïnspireerd, zoals bleek tijdens de conferentie van de Interparlementaire Unie (IPU) eerder dit jaar in Lusaka waaraan ook heer Zhang deelnam. Zhang zei dat China groot belang hecht aan de mensenrechten. Hij zei te hopen dat Schrijver een positieve bijdrage aan de internationale mensenrechtendialoog zou blijven leveren.

Zowel de Voorzitter van de Eerste Kamer als de Voorzitter van het Nationale Volkscongres gaven aan zeer ingenomen te zijn met de openhartige gedachtenwisseling. Er zijn verschillen in historische ontwikkelingen, cultuur en opvattingen, maar vertrouwen is de basis voor de vriendelijke verhoudingen die onze landen en onze parlementen onderhouden, aldus Zhang. De Voorzitter van het Nationaal Volkscongres zei aan het slot van het gesprek (dat veel langer duurde dan gepland) dat hij in 1988 als viceminister diepgaande studie had gemaakt van het stelsel van sociale zekerheid in Nederland. In die tijd had hij gehoord dat de Nederlanders de Chinezen van Europa worden genoemd. Die vergelijking sprak hem nog steeds aan. Zowel de Nederlanders als de Chinezen zijn volgens Zhang waakzaam, moedig en in staat moeilijkheden te overwinnen.

Universiteit van Peking

Eerder op de dag bracht Eerste Kamervoorzitter Broekers-Knol met haar delegatie een bezoek aan de Universiteit van Peking. In aanwezigheid van verscheidene hoogleraren en een groep rechtenstudenten hield zij een toespraak over The Rule of Law in the Kingdom of the Netherlands. In een gesprek met de vicepresident van de Universiteit kwamen de vele samenwerkingsprojecten met Nederlandse Universiteiten, in het bijzonder de Universiteit van Leiden, ter sprake.

Law Committee

In het Nationaal Volkscongres had ook een ontmoeting plaats met leden van de Law Committee van het Nationaal Volkscongres. Tijdens dit gesprek werden ervaringen op het gebied van wetgeving, rechtshandhaving, rechtsontwikkeling en bescherming van mensenrechten uitgewisseld.

Delegatie

De delegatie die de Voorzitter van de Eerste Kamer Ankie Broekers-Knol leidt, bestaat verder uit de voorzitter van de Commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking senator Nico Schrijver, de Griffier van de Eerste Kamer, Geert Jan Hamilton en stafmedewerker Internationale Zaken Emma Brandsen. De delegatie wordt begeleid door de Nederlandse zaakgelastigde a.i. in China André Driessen.

Sociale media menu


Deel dit item:
Ontmoeting met de Voorzitter van het Nationale Volkscongres Zhang Dejian. Foto: Dong Yuehang
Ontmoeting met de Voorzitter van het Nationale Volkscongres Zhang Dejian. Foto: Dong Yuehang
Ontmoeting met de Voorzitter van het Nationale Volkscongres Zhang Dejiang. Foto: Dong Yuehang
Ontmoeting met de Voorzitter van het Nationale Volkscongres Zhang Dejiang. Foto: Dong Yuehang
Ontmoeting met de Voorzitter van het Nationale Volkscongres Zhang Dejiang. Foto: Dong Yuehang
Ontmoeting met de Voorzitter van het Nationale Volkscongres Zhang Dejiang. Foto: Dong Yuehang
Rondleiding op Peking University. Foto: Dong Yuehang
Rondleiding op Peking University. Foto: Dong Yuehang
Foto: Dong Yuehang
Foto: Dong Yuehang
Foto: Dong Yuehang
Foto: Dong Yuehang
Foto: Dong Yuehang
Foto: Dong Yuehang
Ontmoeting met Peking University. Foto: Dong Yuehang
Ontmoeting met Peking University. Foto: Dong Yuehang
Ontmoeting met Vice President Peking University. Foto: Dong Yuehang
Ontmoeting met Vice President Peking University. Foto: Dong Yuehang
Toespraak op Peking University. Foto: Dong Yuehang
Toespraak op Peking University. Foto: Dong Yuehang
Toespraak op Peking University. Foto: Dong Yuehang
Toespraak op Peking University. Foto: Dong Yuehang
Vooruit
Terug