Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Secretaries General Conference parlementen EU in Bratislava24 februari 2017

Op 20 en 21 februari 2017 vond in Bratislava, Slowakije, de jaarlijkse conferentie van griffiers van de nationale parlementen in de EU-lidstaten en het Europees Parlement plaats. Vanuit Nederland namen de Griffier van de Eerste Kamer, Geert Jan Hamilton, en de plv. Griffier van de Tweede Kamer, Harke Heida, ondersteund door stafmedewerker Janneke Timmer, aan de conferentie deel. De bijeenkomst was in het bijzonder gericht op de voorbereiding van de Speakersconference, de vergadering van de parlementsvoorzitters die in april zal plaatsvinden. Besloten werd dat de centrale thema's die voor de voorzittersconferentie worden voorgesteld, zijn:

  • 'Future of the EU as a global player in the context of the current global changes and the role of national parliaments'
  • 'Bringing parliamentary agenda closer to citizens in the modern era - sharing best practices'
Groepsfoto Griffiers parlementen EU
Meer afbeeldingen

Europol

Aan de voorzittersconferentie wordt ook een voorstel voorgelegd voor de instelling van een Joint Parliamentary Scrutiny Group (JPSG) van het Europees Parlement en de nationale parlementen die de activiteiten van Europol moet controleren. De toezichtsgroep vloeit voort uit de Europol-verordening van 11 mei 2016. Nationale parlementen krijgen met de instelling van deze JSGP voor het eerst een bevoegdheid om rechtstreeks controle uit te oefenen op het functioneren van een EU-entiteit. De verordening, die maximale ruimte laat aan de nationale parlementen en het EP om het gezamenlijke toezicht vorm te geven, treedt op 1 mei 2017 in werking. Volgens het voorstel van de Troika (Luxemburg, Slowakije en Estland) en het Europees Parlement zou ieder parlement twee leden afvaardigen naar de JPSG. Dit voorstel stuitte op ernstige bezwaren van enkele grote parlementen, in het bijzonder de Duitse Bundestag en de Poolse Sejm, die een afvaardiging van vier resp. zes leden per parlement wensten.

Een compromisvoorstel van de Griffier van de Eerste Kamer, Geert Jan Hamilton, om het uitgangspunt te hanteren van twee leden per parlement, maar reglementair de ruimte te laten tot een afvaardiging van 'up to' vier leden (zonder dat dat tot vergroting van de zeggenschap per parlement leidt), kreeg brede steun in de griffiersvergadering en zal voor politieke consultatie worden uitgewerkt, met het oogmerk finale besluitvorming in april mogelijk te maken.

IPEX

De griffiersconferentie behandelde voorts het jaarverslag van IPEX, de gemeenschappelijke website van de parlementen van de EU. IPEX, het InterParliamentary EU information eXchange, is een platform voor uitwisseling van informatie over de Europese Unie tussen de nationale parlementen en het Europees Parlement, in het bijzonder in het licht van de bepalingen van het Verdrag van Lissabon. Het gegevensbestand van IPEX bevat wetgevingsvoorstellen en raadplegings- en informatiedocumenten van de Europese Commissie, alsmede parlementaire documenten en informatie over de Europese Unie. De parlementaire documenten worden door elk nationaal parlement ingevoerd. IPEX biedt ook de mogelijkheid om de deadlines van de subsidiariteitsonderzoeken op te volgen. De griffiers stemden in met een Digital Strategy die erop is gericht het gebruik van IPEX te vergroten en de kwaliteit van het aanbod van documenten (zoals stukken inzake subsidiariteitsbezwaren en politieke dialoog) op een hoger gemeenschappelijk niveau te brengen. Daardoor krijgen parlementen gemakkelijker inzicht in hoe de parallelle discussies in andere EU-lidstaten over EU-wetgevings- en beleidsvoorstellen verlopen.

Steun aan parlementaire ontwikkeling

De griffiers wisselden informatie en 'best practices ' uit op het vlak van het bieden van steun aan de ontwikkeling van de parlementaire organisatie in landen met een jongere parlementaire ervaring en traditie. Besproken werd op welke wijze ingegaan wordt op verzoeken tot steun, welke programma's ambtelijke organisaties van parlementen daartoe hebben opgezet en de vraag welke resultaten dergelijke steunprogramma's opleveren. Plv. Griffier Heida van de Tweede Kamer bepleitte een betere onderlinge coördinatie van activiteiten van parlementen waarop geregeld een beroep wordt gedaan.

House of Lords

Griffier Geert Jan Hamilton sprak aan het slot van de conferentie kort zijn collega van het Britse Hogerhuis, de Clerk of the Parliaments Sir David Beamish, toe die na een opmerkelijke 42-jarige ambtelijk-parlementaire loopbaan met pensioen gaat.

Sociale media menu


Deel dit item:
Groepsfoto Griffiers parlementen EU
Groepsfoto Griffiers parlementen EU
Griffier Geert Jan Hamilton op de conferentie
Griffier Geert Jan Hamilton op de conferentie
Griffier Geert Jan Hamilton op de conferentie
Griffier Geert Jan Hamilton op de conferentie
Vergadering van Griffiers parlementen EU
Vergadering van Griffiers parlementen EU
Sir David Beamish van het Britse Hogerhuis
Sir David Beamish van het Britse Hogerhuis
Overzichtsfoto van de conferentie
Overzichtsfoto van de conferentie
Griffier Daniel Guspan van de Slowaakse National Council
Griffier Daniel Guspan van de Slowaakse National Council
Vooruit
Terug