Wetsvoorstellen Straffen en beschermen en UBO-registratie aangenomenDinsdag 23 juni 2020 stemde de Eerste Kamer over twee wetsvoorstellen waarover een week eerder gedebatteerd was. Het betreft het wetsvoorstel Straffen en beschermen en de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten. Beide wetsvoorstellen zijn aangenomen.

De Eerste Kamer bijeen op 16 juni 2020
Grotere versie foto

Straffen en beschermen

Met dit voorstel wordt voorwaardelijke invrijheidstelling voortaan, na een persoonsgerichte afweging voor een periode van maximaal 2 jaar verleend. Daarnaast wordt de eerder ingezette persoonsgerichte aanpak tijdens detentie, waarbij meer nadruk ligt op de eigen verantwoordelijkheid van de gedetineerde en zijn gedrag, van een wettelijke basis voorzien. Ook wordt de bestaande overlap tussen het penitentiair programma en de VI weggenomen. De fracties van VVD, FVD, CDA, D66, PvdA, PVV, ChristenUnie, 50PLUS, Fractie-Otten, SGP en OSF stemden voor, de fracties van GroenLinks, SP en PvdD stemden tegen het wetsvoorstel.

UBO-registratie

Dit voorstel wijzigt de Handelsregisterwet 2007, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en enkele andere wetten in verband met de verplichting tot het hebben, bijhouden en centraal registreren van informatie over de uiteindelijk belanghebbenden ('ultimate beneficial owners', afgekort UBO's) van in Nederland opgerichte vennootschappen en andere juridische entiteiten. Het niet nakomen van de verplichtingen op grond van de wijzigingen van de Wwft zal tot een bestraffing leiden. De fracties van VVD, CDA, GroenLinks, D66, PvdA, SP, ChristenUnie, PvdD, 50PLUS, Fractie-Otten en OSF stemden voor, de fracties van FVD, PVV en SGP stemden tegen het wetsvoorstel.


Deel dit item:
Begin van een dialoog venster. Het bevat 1 afbeelding. Escape sluit dit venster.
De Eerste Kamer bijeen op 16 juni 2020
Afbeelding 1 - De Eerste Kamer bijeen op 16 juni 2020