Kamer stemt in met wijziging begrotingsstaat GemeentefondsDe Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met een wijziging van de begrotingsstaat gemeentefonds 2022 in het kader van de Voorjaarsnota. Dertien aanwezige fracties steunden het wetsvoorstel, alleen de fractie van de PVV stemde tegen. De fracties van OSF en 50PLUS waren bij deze stemming afwezig. Een motie van senator Van Hattem(PVV) over het afzien van bijdragen aan gemeenten voor de uitvoering van het Klimaatakkoord en het geld te besteden aan de bestrijding van armoede in gezinnen, werd verworpen.


Impressie van het debat

Senator Van Hattem sprak zich in een kort debat met minister Bruins Slot (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) uit tegen de in het wetsvoorstel aangegeven doelen voor de extra uitgaven voor het Gemeentefonds, onder meer voor de aanleg van windmolenparken, klimaatafspraken en een museale voorziening over slavernij in Amsterdam. Die vastgelegde doelen kunnen gemeenten in een lastig parket brengen, zo stelde hij: het Gemeentefonds is ondersteunend aan de lokale autonomie. Hoeveel ruimte hebben gemeenten om van de gestelde doelen af te wijken, zo vroeg hij de minister. Hij sprak van “een hellend vlak” en “een bestuurlijke fuik” voor gemeenten. Van Hattem gaf aan dat dit geld beter besteed kan worden aan de bestrijding van energiearmoede en aan gezinnen die financieel niet rond kunnen komen.

De motie van senator Van Hattem om af te zien van bijdragen aan gemeente voor de uitvoering van het klimaatakkoord en dit geld te besteden aan armoede in gezinnen, werd door de Eerste Kamer verworpen. De fracties van PVV, Fractie-Nanninga, Fractie-Otten, FvD en Fractie-Frentrop stemden voor de motie, de fracties van PvdA, GroenLinks, D66, SP, PvdD, SGP, CU, CDA en VVD stemden tegen. De fracties van OSF en 50PLUS waren afwezig bij deze stemming.


Antwoord van de regering

Minister Bruins Slot stelde in haar reactie dat de extra gelden vrij besteedbaar zijn – er zijn geen eisen of voorwaarden aan vanuit het Rijk - maar dat gemeenten zelf om dit geld hebben gevraagd ter financiering van de uitvoeringskosten van maatregelen in het kader van het Klimaatakkoord. Zij ontraadde daarom de motie van Van Hattem, ook al noemde zij armoedebestrijding op zichzelf een goed doel. De minister gaf wel aan onderzoek te doen naar de effecten en werking van vrij besteedbare en specifieke uitkeringen aan gemeenten.

Een wetsvoorstel ter wijziging van de begrotingsstaat van het Provinciefonds werd dinsdag zonder stemming door de Eerste Kamer aanvaard.


Deel dit item: