Wijziging begrotingen Justitie en Veiligheid goedgekeurd



De Eerste Kamer heeft dinsdag 12 juli ingestemd met de wijziging van de begrotingsstaten van het ministerie van Justitie en Veiligheid. De wijziging is een gevolg van de Voorjaarsnota 2022 (36.120 VI). Eerder op de dag debatteerde de Kamer met staatssecretaris Van der Burg van Asiel en Migratie over de begroting. De fracties van PvdA, GroenLinks, D66, SP, PvdD, Fractie-Otten, Christen Unie, SGP, CDA, VVD, FVD en Fractie-Frentrop stemden voor, de fracties van PVV, Fractie-Nanninga stemden tegen. De fracties van OSF en 50PLUS waren bij de stemming afwezig.

Grotere versie foto

In dit korte debat voerde alleen senator Van Hattem (PVV) het woord.

Hij diende tevens een drietal moties in:

De moties werden door de staatssecretaris alle drie ontraden en bij stemming door de Kamer verworpen.


Impressie van het debat

Senator Van Hattem (PVV) betoogde dat deze begrotingswijziging een duidelijke mededeling bevat: de kosten voor de asielketen stijgen door meer instroom . Deze begrotingswijziging lost volgens hem dan ook niets op. Het is dweilen met de kraan open zolang immigranten binnen mogen blijven komen.

Van Hattem vroeg zich of het ideaalbeeld van de staatssecretaris bereikt is, refererend aan de uitspraak van de staatssecretaris in zijn tijd als wethouder van Amsterdam: hoe meer asielzoekers hoe beter.

Eerder heeft de staatssecretaris in de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel aangegeven dat de verhoogde bezetting bij het COA tot de voorgestelde budgetverhoging leidt. Dit maakt volgens de PVV duidelijk dat er geen enkele beperking van de asielstroom is. Dit staat op gespannen voet met het Europese solidariteitsmechanisme. Van Hattem vroeg of de staatssecretaris niet meer solidariteit moet tonen met Nederlanders die geen woning kunnen krijgen.

Volgens Van Hattem leidt het vrijmaken van structurele budgetten tot meer aanmeldcentra, die ook langere tijd zullen bestaan. Hij vroeg zich of met deze begrotingswijziging bijvoorbeeld het nieuwe aanmeldcentrum in Bant wordt geregeld. Boeren moeten hier worden uitgekocht, zo stelde hij en hij vroeg zich af of dit teruggedraaid kan worden.

Verder komt de staatssecretaris op verzoek van de veiligheidsregio's met een nieuwe wet die gemeenten kan gaan dwingen asielzoekers op te nemen. Volgens Van Hattem zet het Rijk hiermee de gemeentelijke democratie buitenspel. Als bijzonder voorbeeld noemde de PVV hier de gemeente Cranendonck waar ondanks de grote overlast voor bewoners het AZC steeds weer verlengd open blijft.

Volgens de PVV is er maar één oplossing: het sluiten van de grenzen, en opvang in de eigen regio.

In de tweede termijn vroeg senator Karimi (GroenLinks) korte spreektijd aan. Volgens haar is de Raad van State kritisch over de nieuwe wet, waarnaar ook de PVV verwees. Loopt de staatssecretaris niet het risico dat de rechter in dit dossier vaker het Rijk op de vingers zal tikken, vroeg zij.


Antwoord van de staatssecretaris van Asiel en Migratie

Staatssecretaris Van der Burg begon zijn beantwoording met een schets van zijn ideaalbeeld: op normale toon met elkaar spreken over asiel door oorlog, geweld en onderdrukking. Opvang hoort daar dan ook bij voor diegenen die dit verdienen. Anderen begeleiden we terug.

Er zijn ook duidelijk afspraken: er geldt een screening van asielzoekers en de Dublinprocedure maakt aanmelding helder (terugzenden naar het eerste land van de EU waar de asielzoeker is binnengekomen). Daarnaast zijn er volgens hem voorwaarden waarop we iemand opvangen en indien nodig terug begeleiden.

Er is inderdaad volgens Van der Burg sprake van opvang op bijzondere locaties. Het was juist de PVV die suggereerde om statushouders geen reguliere woningen toe te kennen. Met deze bijzondere locaties voorziet de overheid volgens de staatssecretaris juist in een tussenvoorziening.

Asielzoekers zitten in nood- of crisisnoodopvang, wat niet zorgt voor druk op de woningmarkt. Als een gemeente besluit tot verlenging van de openstelling van een AZC dan gaat het Rijk daar niet over.

De uitspraak van de Raad van State heeft ertoe geleid dat momenteel wordt onderzocht hoe de wet kan worden aangepast of dat er een nieuw wetsvoorstel moet komen.



Deel dit item:
Begin van een dialoog venster. Het bevat 4 afbeeldingen. Gebruik de pijltoetsen om te navigeren. Escape sluit dit venster.