Stemgedrag Mr.drs. H. Doornhof (CDA)Voor398Tegen105

 • Voor
  9 maart 2021 (Hamerstuk)
  Kaderwet overige JenV-subsidies (35.512)
 • Voor
  9 maart 2021 (Hamerstuk)
  Incidentele suppletoire begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2021 inzake Coronamaatregelen (35.678)
 • Voor
  2 maart 2021 (Algemene stemmen, aangenomen)
  Incidentele suppletoire begroting Financiën 2021 inzake Herstel Toeslagen (35.704)
 • Tegen
  2 maart 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-De Boer (GroenLinks) c.s. over delegatie onder vereiste goedkeuring bij wet (35.526, AK)
 • Tegen
  2 maart 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Raven (OSF) over een bevrijdings-en herstelplan (35.526, AL)
 • Voor
  2 maart 2021 (Hamerstuk)
  Wijziging Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten in verband met het nieuwe omgevingsrecht en nadeelcompensatierecht (35.256)
 • Voor
  2 maart 2021 (Hamerstuk)
  Tweede incidentele suppletoire begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2020 inzake Urgendamiddelen (35.521)
 • Voor
  2 maart 2021 (Hamerstuk)
  Herimplementatie kaderbesluit Europees aanhoudingsbevel (35.535)
 • Voor
  2 maart 2021 (Hamerstuk)
  Invoering van een verbod op dienstverrichting door derdelandverzekeraars (35.599)
 • Voor
  2 maart 2021 (Hamerstuk)
  Wijziging Wet VROM BES in verband met milieueisen voor bedrijven en enkele reparaties (35.629)
 • Voor
  2 maart 2021 (Hamerstuk)
  Vierde incidentele suppletoire begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2020 inzake Coronamaatregelen (35.634)
 • Voor
  2 maart 2021 (Hamerstuk)
  Wet oneerlijke handelspraktijken landbouw- en voedselvoorzieningsketen (35.642)
 • Voor
  2 maart 2021 (Hamerstuk)
  Vijfde incidentele suppletoire begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2020 inzake Coronamaatregelen (35.683)
 • Voor
  2 maart 2021 (Hamerstuk)
  Incidentele suppletoire begroting Justitie en Veiligheid 2021 inzake COVID-19 gerelateerde uitgaven (35.686)
 • Voor
  2 maart 2021 (Hamerstuk)
  Uitvoering EU-Verordening over het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven (35.689)
 • Voor
  2 maart 2021 (Hamerstuk)
  Incidentele suppletoire begroting Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2021 inzake voedselhulp en steunmaatregelen Caribisch deel van het koninkrijk (35.712)
 • Tegen
  23 februari 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Gewijzigde motie-Nicolaï (PvdD) over het Outbreak Management Team vragen om een advies (35.654, M)
 • Voor
  23 februari 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Verslag en onderzoeksvoorstel van de Tijdelijke commissie voorbereiding parlementair onderzoek effectiviteit anti-discriminatiewetgeving (EK CXLIII A)
 • Tegen
  23 februari 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Nicolaï (PvdD) c.s. over het vervallen van een avondklok als de Eerste Kamer binnen een week besluit daarmee niet in te stemmen (35.732, F)
 • Tegen
  23 februari 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Schalk (SGP) c.s. over het tegengaan van abortus op grond van handicap (32.411, I)
 • Tegen
  23 februari 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Nicolaï (PvdD) c.s. over de mogelijkheid van briefstemmen voor iedere kiezer (35.654, J)
 • Voor
  23 februari 2021 (Hamerstuk)
  Vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs en samenwerkingsverbanden (35.605)
 • Voor
  23 februari 2021 (Hamerstuk)
  Bestrijding fraude met en vervalsing van niet contante betaalmiddelen (35.656)
 • Tegen
  19 februari 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over het niet gebruiken van deze wet voor maatregelen overdag (35.732, G)
 • Tegen
  19 februari 2021 (Hoofdelijke stemming, verworpen)
  Motie-Otten (Fractie-Otten) c.s. over het structureel waarborgen van de kwaliteit van wetgeving (35.732, H)