Mr. Th.C. de Graaf (D66)

Thom de Graaf (1957) is vanaf 7 juni 2011 lid van de D66-fractie in de Eerste Kamer. Sinds 9 juni 2015 is hij fractievoorzitter.

De heer De Graaf is vice-voorzitter van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties (KOREL).

Hij is sinds 1 februari 2012 voorzitter van de Vereniging Hogescholen (voorheen de HBO-Raad).


Personalia

 • geboren te Amsterdam, 11 juni 1957  
 • gehuwd te Deventer, 15 september 1981  

kinderen

 • 2 kinderen  

woonplaats

Nijmegen, Gelderland

levensbeschouwing

Rooms-Katholiek

Opleidingen

 • rechten: staatsrecht en parlementaire geschiedenis, Katholieke Universiteit Nijmegen, van 1976 tot 28 oktober 1981  
 • gymnasium-b, "Stedelijk Gymnasium" te Nijmegen, tot 18 juni 1976  

stages e.d.

stage in de V.S., 1988; 1 maand

Loopbaan

 • voorzitter Vereniging Hogescholen (voorheen de HBO-Raad), vanaf 1 februari 2012  
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, vanaf 7 juni 2011  
 • burgemeester van Nijmegen, vanaf 8 januari 2007 tot 1 februari 2012  
 • adviseur bij PricewaterhouseCoopers, van 2006 tot januari 2007; drie dagen per week  
 • minister zonder portefeuille (minister voor Bestuurlijke vernieuwing en Koninkrijksrelaties), tevens viceminister-president, van 27 mei 2003 tot 23 maart 2005  
 • fractievoorzitter D66 Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 14 mei 1998 tot 22 januari 2003  
 • fractievoorzitter D66 Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 21 november 1997 tot 6 mei 1998  
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 mei 1994 tot 27 mei 2003  
 • lid gemeenteraad van Leiden, van 1 mei 1990 tot 12 april 1994  
 • plaatsvervangend directeur directie Politie, ministerie van Binnenlandse Zaken, van 1991 tot mei 1994  
 • hoofd hoofdafdeling Politiebeleid en Juridische Zaken, ministerie van Binnenlandse Zaken, van 1989 tot 1991  
 • ambtenaar ministerie van Binnenlandse Zaken, van 1985 tot 1989  
 • wetenschappelijk medewerker staatsrecht, faculteit der rechtsgeleerdheid, Katholieke Universiteit Nijmegen, van 1981 tot 1985  
 • assistent en part-time onderzoeksmedewerker aan het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis te Nijmegen, van 1978 tot 1981  

Nevenfuncties

huidige

 • lid curatorium Max Planckinstituut voor Psycholinguistics, vanaf november 2015 [onbezoldigd]  
 • voorzitter Raad van Advies Nederlandse Orde van Advocaten, december 2013 [bezoldigd]  
 • voorzitter Accreditatiecommissie Zorgbestuurders NVZD, vanaf november 2013 [bezoldigd]  
 • lid Raad van Advies van Stichting The Rights Forum, vanaf juli 2013 [onbezoldigd]  
 • voorzitter Raad van Commissarissen Witte Kruis, vanaf maart 2013 [bezoldigd]  
 • lid bestuur Neth-ER (Netherlands House for Education and Research), Brussel [onbezoldigd, hoofdfunctiegebonden]  
 • lid bestuur Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA, onderdeel van NWO [onbezoldigd, hoofdfunctiegebonden]  
 • lid bestuur Stichting van het Onderwijs [onbezoldigd, hoofdfunctiegebonden]  
 • lid Raad van Toezicht Nederlandse School voor Openbaar Bestuur [onbezoldigd]  
 • voorzitter bestuur Stichting Parlementaire Geschiedenis, vanaf 2007 [onbezoldigd]  

vorige

 • lid Alumniboard Faculteit Rechtsgeleerdheid Radboud Universiteit Nijmegen (RUN), van 2008 tot september 2015  
 • voorzitter bestuur SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten), van 1 maart 2006 tot december 2014  
 • voorzitter Raad van Toezicht Stichting Waarborgfonds HBO, van 2012 tot 1 november 2014  
 • lid Raad van Advies adviesbureau Verdonck, Klooster & Associates  
 • voorzitter Raad van Toezicht Consumentenbond, van 8 oktober 2005 tot 2 november 2013  
 • voorzitter jury Anne Vondelingprijs voor politieke journalistiek, van 2010 tot 1 juli 2013  
 • voorzitter bestuur Stichting Verkiezing Overheidsmanager van het Jaar, van juli 2008 tot 1 juli 2013  
 • Beoogd Regioburgemeester Oost-Nederland in verband met nationale politie, van mei 2011 tot 1 februari 2012  
 • lid dagelijks bestuur Korpsbeheerdersberaad, van januari 2009 tot 1 februari 2012  
 • (plaatsvervangend) voorzitter EU-regio Rijn & Waal, van maart 2007 tot 1 februari 2012  
 • voorzitter Veiligheidsberaad (landelijk overleg van alle veiligheidsregio's), van 1 oktober 2007 tot 23 september 2011  
 • korpsbeheerder politieregio Gelderland-Zuid, van januari 2007 tot 1 februari 2012  
 • lid Raad van Toezicht Stichting Montesquieu, van juli 2008 tot 2012  
 • voorzitter Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, van januari 2007 tot 1 februari 2012  
 • voorzitter algemeen bestuur en dagelijks bestuur, Gemeenschappelijke Regeling Hulpverlening en veiligheid Gelderland-Zuid  
 • voorzitter Commissie Nationaal Plan Toekomst Onderwijswetenschappen, van november 2009 tot 15 februari 2011  
 • lid Raad van Advies voor de rechtspraktijk, faculteit der Rechtsgeleerdheid, Radboud Universiteit Nijmegen, vanaf 2009  
 • voorzitter Stuurgroep Bovenregionale Politiesamenwerking, in 2009  
 • voorzitter Taskforce Overlast Jaarwisseling en Andere Evenementen, van februari 2008 tot december 2008  
 • lid jury Anne Vondelingprijs voor politieke journalistiek, van 2006 tot 2010  
 • voorzitter Nederlandse Onderzoeksschool voor de Bestuurskunde, van 2005 tot december 2008  
 • voorzitter Nationale Hoorstichting, van september 2005 tot december 2008  
 • lid Commissie Draagvlak en Effectiviteit Ontwikkelingssamenwerking, van 2005 tot 2006  
 • voorzitter visitatiecommissie Landelijk Gebied in opdracht van het Interprovinciaal Overleg (IPO), van oktober 2005 tot december 2005  
 • lid werkgroep Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) naar aanleiding van het Nederlands referendum over de Europese Grondwet tot december 2005  
 • wegbereider voor de oprichting van het Maatschappelijk Topinstituut Stedelijke Innovatie, in opdracht van het Kenniscentrum Grote Steden van het Stedelijk Innovatieprogramma (STIP), van mei 2005 tot september 2005  
 • lid Commissie van Advies "mr. Frans Perrick-stichting" te Nijmegen  
 • voorzitter Raad van Advies Stichting "SieboldHuis" te Leiden, van 2000 tot 2003  
 • lid bestuur Stichting Parlementaire Geschiedenis, van 1997 tot 2007  
 • lid Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad, van 1994 tot 1997  
 • lid tweede externe commissie staatsrechtelijke vernieuwing (commissie-De Koning), van 1992 tot 1993  
 • lid Landelijke coördinatie-commissie milieuhandhaving, van 1992 tot 1994  
 • lid adviescommissie veiligheid, KNVB, van 1990 tot 1996  
 • gastdocent School Koninklijke Marechaussee, van 1989 tot 1992  
 • secretaris stichting EHE (Eigen Huis Elegast), Studenten-huisvesting te Nijmegen, van 1987 tot 2000  
 • lid Stuurgroep Universitaire Voorlichting, Katholieke Universiteit Nijmegen, van 1983 tot 1985  
 • plaatsvervangend griffier Raad van Beroep/Ambtenarengerecht te Arnhem, van 1983 tot 1985  

Partijpolitieke functies

 • fractievoorzitter D66 Eerste Kamer der Staten-Generaal, vanaf 9 juni 2015  
 • erelid D66, vanaf 21 mei 2005  

vorige

 • politiek leider D66, van 14 mei 1998 tot 22 januari 2003  
 • voorzitter Stichting fractieassistentie D66, van 21 november 1997 tot 22 januari 2003  
 • lid bestuur Opleidingscentrum D66, omstreeks juli 1997 tot 27 mei 2003  
 • fractiesecretaris D66 Tweede Kamer der Staten-Generaal, van september 1994 tot 21 november 1997  
 • voorzitter commissie toekomstverkenning 2001, van 1988 tot 1989  
 • lid commissie GPO (Gemeentelijk en Provinciaal Overleg), van 1987 tot 1990  
 • secretaris dagelijks bestuur/hoofdbestuur D66, van 1986 tot 1990  
 • lid/vicevoorzitter adviesraad D66, van 1982 tot 1985  
 • lid Rapportagecommissie, van 1983 tot 1986  
 • voorzitter D66 afdeling Nijmegen, van 1979 tot 1982  

Onderscheidingen

ridderorden

Officier in de Orde van Oranje-Nassau, 23 mei 2005

Publicaties

 • publicaties in juridische vakliteratuur  
 • publicaties in landelijke dagbladen  
 • "Open en onbevangen. De noodzaak van politieke vrijzinnigheid", (mederedacteur, artikelenbundel, 2009)  
 • "Politiek en Mediamacht", KIM-lezing 2006 (Katholiek Instituut voor Massacommunicatie)  
 • "Bekroonde democratie" (Johan de Witt-lezing 2000, Stichting Dordtse Academie, Dordrecht)  
 • "Over bouwen en vertrouwen: staats- en bestuursrechtelijke opmerkingen bij het rapport van de parlementaire enquêtecommissie bouwsubsidies", in NJB 1988; met F.C.M.A. Michiels  
 • "Ambtenaar, minister en volksvertegenwoordiger", in: B.F. de Jong e.a. (red.), "Nijmeegs staatsrecht (1987)  
 • "Het parlement en de kwaliteit van wetgeving", in: Th.C. de Graaf e.a. (red.), "Omtrent het parlement" (1985)  
 • "De staatssecretaris in theorie en praktijk", in: Bestuurswetenschappen 1985; met A.J.H.W.M. Versteeg  
 • "Het Interimkabinet in Nederland", in: Bestuurswetenschappen 1983  

Hobby's

 • poëzie  
 • geschiedenis  

Anciënniteit

1816 dagen
(7 juni 2011 tot heden)