Deze planologische kernbeslissing (pkb) (TK nr. 61) bevat de visie van het kabinet op een samenhangend mobiliteitsbeleid en de essentiële onderdelen van het nationaal verkeers- en vervoersbeleid.

De Nota Mobiliteit is een uitwerking van de Nota Ruimte voor het verkeer en vervoer, en is opgesteld in samenspraak met de decentrale overheden. Op twee kernpunten van de nota - openbaar vervoer en prijsbeleid - is advies verwerkt van maatschappelijke partijen. De economische concurrentiepositie van Nederland heeft prioriteit in het beleid. Dat betekent onder meer extra aandacht voor de hoofdverbindingsassen en de mainports Rotterdam en Schiphol. Daarnaast staat de reis van deur tot deur centraal. Een groot deel van de reis gaat door stedelijk gebied en over infrastructuurnetten van meerdere beheerders. Daarom moeten de overheden ook beter samenwerken en krijgen de regio's ook meer taken en bevoegdheden. Via publiek private samenwerking en decentralisatie krijgen bedrijven en andere overheden een grotere rol bij de verbetering van de mobiliteit, verkeersveiligheid en leefomgeving. Regionale overheden ontvangen hiervoor budgetten in de vorm van de brede doeluitkering verkeer en vervoer (BDU).

Deze pkb doorloopt de procedure zoals aangegeven in artikel 2a van de Wet Ruimtelijke Ordening.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft deze pkb op 20 december 2005 goedgekeurd. CDA, PvdA, VVD, D66, Christen Unie, SGP, Groep Nawijn, Groep Wilders en Groep Lazrak stemden voor. De Eerste Kamer heeft deze pkb op 14 februari 2006 goedgekeurd. De fractie van de SP is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

28 mei 2004

titel

Planologische kernbeslissing Nota Mobiliteit

schriftelijke voorbereiding

ondertekening


Hoofdlijnen

Uitganspunten van de Nota Mobiliteit:

 • De Nota Mobiliteit werkt de Nota Ruimte uit
 • Sterkere economie door de bereikbaarheid te verbeteren
 • Groei van verkeer en vervoer mogelijk maken
 • Betrouwbare en voorspelbare bereikbaarheid van deur tot deur
 • Decentraal wat kan, en centraal wat moet
 • Meer publiek-private samenwerking
 • Vernieuwing keihard nodig
 • Kaders aan het decentrale beleid stellen
 • Een daadkrachtige overheid
 • Actief en zelfbewust op internationaal beleid inzetten
 • Op de korte termijn onderhoudsachterstanden inhalen
 • Betrouwbaar en snel over de weg
 • Een start maken met een eerlijker vorm van betalen voor mobiliteit
 • Openbaar vervoer: een gerichte, ambitieuze en integrale benadering
 • Ruimte voor betrouwbaar, veilig en duurzaam goederenvervoer
 • Binnenvaart en zeescheepvaart: internationaal eerlijk concurreren
 • Nederland bereikbaar houden door de lucht
 • De veiligheid permanent verbeteren
 • Kwaliteit leefomgeving verbeteren
 • Haalbare ambities


Documenten