27.578

Vijfde Nota ruimtelijke ordeningDeze Planologische Kernbeslissing (pkb) legt de principes voor de inrichting van Nederland voor de komende twintig jaar vast. Het kabinet wijst gebieden aan waar het grootste deel van de verstedelijking in Nederland zal plaatsvinden.

Deze Vijfde Nota ruimtelijke ordening (Ruimte maken, Ruimte delen) bevat de hoofdlijnen van beleid inzake wonen, woonlocaties en verstedelijking, natuur, landschap en waterbeheer, bereikbaarheid en het ruimtelijk accommoderen van de economie.

Deze pkb doorloopt de procedure zoals aangegeven in artikel 2a van de Wet Ruimtelijke Ordening.

De PKB is nooit in de Kamers behandeld. Na enkele kabinetswisselingen is besloten tot het opstellen van de Nota Ruimte (29.435), waarin naast de Vijfde Nota ook de nota's van de ministeries voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (later Voedselkwaliteit) en voor Verkeer en Waterstaat zijn geïntegreerd.


Stand van zaken


Kerngegevens

ingediend

10 januari 2001

titel

Planologische Kernbeslissing Vijfde Nota ruimtelijke ordening

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Documenten

2