Commissies op dinsdag 2 april 2019Besluitpunten uitklappenBesluitpunten inklappen

 • Commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)
  13.45 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  31.985, B

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking inzake vragen over EU-conceptmandaten voor onderhandelingen met de VS; Buitenlands beleid en handelspolitiek

  De commissie besluit op dinsdag 16 april inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg. De fractie van SP geeft aan inbreng te leveren.

  2.
  Terugkoppeling NAVO Parlementaire Assemblee - Joint Visit ESCTER and PCNP

  Het lid Knip (VVD) geeft een mondelinge terugkoppeling van zijn deelname aan het Joint Visit ESCTER and PCNP van de NAVO Parlementaire Assemblee.

  3.
  Terugkoppeling NAVO Parlementaire Assemblee - Standing Committee

  Het lid Martens (CDA) geeft een mondelinge terugkoppeling van haar deelname aan het Standing Committee van de NAVO Parlementaire Assemblee.
  De commissie besluit naar aanleiding van de terugkoppeling om het punt over de financiën van de NAVO te agenderen voor een volgende commissievergadering.

  4.
  Mededelingen en informatie

  Het lid Martens geeft aan deel te nemen aan de Koningsdaglezing en de Heildronk op 24 april in Amsterdam.

 • Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
  14.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  33168

  Wet vergroten investeringsmogelijkheden in medisch-specialistische zorg - Brief van de minister van VWS van 28 maart 2019 (33168, N)

  De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan.
  De voortgang van de diverse dossiers kan de commissie in nieuwe samenstelling desgewenst tijdens het kennismakingsgesprek met de bewindspersonen van VWS ter sprake brengen.

  2.
  35070

  Wet centraliseren tolkvoorzieningen auditief beperkten leef- en werkdomein, luisterlijnen en vertrouwenswerk jeugd

  Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van de VVD (De Bruijn-Wezeman) en D66 (Schnabel).

  3.
  Gespecificeerde Toestemming Structureel (GTS)

  Brief van de minister voor Medische zorg en Sport van 27 maart 2019 (27529, I)

  De commissie neemt kennis van de brief waarmee de minister te kennen geeft dat de Kamer voor de zomer geïnformeerd zal worden over het scenario dat leidt tot het optimum van toestemmingsmogelijkheden, en is bereid hierover met de minister in gesprek te gaan.

  4.
  Mededelingen en informatie

  De voortzetting van de plenaire behandeling van de Wijziging van de Wmg in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving (33980) is voorzien voor 14 mei 2019. De minister voor Medische Zorg en Sport is per brief (33980, I) verzocht zijn standpunten uiterlijk 19 april 2019 aan de Kamer te doen toekomen.

 • Commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)
  14.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35013

  Wijziging Crisis- en herstelwet in verband met versnelling woningbouw en faciliteren duurzame ontwikkeling

  Inbreng voor verslag wordt geleverd door de fracties van PvdA (Verheijen) en GroenLinks (Binnema).

  2.
  Notificatie Verkeersverdelingsregel Schiphol-Lelystad Airport

  Brief - met bijlagen - van de minister van infrastructuur en Waterstaat van 25 maart 2019 (31936, G)

  De commissie besluit op 9 april 2019 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.

  3.
  Halfjaarlijks rappel toezeggingen

  Brief - met bijlage - van de minister van Infrastructuur en Waterstaat van 27 maart 2019 (Verslag schriftelijk overleg (35000 XII, F))

  De commissie besluit naar aanleiding van de reactie inzake toezegging T02446 inbreng voor schriftelijk overleg te leveren op 9 april 2019.

  4.
  Terugblik deskundigenbijeenkomst asbestverwijdering

  De commissie bespreekt de deskundigenbijeenkomst asbestverwijdering, die op 26 maart 2019 heeft plaatsgevonden, in het kader van het wetsvoorstel Verwijdering asbest en asbesthoudende producten (34675). Naar aanleiding daarvan besluit zij op 16 april 2019 inbreng voor verslag te leveren (dit was nader voorlopig verslag).

  5.
  Mededelingen en informatie

  De commissie streeft ernaar de wetsvoorstellen wijziging Crisis- en herstelwet in verband met versnelling woningbouw en faciliteren duurzame ontwikkeling (35013) en verwijdering asbest en asbesthoudende producten (34675) plenair te behandelen vóór de komende Kamerwisseling. Voor beide voorstellen geldt het voorbehoud van tijdige beantwoording van de in het verslag gestelde vragen. Voor wetsvoorstel 35013 heeft de commissie reeds een voorkeur uitgesproken voor 21 mei 2019.

  De commissie verzoekt evenwel deze voorstellen mee te nemen in een door de griffie op te stellen evenwichtige, Kamerbrede planning van alle wetsvoorstellen waarover naar verwachting nog in de laatste weken voorafgaand aan de Kamerwisseling een plenair debat zal worden gevoerd.

 • Commissies voor Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en voor Justitie en Veiligheid (J&V)
  14.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  32.317, JW

  De commissies besluiten het verslag van de JBZ-Raad (EK 32.317, JW) - voor wat betreft de onderwerpen die de commissies raken - voor kennisgeving aan te nemen.

 • Commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)
  14.20 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  32317, JW

  Verslag van de JBZ-Raad van 7-8 maart 2019

  De commissie besluit het verslag van de JBZ-Raad (EK 32.317, JW) - voor wat betreft de onderwerpen die de commissie raken - voor kennisgeving aan te nemen.

  2.
  34309

  Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring

  De commissie spreekt de wens uit een werkbezoek aan het detentiecentrum Rotterdam en de gezinslocatie Zeist te brengen, omstreeks het meireces.

 • Commissies voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Immigratie & Asiel / JBZ-raad (I&A/JBZ)
  14.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  T02670

  Toezegging Doorgeleiden van de vragen inzake arbeidsmigratie naar de minister van SZW (35.000 VI)

  De commissies besluiten op 16 april 2019 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg naar aanleiding van de brief van de minister van SZW (35.000 VI, O). Inbreng wordt geleverd door de SP-fractie (Overbeek). De commissies besluiten voorts toezegging T02670 als voldaan te beschouwen.

 • Commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
  14.45 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  34534

  Initiatiefvoorstel-Klaver, Asscher, Beckerman, Jetten, Dik-Faber, Yesilgöz-Zegerius, Agnes Mulder en Geleijnse Klimaatwet

  De commissie besluit, wegens afwezigheid van de minister van EZK op 14 mei 2019, het plenaire debat inzake dit wetsvoorstel - onder voorbehoud van tijdige beantwoording van de in het verslag gestelde vragen - te verplaatsen. De voorkeur van de commissie gaat uit naar dinsdag 21 mei 2019.

  Zij verzoekt dit voorstel mee te nemen in een door de griffie op te stellen evenwichtige, Kamerbrede planning van alle wetsvoorstellen waarover naar verwachting nog in de laatste weken voorafgaand aan de Kamerwisseling een plenair debat zal worden gevoerd.

  2.
  Invest-NL

  Verslag schriftelijk overleg (28165, R)

  De commissie besluit de brief van de minister van 26 maart 2019 voor kennisgeving aan te nemen.

  3.
  Vestigingsklimaat: de bijdrage van buitenlandse bedrijven aan onze economie

  Brief van de minister van EZK van 14 maart 2019 in reactie op brief van 8 februari 2019 (verslag schriftelijk overleg 32637, J)

  Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van SP (Overbeek) en Partij voor de Dieren (Teunissen). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

  4.
  Mededelingen en informatie

  Op verzoek van het lid Reuten (SP) besluit de commissie een rappelbrief te sturen naar de staatssecretaris van EZK en een afschrift hiervan naar de minister van J&V over de beantwoording van de brief van de commissie van 1 februari 2019 inzake de cijfers geldende (EU) wet- en regelgeving (29515), waarvan de reactietermijn reeds een maand is verstreken.

  5.
  Rondvraag

  Op verzoek van het lid Van Zandbrink (PvdA) besluit de commissie een rappelbrief te sturen naar de minister van LNV aangaande de beantwoording van de brief van 13 december 2018 inzake aanpak mestfraude, waarin wordt gevraagd naar het CDM-rapport en de kabinetsappreciatie hiervan.

 • Commissies voor Financiën (FIN) en voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
  14.45 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Conceptbrief over definities van vermogen

  te adresseren aan de minister en staatssecretaris van Financiën, de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het SCP en het CPB

  De commissies besluiten tot vaststelling van de commissiebrief met het verzoek - ten behoeve van de voeding en onderbouwing van het parlementaire debat - om bij toekomstige jaarlijkse en periodieke berekeningen en rapporten en trendrapportages gebruik te maken van twee vermogensdefinities; het "vermogen zonder pensioen" zoals veelal in internationale vergelijkingen (bijv OECD) gehanteerd en het "vermogen met pensioen".

 • Commissie voor Financiën (FIN)
  14.50 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Digitaledienstenbelasting

  Op voorstel van het lid Rinnooy Kan (D66) besluit de commissie de staatssecretaris van Financiën op 14 mei 2019 van 15.00-16.00 uit te nodigen voor een mondeling overleg inzake digitaledienstenbelasting. Op verzoek van het lid Van Rij (CDA) wordt het mondeling overleg uitgebreid met enkele andere onderwerpen (OESO-verband).

  2.
  21.501-07, AG

  Brief van de minister van Financiën inzake geannoteerde agenda Eurogroep en informele Ecofinraad 5 en 6 april 2019; Raad voor Economische en Financiële Zaken

  De commissie besluit de brief van de minister van Financiën inzake de geannoteerde agenda van de Eurogroep en de informele Ecofinraad van 5 en 6 april 2019 voor kennisgeving aan te nemen.

  3.
  Mededelingen en informatie

  De commissie besluit, onder voorbehoud van tijdige beantwoording, de staatssecretaris uit te nodigen op 16 april 2019 voor de plenaire behandeling van Wet spoedreparatie fiscale eenheid (34 959)

  4.
  Rondvraag

  Op verzoek van het lid Van de Ven (VVD) en het lid Van Rij (CDA) besluit de commissie, na ontvangst van een afschrift van de brief van de staatssecretaris aan de Tweede Kamer van 28 maart 2019 inzake de ANBI/SBBI-regeling, de brief en het bijbehorend rapport ter bespreking te agenderen.

 • Commissie voor Koninkrijksrelaties (KOREL)
  16.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  T02324

  Toezegging Versterken rol van kerken in het Caribisch deel van het Koninkrijk (34.300 IV / CXIX)

  De commissie constateert dat er naar aanleiding van de brief van de staatssecretaris van BZK (35.000 IV, J) geen behoefte is aan nader schriftelijk overleg en besluit toezegging T02324 als voldaan te beschouwen.

  2.
  T01461

  Wet volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer BES; Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het halfjaarlijks rappel toezeggingen die aan de Eerste Kamer zijn gedaan; Begrotingsstaten Infrastructuur en Waterstaat 2019

  De commissie besluit de brief van de minister van I&W (35.000 XII, F) - voor wat betreft het onderdeel dat deze commissie raakt - voor kennisgeving aan te nemen en de status van toezegging T01461 te wijzigen naar legisprudentie.

 • Commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)
  16.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  34453

  Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

  De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 26 maart 2019 inzake Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (34453, M) wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie stelt voor nog deze zittingsperiode een korte derde termijn over het wetsvoorstel te houden. De staf gaat na wat een geschikte datum is.

  2.
  Toezeggingen T02624 en T02625

  Toezegging Toezenden Beleidskader (34.805 e.v.)

  De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 22 maart 2019 inzake aanbieding van het herziene Beleidskader gemeentelijke herindeling (28750, F) wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie beschouwt de toezeggingen T02624 en T02625 als voldaan.

  3.
  32847

  Integrale visie op de woningmarkt

  De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 25 maart 2019 inzake beantwoording Kamervragen Staat van de Woningmarkt 2018 (32847, P) wordt voor kennisgeving aangenomen.

  4.
  Mededelingen en informatie

  De commissie memoreert dat het voortgangsgesprek met de WRR op 23 april 2019 van 15.00-16.00 uur plaatsvindt en dat de commissies FIN en SZW hier ook aan deelnemen.

 • Commissies voor Justitie en Veiligheid (J&V) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
  16.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Ratificatie facultatieve protocollen bij VN-mensenrechtenverdragen

  De commissies besluiten in schriftelijk overleg te treden naar aanleiding van de brief van de minister van Buitenlandse Zaken, d.d. 28 maart 2019. Een concept voor een commissiebrief wordt per e-mail voorgelegd aan de leden van de commissies.

 • Commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)
  16.35 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  34861

  Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven

  De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 16 april 2019.

  2.
  34984

  Controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens

  Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van GroenLinks (Strik).

  3.
  Rondvraag

  Op verzoek van het lid Schouwenaar (VVD) zal de staf navraag doen op welke termijn de antwoorden zijn te verwachten met betrekking tot het wetsvoorstel Herziening regeling meerdaadse samenloop in strafzaken (34126).

  Op verzoek van het lid Vlietstra (PvdA) zal het ministerie van J&V nogmaals gevraagd worden op welke termijn de antwoorden te verwachten zijn met betrekking tot het initiatiefvoorstel-Van Wijngaarden, Kuiken en Groothuizen Wet herziening partneralimentatie (34231).

 • Commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)
  16.45 uur
  (Geen besluitpunten)