Commissies op dinsdag 24 mei 2022Besluitpunten uitklappenBesluitpunten inklappen

 • Commissies voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
  12.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1. 35049, Z

  Brief van de initiatiefnemers met een toelichting op de aangekondigde novelle; Initiatiefvoorstel-Raemakers en Van Meenen Bevorderen keuzemogelijkheid tussen kindercentra die wel of niet kinderen toelaten die niet deelnemen aan het rijksvaccinatieprogramma

  De commissies hebben kennisgenomen van de brief van initiatiefnemers over de mogelijke inhoud van de aangekondigde novelle (35049, Z) en besluiten evenwel de Voorzitter te adviseren heden te stemmen over het initiatiefvoorstel-Raemakers en Van Meenen.

 • College van Senioren
  12.45 uur
 • Commissies voor Justitie en Veiligheid (J&V), voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)
  14.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1. 35526 / 25295, EJ en EK

  Brief van de minister van VWS over RIVM-advies m.b.t. isolatie en mondkapjesplicht luchtvaart; Brief van de minister van VWS ter aanbieding van de regeling houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met afschaffen mondkapjesplicht op luchthavens en in luchtvaartuigen en vervallen uitvoeringsbepalingen coronatoegangsbewijzen; Infectieziektenbestrijding

  De commissies nemen de brieven van 11 mei 2022 (35526 / 25295, EJ) en 13 mei 2022 (35526 / 25295, EK) voor kennisgeving aan.

  2. 29668 / 26956 / 35526, C

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van J&V over evaluatie aanpak coronacrisis en de quick scan Modernisering van het staatsnoodrecht; Tijdelijke wet maatregelen Covid-19

  Het lid Nicolaï (PvdD) geeft te kennen vervolgvragen te willen stellen in verband met de eerste tranche herziening Wet publieke gezondheid (Wpg) en zal dit betrekken bij de inbreng voor schriftelijk overleg op 7 juni 2022 over de brief van 4 mei 2022 over de hoofdlijnen eerste tranche herziening Wpg.
  Diverse fracties geven aan het verslag schriftelijk overleg (29668 / 26956 / 35526, C) te zullen betrekken bij het brede beleidsdebat over covid-19 op 5 juli 2022.

  3. 35538, AC

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van VWS over verlenging van de Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19; Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19

  De commissies nemen kennis van de reactie van de minister van VWS van 11 mei 2022 op de vragen van 30 maart 2022 over het ontwerpbesluit houdende verlenging van de Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19. Zij constateren dat de CoronaMelder per 22 april 2022 werd beëindigd, zoals aangekondigd in de brief van 19 april 2022 (35526 / 25295 / 35538, EF) en dat de Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19 na 10 juli weer verlengd kan worden (artikel 6d Wpg). De fracties kunnen het verslag schriftelijk overleg desgewenst betrekken bij het brede beleidsdebat over covid-19 op 5 juli 2022. De staf wordt verzocht de onderwerpen die bij het beleidsdebat kunnen worden betrokken, bij te houden.

  4. 25295 / 36068, AI

  Brief van de minister van VWS van 23 mei 2022 ter aanbieding van het ontwerpbesluit houdende wijziging van de vervaldatum van artikel 6ba van de Wet publieke gezondheid

  De fracties van GroenLinks (De Boer) en PVV (Van Hattem) geven te kennen inbreng te willen leveren voor schriftelijk overleg. In verband met het verstrijken van de voorhangtermijn binnen 2 weken, zal de inbreng vrijdag 27 mei 2022 per e-mail worden aangeleverd.

  5. E220005

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van J&V inzake voorstel voor een Verordening tot wijziging van de Verordening betreffende het digitaal EU-COVID-certificaat; EU-voorstel: Voorstel voor een Verordening tot wijziging van de Verordening betreffende het digitaal EU-COVID-certificaat

  De commissies besluiten op 7 juni 2022 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg.

  6. Rondvraag

  Het lid Verkerk (ChristenUnie) informeert naar de toezeggingen uit het debat over de Goedkeuringswet derde verlenging geldingsduur Twm covid-19 (35899) van 23 november 2021.
  De voorzitter verzoekt de staf bij agendering de eventuele relatie tussen agendapunten te verduidelijken.

 • Commissies voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)
  14.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1. Europese voorstellen inzake methaanemissies en gasmarkten - Fit for 55-pakket

  Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Vendrik) en Forum voor Democratie (Dessing). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissies worden voorgelegd.

  2. Voorstel richtlijn: De consument voorbereiden op de groene transitie

  De commissies besluiten het Europese voorstel COM(2022)143 in behandeling te nemen. De commissies besluiten tevens op 7 juni 2022 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.

  3. Voorstel voor een verordening over gefluoreerde broeikasgassen

  De commissies besluiten het Europese voorstel COM(2022)150 in behandeling te nemen. De commissies besluiten tevens op 7 juni 2022 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.

 • Commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
  14.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1. 35531

  Aanpassing van het vergunningsstelsel voor opsporen en winnen van aardwarmte

  De commissie besluit inbreng te leveren voor nader voorlopig verslag op 7 juni 2022.

  2. Verlaging afromingspercentage bij overgang fosfaatrechten

  Brief van de minister van LNV van 21 april 2022 (35949, E)

  Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van Partij voor de Dieren (Prast). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

  3. Derogatie van de Nitraatrichtlijn

  Brief van de minister van LNV van 26 april 2022 (33037, AF)

  Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van PvdA (Karakus), mede namens de fractie van GroenLinks (Kluit), en de Partij voor de Dieren (Koffeman). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

  4. Beleidsinzet biogrondstoffen

  Brief van de minister voor K&E en de staatssecretaris van I&W van 19 mei 2022 (32813 / 35668, AG)

  De commissie besluit dit agendapunt aan te houden tot de volgende commissievergadering.

 • Commissies voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
  14.45 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1. 31322, E

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van SZW over meertalige dagopvang; Kinderopvang

  De commissies nemen het verslag van een schriftelijk overleg met de minister van SZW over meertalige dagopvang (31322, E) voor kennisgeving aan.

 • Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
  14.50 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1. 35213, Y

  Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister voor APP over de implementatie van de Wet vereenvoudiging Wajong en over de uitvoering van de motie van het lid Van Pareren c.s. over de compensatie van Wajongers van wie het inkomen achteruitgaat; Verdere activering participatie jonggehandicapten en harmonisatie Wajongregimes

  Inbreng voor nader schriftelijk overleg over de implementatie van de Wet vereenvoudiging Wajong wordt heden geleverd door de leden van de Fractie-Nanninga (Van Pareren) en van de OSF (Raven).

  2. 32043, BC

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor APP over de benoeming van leden van de Commissie Parameters en over de opdracht aan de commissie; Toekomst pensioenstelsel

  Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt heden geleverd door de leden van de CDA-fractie (Oomen-Ruijten) en de PvdA-fractie (Crone) gezamenlijk.

  3. Rondvraag

  Bij de rondvraag komen de volgende punten aan de orde:
  1. De leden Ester (ChristenUnie) en Stienen (D66) verzoeken de commissiestaf een informatiedossier en een wetgevingsfiche voor te bereiden ten aanzien van het voorstel Wet toekomst pensioenen (36067);
  2. Het lid Stienen (D66) attendeert de commissie op de zinsnede in de Voorjaarsnota 2022 waaruit het voornemen volgt om het wetsvoorstel Niet-indexeren basiskinderbijslagbedrag over de jaren 2022, 2023 en deels over 2024 of totdat de beoogde dekking is gerealiseerd (35845) in te trekken. De commissie verwacht ter zake nog een brief (onder meer) in relatie tot de aangenomen motie-Schalk (35788, P); en,
  3. Het lid Van Rooijen (50PLUS) vraagt, nu de Voorjaarsnota 2022 aan de Kamers is aangeboden, aandacht voor de uitvoeringsstatus van de diverse door de Kamer aanvaarde moties, die waren voorgesteld tijdens het debat van 15 februari 2022 naar aanleiding van de regeringsverklaring (35788).

 • Commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)
  15.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1. 35871

  Verhoging wettelijk strafmaximum doodslag

  De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 14 juni 2022.

  2. 36030

  Eerste incidentele suppletoire begroting Justitie en Veiligheid 2022 inzake naleving, controle en handhaving inzet Coronatoegangsbewijs

  De commissie brengt blanco eindverslag uit en stelt voor op 31 mei 2022 over het wetsvoorstel te stemmen, opdat woordvoerders desgewenst een stemverklaring kunnen afleggen.

  3. 31731, I

  Brief van de minister voor Rechtsbescherming over versterking van de kwaliteit van beleid en wetgeving; Integraal wetgevingsbeleid

  De commissie besluit dat de brief van de minister voor Rechtsbescherming van 25 juni 2021 betrokken kan worden bij de verdere activiteiten rondom de Werkgroep zelfevaluatie naar aanleiding van het rapport "Ongekend onrecht". Daarnaast kan de brief desgewenst betrokken worden bij het beleidsdebat over de staat van de rechtsstaat op 31 mei 2022.

  4. 35570 VI / 29279, K

  Brief van de minister voor Rechtsbescherming en de minister van J&V met de zevende voortgangsrapportage wetgevingsprogramma nieuw Wetboek van Strafvordering; Rechtsstaat en Rechtsorde

  De commissie besluit de brief van de minister voor Rechtsbescherming van 17 mei 2022 opnieuw te agenderen na het aanstaande zomerreces om de invulling van extra commissieondersteuning bij de behandeling van de modernisering van het Wetboek van Strafvordering te bespreken. De commissievoorzitter zal in samenspraak met de griffie een mogelijk voorstel voor behandeling voorbereiden.

  5. T03370

  Toezegging Benoeming onderzoekscommissie Pels Rijcken (35.925 VI)

  De commissie besluit de toezegging als voldaan aan te merken en op 14 juni 2022 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.

  6. E220008

  Voorstel voor een Dataverordening

  Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (De Boer), PvdA (Recourt), SP (Gerkens) en PvdD (Nicolaï) gezamenlijk en door de fracties van de PVV (Bezaan) en ChristenUnie (Talsma). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

  7. COM(2022)209

  Voorstel voor een Verordening betreffende regels om online seksueel kindermisbruik te voorkomen en te bestrijden

  De commissie neemt de ontwerpverordening in behandeling en zal na ontvangst van het BNC-fiche de inbrengdatum voor schriftelijk overleg bepalen.

  8. Mededelingen en informatie

  De commissievoorzitter wijst erop dat het werkbezoek, met als thema 'ondermijning', van de commissies J&V en BiZa/AZ aan de regio Gelderland Midden gepland staat op vrijdag 16 september 2022.

 • Commissies voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO), voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)
  16.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1. 35925 VII, H

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor VRO over de programmatische aanpak voor de portefeuille Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening; Begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2022

  De commissies besluiten de brief van de minister voor VRO van 12 mei 2022 (35925 VII, H) voor kennisgeving aan te nemen.

 • Commissies voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
  16.35 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1. Stand van zaken Omgevingswet

  Inbreng voor nader schriftelijk overleg met de minister voor VRO over de inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt geleverd door de leden van de fracties van GroenLinks (Kluit), D66 (Moonen), de PvdA (Fiers), de SP (Janssen), de ChristenUnie (Verkerk) en de PvdD (Nicolaï). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissies worden voorgelegd. Het lid Kluit (GroenLinks) geeft aan een gespreksverslag van haar overleg van heden met de secretaris-generaal van het ministerie van BZK inzake het melden van gevallen van intimidatie via de commissiegriffier onder de commissieleden te laten verspreiden.

  2. 32813, AF

  Brief van de staatssecretaris van I&W ter aanbieding van het besluit tot wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving en het Omgevingsbesluit in verband met het beperken van emissies van kooldioxide door werkgebonden personenmobiliteit; Kabinetsaanpak Klimaatbeleid

  De commissies besluiten het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg naar aanleiding van de brief van de staatssecretaris van I&W van 19 april 2022 (32813, AF) aan te houden tot 7 juni 2022.

  3. Ruimtelijke ordeningsbrief

  Brief van de minister voor VRO over de nationale regie in de ruimtelijke ordening; Nationale Omgevingsvisie

  De commissies nemen kennis van de brief van de minister voor VRO van 17 mei 2022 (34682, L) en besluiten deze opnieuw voor procedure te agenderen na het aanstaande zomerreces. De staf houdt de wijze van behandeling van dit onderwerp in de Tweede Kamer in de gaten. Voorts besluiten de commissies de behandeling aan alleen de commissie IWO over te laten.

 • Commissie voor Financiën (FIN)
  16.45 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1. 34842 EK, H

  Brief van de minister van Financiën ter aanbieding van het KPMG-rapport inzake een Insurance Guarantee Scheme; Wet herstel en afwikkeling van verzekeraars

  Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van de PvdD (Prast).

  2. 25268, Q

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Financiën over de Kaderwetevaluaties van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank over de periode 2016-2020; Zelfstandige bestuursorganen

  Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van de PvdD (Prast).

  3. 21501-07, EJ

  Brief van de minister van Financiën inzake geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 23 en 24 mei 2022; Raad voor Economische en Financiële Zaken

  De commissie besluit de brief van 13 mei 2022 voor kennisgeving aan te nemen.

  4. E220004 (agendapunt ook relevant voor leden van de commissie EUZA)

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Financiën over EU-voorstellen inzake wijziging Eigenmiddelenbesluit en herziening verordening MFK 2021-2027; EU-voorstel: Besluit ter wijziging Eigenmiddelenbesluit COM(2021)570

  Op verzoek van het lid Van Ballekom (VVD) is besloten heden alsnog gelegenheid te bieden voor inbreng voor nader schriftelijk overleg met de minister van Financiën n.a.v. de antwoordbrief van de minister van Financiën, mede namens de minister van Buitenlandse Zaken, van 10 mei jl. (EK 36 019, A). Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van de VVD (Van Ballekom) en de ChristenUnie (Ester).

  5. Mededelingen en informatie

  De leden Prast (PvdD) en Van Rooijen (50PLUS) verzoeken om agendering van de Voorjaarsnota 2022, die dit jaar ook rechtstreeks aan de Eerste Kamer is aangeboden. De Voorzitter deelt mee dat deze reeds is geagendeerd voor de commissievergadering van 31 mei 2022.

  6. Rondvraag

  Het lid Van Rooijen (50PLUS) wijst op het nieuwsbericht dat Polen weigert akkoord te gaan met de invoering van minimumtarief van 15% voor de winstbelasting voor multinationale bedrijven. De voorzitter stelt dat de Kamer hierover geïnformeerd wordt middels de brieven van de minister van Financiën inzake de Eurogroep/Ecofinraad.

  Het lid Backer (D66) wijst op de voorjaarsprognose van de Europese Commissie die ingaat op de economische gevolgen van de Russische invasie in Oekraïne.

 • Commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)
  16.55 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1. 35910

  Wet vrachtwagenheffing

  Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd op 7 juni 2022.

  2. 35910 / 31305, C

  Brief van de minister van I&W over implementatie Eurovignetrichtlijn in Eurovignetverdrag; Mobiliteitsbeleid

  De commissie besluit de brief van de minister van I&W van 11 mei 2022 (35910/31305, C) te betrekken bij de verdere behandeling van de Wet vrachtwagenheffing (agendapunt 1). De commissiestaf wordt verzocht de brief dan bij de stukken te voegen.

  3. 33612

  Brief van de staatssecretaris van I&W over de Wijzigings-AMvB tijdelijke overbruggingsregeling bestaande windturbineparken; Structuurvisie Windenergie op land

  De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van I&W van 16 mei 2022 (33612, D) voor kennisgeving aan te nemen.

  4. Mededelingen en informatie

  De commissie besluit op verzoek van het lid Kluit (GroenLinks) het Beleidsprogramma van het ministerie van I&W te agenderen op 21 juni 2022 voor het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg.

 • Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
  mondeling overleg 17.15 uur
  (Geen besluitpunten)
 • Commissie voor Europese Zaken (EUZA)
  17.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1. E220009

  Commissiemededeling: vernieuwd strategisch partnerschap met de ultraperifere gebieden

  De leden van de CDA-fractie (Oomen-Ruijten) leveren heden inbreng voor schriftelijk overleg met de regering.

  2. Conferentie over de Toekomst van Europa

  Vervolgstappen

  De commissie besluit dit agendapunt aan te houden tot de eerstvolgende vergadering.

  3. 21.501-20; 21.501-02

  Brief van de minister van BuZa inzake geannoteerde agenda voor de buitengewone Europese Raad van 30 en 31 mei 2022; Europese Raad; Brief van de minister van BuZa inzake geannoteerde agenda voor de Raad Algemene Zaken van 23 mei 2022; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

  Naar aanleiding van de geannoteerde agenda voor de Raad Algemene Zaken van 23 mei 2022 (21.501-02, ED) verzoekt de commissie de staf om bij het ministerie na te gaan of de door het kabinet aangekondigde appreciatie over het eindverslag van de Conferentie over Toekomst van Europa, met het oog op de Algemene Europese Beschouwingen, ruim vóór 7 juni a.s. aan de Kamer kan worden aangeboden.

  4. Mededelingen en informatie

  De leden Oomen-Ruijten (CDA), Backer (D66), Koole (PvdA), Faber-Van de Klashorst (PVV), Van Apeldoorn (SP), Van Rooijen (50PLUS) en Otten (Fractie-Otten) geven aan deel te willen nemen aan het gesprek met de Franse senatoren op 28 juni 2022.

  5. Rondvraag

  Het lid Van Ballekom (VVD) licht toe dat op zijn verzoek in de commissievergadering Financiën-EUZA gelegenheid is gegeven tot nader schriftelijk overleg met de regering over de wijziging van het Eigenmiddelenbesluit (EMB) (E220004). De commissie stelt vast dat naast het lopende schriftelijk overleg het EMB als onderwerp behouden blijft voor de Algemene Europese Beschouwingen op 7 juni 2022.

 • Commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)
  18.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1. 35967

  Samenvoeging van de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne

  De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek op 14 juni 2022 te houden.

  2. 35489

  Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen

  De commissie besluit het agendapunt aan te houden tot de commissievergadering van 7 juni 2022.

  3. 34453

  Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

  Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van de PvdA (Crone) en CDA (Rietkerk) gezamenlijk, waarbij de leden van de fracties van GroenLinks (De Boer), SP (Kox), PvdD (Nicolai) en 50PLUS (Baay) zich reeds aansluiten bij de gestelde vragen.

  4. T03212

  Toezegging Verslagen landelijke regietafels openbaar en verantwoording (35.570 VII / 35.570 B / 35.570 C)

  De commissie besluit de status van toezegging T03212 ongewijzigd (openstaand) te laten.

  5. 33797, AG

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor VRO over het besluit op de verlengingsaanvraag van de gemeente Dordrecht voor gebiedsaanwijzingen; Wet uitbreiding Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek

  De commissie besluit gelegenheid te bieden voor het leveren van inbreng voor nader schriftelijk overleg op 7 juni 2022.

  6. Plenaire behandeling Grondwetswijzigingen

  De commissie stemt ermee in om alle zes grondwetswijzigingen in tweede lezing gezamenlijk te behandelen in één debat. De commissie wenst de zes grondwetswijzigingen in chronologische volgorde tijdens het debat te behandelen zodat vragen en antwoorden niet door elkaar lopen. Zij verzoekt de minister de vragen ook steeds per wetsvoorstel te behandelen tijdens de termijnen van de regering.

 • Commissie voor Financiën (FIN)
  18.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1. Eventuele deelname Nederlandse staat aan aandelenemissie Air France -KLM

  Derde incidentele suppletoire begroting Financiën 2022 inzake aandelenemissie Air France-KLM

  De commissie besluit naar aanleiding van de brief van de Ministers van Financiën en Infrastructuur en Waterstaat d.d. 24 mei 2022 inzake de aandelenemissie Air France - KLM c.a. een commissiebrief te sturen met een reactietermijn tot vrijdag 27 mei 2022, 16.00 uur.
  Tevens spreekt zij de wens uit om op maandagavond 30 mei 2022, van 20.00-21.30 uur een besloten, vertrouwelijke (technische) briefing te houden met de Minister van Financiën, haar ambtenaren en de state-agent over dit dossier.
  Onder voorbehoud van aanvaarding van het bijbehorende incidentele suppletoire begrotingswetsvoorstel door de Tweede Kamer op dinsdag 31 mei 2022, streeft de commissie ernaar dat - onder toepassing van artikel 56 Reglement van Orde van de Eerste Kamer door de Kamervoorzitter (spoedeisende wetsvoorstellen) - die dag de commissie mondeling eindverslag uitbrengt en het plenaire debat en de stemming over genoemd wetsvoorstel plaatsvinden.