Commissies op dinsdag 21 juni 2022Besluitpunten uitklappenBesluitpunten inklappen

 • Commissie voor Koninkrijksrelaties (KOREL)
  9.00 uur
  (Geen besluitpunten)
 • Commissies voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
  mondeling overleg 9.45 uur
  (Geen besluitpunten)
 • College van Senioren
  12.45 uur
 • Commissie voor Financiën (FIN)
  openbaar gesprek 14.00 uur
  (Geen besluitpunten)
 • Commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)
  14.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1. 35154 en 35155

  Goedkeuring Brede Economische en Handelsovereenkomst tussen Canada en de Europese Unie (CETA); Goedkeuring Strategische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en Canada

  De commissie besluit in meerderheid om voor te stellen het plenair debat inzake het CETA-wetsvoorstel (35154) en inzake het wetsvoorstel Goedkeuring Strategische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en Canada (35155) te houden op dinsdag 12 juli of maandag 11 juli 2022.
  Mocht blijken dat wegens (spoed)wetgeving een debat op deze data niet mogelijk is, heeft de commissie de voorkeur voor een plenair debat zo snel mogelijk na het zomerreces.

  2. Mededelingen en informatie

  Het lid Koole (PvdA) verwijst naar de brief van de ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie van 17 juni 2022 inzake de Geannoteerde agenda voor de NAVO Top van 28, 29 en 30 juni 2022, waarin wordt gerefereerd naar de huidige versie van het Strategisch Concept van de NAVO, die ter vertrouwelijke inzage naar de Kamer zou worden gestuurd. Hij vraagt of de Eerste Kamer deze vertrouwelijke versie al heeft ontvangen. De commissie verzoekt de griffie dit na te gaan.

  3. Rondvraag

  De commissievoorzitter peilt of er behoefte is aan een apart overleg/briefing over de situatie in Oekraïne en de wetgeving die daarover naar deze Kamer komt. De commissie verzoekt de staf te kijken naar een mogelijke opzet.

 • Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
  14.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1. 36106

  Wet tijdelijke onderwijsvoorzieningen bij massale toestroom van ontheemden

  Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de fractie van het CDA (Rietkerk) en door de fracties van GroenLinks (Ganzevoort) en de PvdA (Fiers) gezamenlijk. De regering wordt gevraagd de nota naar aanleiding van het verslag uiterlijk 24 juni 2022 toe te zenden, opdat de commissie op 28 juni 2022 een voorstel kan doen voor de plenaire afhandeling van het wetsvoorstel vóór het aanstaande zomerreces, zoals verzocht door de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs (36106, A).

  2. 35282, J

  Brief van de minister van OCW over internationalisering in het hoger onderwijs en de voortgang van wetsvoorstel Wet Taal en Toegankelijkheid; Wet taal en toegankelijkheid

  De commissie besluit, naar aanleiding van de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 13 juni 2022 (35282, J), op 28 juni 2022 gelegenheid te geven voor inbreng voor schriftelijk overleg.

  3. Nabespreking gesprek met de Onderwijsraad

  De commissie bespreekt het gesprek met de Onderwijsraad van 14 juni 2022 na. Een aantal leden doet de suggestie om het nog te verschijnen advies van de Onderwijsraad over taal- en rekenvaardigheden, dat naar verwachting in het vierde kwartaal van 2022 wordt gepubliceerd, te bespreken met de Onderwijsraad. Wanneer het advies is gepubliceerd, zal het geagendeerd worden, zodat een beslissing genomen kan worden over (de planning van) een nieuw gesprek met de Onderwijsraad.

  4. Uitnodiging kennismakingsborrel op het ministerie van OCW

  De commissie gaat graag in op de uitnodiging voor een kennismakingsborrel met de bewindslieden op het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op 27 september 2022. Kort na het reces zal geïnventariseerd worden welke leden deelnemen, gelet op eventuele plenaire verplichtingen op deze dag.

 • Commissies voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
  14.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1. T02664 - Deelrapporten onderzoeksprogramma Veehouderij en Gezondheid Omwonenden

  Verslag schriftelijk overleg (28973 / 29683, L)

  Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Kluit) en PvdD (Koffeman) gezamenlijk. De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

 • Commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
  14.35 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1. Voortgang stikstofproblematiek

  Verslag nader schriftelijk overleg (35334/ 33576 / 35600, AQ)

  De commissie besluit op 5 juli 2022 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg. Op verzoek van de commissie gaat de staf na of de minister voor Natuur en Stikstof Fase 2 van het TNO-rapport, inclusief de inhoudelijke appreciatie gelijktijdig met de Tweede Kamer aan de Eerste Kamer kan doen toekomen.

  2. Beleidsinzet biogrondstoffen

  Brief van de minister voor K&E en de staatssecretaris van I&W van 19 mei 2022 (32813 / 35668, AG)

  Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties PvdD (Koffeman) en SGP (Schalk). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd. Tevens besluit de commissie de status van de gewijzigde motie-Schalk c.s. (35668, I) als niet uitgevoerd te blijven beschouwen.

  3. Registratie ritueel geslachte dieren

  Verslag nader schriftelijk overleg (31571, AG)

  De commissie besluit op 13 september 2022 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg. Tevens besluit de commissie om toezegging T01556 als openstaand te blijven beschouwen.

  4. Toepassen van de rijkscoördinatieregeling op de landelijke infrastructuur voor transport van waterstofgas

  Brief van de minister voor Klimaat en Energie van 3 juni 2022 (29023 , R)

  Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties GroenLinks (Kluit) en PvdD (Koffeman). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

  5. T03257

  Brief van de minister van Klimaat en Energie van 7 juni 2022 (35092 / 33561, L)

  De commissie besluit op 5 juli 2022 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg en om de toezegging T03257 opnieuw te agenderen op 5 juli.

  6. Openbaarmaking verslagen Klimaatakkoord

  Verslag nader schriftelijk overleg (34902, Q) en brief van de staatssecretaris van EZK - Klimaat en Energie van 16 september 2021 (34902, R)

  Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie PVV (Van Hattem). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

  7. Mededelingen en informatie

  De commissie verzoekt de staf om de correspondentie inzake stikstof te bundelen en op 13 september 2022 ter bespreking te agenderen.

  8. Rondvraag

  De commissie besluit om de vervolgvragen inzake de aanvullende routekaart windenergie op zee 2030 heden avond tijdens het kennismakingsgesprek met de minister voor Klimaat en Energie indien mogelijk aan de orde te stellen.
  Tevens besluit de commissie om een nabespreking in vervolg op het kennismakingsgesprek met deze minister te agenderen op 5 juli 2022.

 • Commissies voor Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en voor Justitie en Veiligheid (J&V)
  14.45 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1. 32317, NC en ND

  Brief van de ministers van J&V en voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris van J&V inzake geannoteerde agenda JBZ-Raad van 9-10 juni 2022; Brief van de staatssecretaris van J&V inzake voortgang en kabinetsinzet Europees asiel- en migratiepact; JBZ-Raad

  Inbreng voor schriftelijk overleg met de minister van J&V, de minister voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris van J&V naar aanleiding van de brief van 30 mei 2022 (32317, NC) en de brief van de staatssecretaris van J&V naar aanleiding van de brief van 3 juni 2022 (32317, ND) wordt geleverd door de fractie van de PVV (Van Hattem). De conceptbrief zal aan de commissieleden worden voorgelegd.
  De commissies besluiten toezegging T03077 als "deels voldaan" aan te merken.

 • Commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)
  14.50 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1. COM(2022)650 en COM(2022)655

  EU-voorstellen inzake herziening van Richtlijn 2003/109/EG betreffende langdurig ingezetenen en Richtlijn 2011/98/EU betreffende de gecombineerde vergunning

  Inbreng voor schriftelijk overleg naar aanleiding van de voorstellen COM(2022)650 en COM(2022)655 wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Karimi) en de PvdA (Vos) gezamenlijk en de PVV (Van Hattem). De conceptbrief zal aan de commissieleden worden voorgelegd.

  2. COM(2022)658

  EU-voorstel inzake digitalisering van visumprocedures

  Inbreng voor schriftelijk overleg naar aanleiding van voorstel COM(2022)658 wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Karimi) en de PvdA (Vos) gezamenlijk. De conceptbrief zal aan de commissieleden worden voorgelegd.

  3. 35604, F

  Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van J&V over uniforme registratie van onregelmatigheden in de Wet biometrie vreemdelingenketen; Tijdelijke verlenging bevoegdheid om biometrische gegevens van vreemdelingen af te nemen

  De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van J&V van 15 juni 2022 (35604, F) voor kennisgeving aan te nemen.

  4. Werkbezoek Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) van het Ministerie van Justitie en Veiligheid

  De commissie besluit het agendapunt opnieuw ter bespreking te agenderen, waarbij de leden van de fracties van GroenLinks (Karimi) en de PvdA (Vos) wordt verzocht een schriftelijke toelichting te verschaffen over het doel en nut van het beoogde werkbezoek aan de IND.

 • Commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)
  mondeling overleg 15.30 uur
  (Geen besluitpunten)
 • Commissie voor Financiën (FIN)
  15.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1. 35925 EK, V

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Financiën over een aantal varianten op het huidige begrotingsproces; Miljoenennota 2022

  De commissie besluit de bespreking van het verslag schriftelijk overleg (35925, V) aan te houden en in een volgende vergadering opnieuw te agenderen. Op verzoek van het lid Vendrik (GroenLinks) spreekt de commissie de wens uit om een afschrift te ontvangen van de Tweede Kamerbrief van de minister van Financiën van 22 mei jl. over de brede welvaart in de begrotingssystematiek, ten einde dit bij de bespreking te kunnen betrekken.

  2. 32140 EK, M

  Brief van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst ter aanbieding van de Fiscale beleids- en uitvoeringsagenda; Herziening Belastingstelsel

  De commissie verzoekt de griffie ambtelijk bevestiging te vragen dat de brief van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst van 3 juni 2022 (EK 32140, M) de in de brief van 13 april 2022 (EK 35925, T) aangekondigde brief is met de voorgenomen fiscale wijzigingen in het pakket Belastingplan 2023.

  De commissie besluit op 5 juli 2022 gelegenheid te bieden voor het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg over onderhavige brief.

  Het lid Van der Linden (Fractie-Nanninga) vraagt de griffie om nogmaals ambtelijk bij het ministerie het verzoek neer te leggen voor een formeel bericht over de wijze van uitvoering van de Motie-Van der Linden (Fractie-Nanninga) c.s. over vereenvoudiging van het stelsel van sociale zekerheid, belastingen en toeslagen (EK 35927, K).

  3. Nieuwe datum Algemene Financiële Beschouwingen (AFB)

  De commissie stelt voor - gelet op verhindering van de minister van Financiën op de eerder geplande datum- de Algemene Financiële Beschouwingen te verplaatsen naar 22 november 2022.

  4. T03229 / 35302, N

  Toezegging Antwoord op de uitvoering motie-Otten (35.570); Motie-Otten (Fractie-Otten) c.s. over onderzoek naar vereenvoudiging van het belastingstelsel; Belastingplan 2020

  De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen op 5 juli 2022.

  5. 35704 / 35468, T

  Brief van de staatssecretaris van Financiën – Toeslagen en Douane over de uitkomsten van de uitvoerings- en haalbaarheidstoetsen met betrekking tot de herijking van de hersteloperatie toeslagen; Wet hardheidsaanpassing Awir

  De commissie besluit de brief van 3 juni 2022 (EK 35704 / 35468, T) voor kennisgeving aan te nemen en toezegging T02935 als "deels voldaan" te handhaven.

  6. 34808, M

  Brief van de minister van Financiën en de minister van J&V ter aanbieding van onderzoeksrapporten rond de aanpak van witwassen en terrorismefinanciering; Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn

  Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van het CDA (Essers) en de PvdD (Prast). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

  7. 36108

  Derde incidentele suppletoire begroting Financiën 2022 inzake aandelenemissie Air France-KLM

  Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van de PvdD (Prast). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

  De commissie wenst de werkafspraken vertrouwelijke overleggen en de nu gevolgde gang van zaken na het zomerreces te evalueren.

  8. 21501-07, EM en EN

  Brief van de minister van Financiën inzake praktische uitwerking Raadsaanbeveling convertibiliteit Oekraïense valuta; Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Financiën inzake verslag Eurogroep en Ecofinraad van 4 en 5 april 2022; Raad voor Economische en Financiële Zaken

  De commissie besluit de brieven van 15 juni (EK 21501-07, EM) en 13 juni (EK 21501-07, EN) voor kennisgeving aan te nemen.

  Op voorstel van het lid Vendrik (GroenLinks) besluit de commissie een commissiebrede brief op te stellen met het verzoek aan de minister van Financiën om de toegang tot een betaalrekening voor ontheemden uit Oekraïne zonder biometrisch paspoort vóór 1 juli a.s. mogelijk te maken.

  9. E210034 / E210035 / E210036

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Financiën inzake het Bankenpakket 2021; Bankenpakket 2021 (COM(2021)663, 664, 665)

  Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van de PvdD (Prast). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

  10. Mededelingen

  De commissievoorzitter deelt mee dat de Kamervoorzitter in het College van Senioren van heden heeft meegedeeld dat ter uitvoering van het eerdere commissiebesluit van 7 juni jl. inzake de mogelijkheid van behandeling van wijzigingen van begrotingsstaten in verband met de Voorjaarsnota 2022, eind juni/begin juli in de verschillende Kamercommissies zal worden geïnventariseerd welke commissies verwachten behoefte te hebben aan een kort plenair debat op 12 juli 2022 over het gewijzigde begrotingswetsvoorstel op haar terrein.

 • Commissie voor Koninkrijksrelaties (KOREL)
  16.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1. T01222

  Toezegging De Eerste Kamer zal tweemaal per jaar geïnformeerd worden over de voortgang van de uitvoering van de plannen van aanpak inzake de AMvRB 'Waarborging plannen van aanpak landstaken Curaçao en Sint-Maarten' (32.213 (R1903)

  De commissie besluit toezegging T01222 als openstaand te blijven beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 januari 2023.

  De commissie besluit voorts de brief inzake de verlenging van de samenwerkingsregeling (31568, S) en de 43e voortgangsrapportage Sint Maarten (31568, T) voor kennisgeving aan te nemen.

  2. 35099, S

  Verslag van een nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van BZK inzake mogelijkheden om op te komen tegen (voorgenomen) besluiten van de Koninkrijksregering; Rijkswet Koninkrijksgeschillen

  De commissie besluit op 12 juli 2022 nog de gelegenheid te bieden om inbreng voor nader schriftelijk overleg te leveren.

  3. 35925 VII / 35925 IV, I

  Naar aanleiding van het halfjaarlijkse toezeggingenrappel BZK (35925 VII / 35925 IV, I) besluit de commissie ten aanzien van de volgende toezeggingen als volgt:
  - T03271: als voldaan te beschouwen;
  - T03272: als openstaand te blijven beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 oktober 2022;
  - T03273: als openstaand te blijven beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 december 2022; en,
  - T03275: als openstaand te blijven beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 juli 2022.

 • Commissie voor Koninkrijksrelaties (KOREL)
  informeel overleg 16.30 uur
  (Geen besluitpunten)
 • Commissies voor Justitie en Veiligheid (J&V), voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)
  17.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1. 35538 / 25295, AE

  Brief van de minister van VWS van 14 juni 2022 in reactie op de vragen van 9 juni 2022 over het ontwerpbesluit CoronaMelder en de resterende covid-19-maatregelen (verslag schriftelijk overleg 35538, AE)

  De commissies nemen kennis van het verslag schriftelijk overleg (35538, AE); het onderwerp kan desgewenst worden betrokken bij het beleidsdebat over covid-19-onderwerpen op 5 juli 2022.

  2. 25295 / 36068, AN

  Brief van de minister van VWS van 14 juni in reactie op de vragen van 1 juni 2022 over het ontwerpbesluit wijziging vervaldatum artikel 6ba Wpg en DCC-verordening (verslag schriftelijk overleg 25295 / 36068, AN)

  De commissies nemen het verslag schriftelijk overleg (25295 / 36068, AN) voor kennisgeving aan.

  3. Mededelingen en informatie

  De commissies besluiten de brief van 13 juni 2022 over de nadere uitwerking van de langetermijnaanpak, die in afschrift aan de Eerste Kamer is gestuurd (25295/35526, AM) , te betrekken bij het beleidsdebat over covid-19-onderwerpen op 5 juli 2022.

  4. Rondvraag

  - Het lid Karakus (PvdA) informeert naar de evaluaties van en onderzoeken over het gevoerde coronabeleid.
  - Ten behoeve van het beleidsdebat van 5 juli 2022 zal zo spoedig mogelijk per e-mail een overzicht met links naar relevante kamerstukken onder de leden van de commissies worden verspreid.

 • Commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)
  18.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1. 35608

  Initiatiefvoorstel-Bromet en Tjeerd de Groot over schrappen geborgde zetels voor bedrijven in waterschapsbesturen

  Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Klip), CDA (Atsma), PVV (Bezaan), ChristenUnie (Verkerk), PvdD (Koffeman), 50PLUS (Baay), SGP (Van Dijk) en OSF (Raven).
  De commissie besluit voorts het onderwerp kort voor het zomerreces opnieuw ter bespreking te agenderen om te bezien of een deskundigenbijeenkomst wenselijk is.

  2. 34287/29383, U en toezeggingen T03276 en T03277

  Verslag van een nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van I&W over het instrument milieueffectrapportage (mer) en milieueffectrapporten (MER’en); Regelgeving Ruimtelijke Ordening en Milieu

  De commissie neemt de brief van de staatssecretaris van I&W van 7 juni 2022 (34287/29383, U) voor kennisgeving aan en besluit het onderwerp opnieuw ter bespreking te agenderen na het zomerreces. De commissie besluit de toezeggingen T03276 en T03277 als "openstaand" te blijven beschouwen. Het lid Kluit (GroenLinks) verzoekt de commissiestaf in het kader van toezegging T03277 ambtelijk na te gaan wanneer het toegezegde overzicht van de verschillende bestuurlijke overleggen waarin de kwaliteit van de verschillende milieueffectrapportages (mer’s) (periodiek) kan worden geagendeerd aan de Kamer wordt verstrekt.

  3. Beleidsprogramma van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  Brief van de minister en staatssecretaris van I&W over het beleidsprogramma van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat; Begrotingsstaten Infrastructuur en Waterstaat 2022

  Inbreng voor schriftelijk overleg naar aanleiding van de brief van 17 mei 2022 (35925, XII, D) wordt geleverd door de fractie van GroenLinks (Kluit).

  4. Hyperscale datacenters / 32813 AI, AJ en AK

  Brief van de minister voor VRO ter aanbieding van ontwerpbesluit over hyperscale datacentra; Brief van de minister voor VRO ter aanbieding van de Toetsingsrapportage over datacenter Zeewolde; Brief van de minister voor VRO over de uitvoering van twee moties van het lid Koffeman over het datacenter in Zeewolde; Kabinetsaanpak Klimaatbeleid

  De commissie besluit om op 5 juli 2022 gelegenheid te geven voor het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg n.a.v. de brieven van de minister voor VRO van 10 juni 2022 (32318, AI en AJ) en van 13 juni 2022 (32318, AK).
  De commissie besluit voorts dat de status van de volgende moties:
  - Motie-Koffeman (PvdD) c.s. over het opschorten van de verkoop van agrarische gronden ten behoeve van hyperscale datacenters (35925, XIV, H), en
  - Motie-Koffeman (PvdD) c.s. over de uitvoering van het bestemmingsplan dat voorziet in de vestiging van het Meta-datacenter in Zeewolde (35925, XIV, K) van "niet uitgevoerd" wordt gehandhaafd.

 • Commissies voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
  18.10 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1. Nabespreking mondeling overleg met de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening inzake de inwerkingtreding van de Omgevingswet

  De commissies bespreken het mondeling overleg over de Omgevingswet dat zij in de ochtend hadden met de minister voor VRO na. De commissies besluiten de Voorzitter van de Kamer te verzoeken op korte termijn een kort plenair debat in te plannen om gelegenheid te geven voor het indienen van een of meer moties.

 • Commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
  kennismakingsgesprek 18.30 uur
  (Geen besluitpunten)