Commissies op dinsdag 22 november 2022Besluitpunten uitklappenBesluitpunten inklappen

 • Commissies voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) en voor Europese Zaken (EUZA)
  informeel overleg 11.00 uur
  (Geen besluitpunten)
 • College van Senioren
  12.45 uur
 • Commissies voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
  14.45 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1. 33118 / 34986, EN en EO

  Brief van de minister voor VRO over verstrekking documenten betreffende conceptadvies AcICT; Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor VRO betreffende documenten over het conceptadvies van het Adviescollege ICT-toetsing; Omgevingsrecht

  Inbreng voor nader schriftelijk overleg met de minister voor VRO naar aanleiding van de brieven van 17 oktober 2022 (33118/34986, EN) en 28 oktober 2022 (33118/34986, EO) wordt heden geleverd door de fractie van de PvdD (Nicolaï). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissies worden voorgelegd.

  2. Toezegging T03009

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor N&S over de bejaagbaarheid van de grauwe gans; Aanvullingswet natuur Omgevingswet; Toezegging Kamer nader informeren over de bejaagbaarheid van de grauwe gans (34.985)

  De commissies besluiten om op 6 december 2022 gelegenheid te geven voor het leveren van inbreng voor nader schriftelijk overleg met de minister voor N&S naar aanleiding van de brief van 8 november 2022 (34985, P). De commissies besluiten de status van de toezegging T03009 alsdan ook opnieuw te agenderen ter bespreking.

 • Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
  14.45 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1. 35394

  Verbetering regeling loonkostensubsidie en andere wijzigingen ter uitvoering van het breed offensief om arbeidsbeperkten aan werk te helpen

  De commissie brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

  2. 35420, CD

  Brief van de minister van SZW over stand van zaken NOW, oktober 2022; Noodpakket banen en economie

  Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van het CDA (Oomen-Ruijten).

  3. 35420, CE

  Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van EZK over de langetermijnvisie inzake het coronasteunbeleid; Noodpakket banen en economie

  De commissie besluit het verslag van een nader schriftelijk overleg over de langetermijnvisie inzake het coronasteunbeleid voor kennisgeving aan te nemen.

  4. 36200 XV, A

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor APP over (deels) openstaande toezeggingen; Begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2023

  Naar aanleiding van de reactie van de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen op het toezeggingenrappel met peildata 1 juli 2022 en 1 januari 2023 besluit de commissie ten aanzien van de diverse toezeggingen als volgt:

  - toezeggingen T02130, T02973, T03011 en T03385 als openstaand te blijven beschouwen met deadline 1 januari 2023.
  - toezegging T03367 als deels voldaan te beschouwen met deadline 1 januari 2023.

  5. 29544

  Brief van de minister en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met de kabinetsreactie op het rapport 'In wat voor land willen wij werken?' van de Commissie Regulering van Werk en op het WRR rapport 'Het betere werk'; Arbeidsmarktbeleid

  De commissie besluit niet meer in overleg te treden over de kabinetsreactie op het rapport van de commissie-Borstlap maar de concrete wetsvoorstellen voor de hervorming van de arbeidsmarkt af te wachten.

  6. EU-voorstel voor een aanbeveling inzake minimuminkomen

  De commissie besluit het EU-voorstel opnieuw te agenderen na behandeling van het BNC-fiche op 6 december 2022 in de Tweede Kamer (commissie SZW).

  7. Mededelingen en informatie

  De leden Geerdink (VVD) en Vos (PvdA) hebben belangstelling voor de briefing van de Algemene Rekenkamer over het onderzoeksrapport 'Toegevoegde waarde van EU-subsidies in Nederland'.

 • Commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)
  14.55 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1. 33612, F

  Verslag van een nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van I&W over het Actieprogramma Verankering milieubescherming na Nevele; Structuurvisie Windenergie op land

  Inbreng voor nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van I&W naar aanleiding van de brief van 21 oktober 2022 wordt heden geleverd door de fracties van GroenLinks en PvdA gezamenlijk (Kluit/Karakus). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

  2. Beleidsprogramma van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister en staatssecretaris van I&W over het beleidsprogramma van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2022; Begrotingsstaten Infrastructuur en Waterstaat 2022

  Inbreng voor nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van I&W naar aanleiding van de brief van 18 oktober 2022 wordt heden geleverd door de fracties van GroenLinks en de PvdA gezamenlijk (Kluit/Karakus) en de PvdD (Nicolaï). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

  3. 34287/29383, U en toezeggingen T03276 en T03277

  Verslag van een nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van I&W over het instrument milieueffectrapportage (mer) en milieueffectrapporten (MER’en); Regelgeving Ruimtelijke Ordening en Milieu

  Inbreng voor nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van I&W naar aanleiding van de brief van 7 juni 2022 wordt heden geleverd door de fracties van GroenLinks en de PvdA gezamenlijk (Kluit/Karakus). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

 • Commissie voor Europese Zaken (EUZA)
  15.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1. Mededeling Europese Commissie inzake Uitbreidingspakket 2022

  De commissie besluit om de Mededeling inzake Uitbreidingspakket 2022 in behandeling te nemen en gelegenheid te bieden voor inbreng voor schriftelijk overleg met de regering op 6 december 2022.

  2. LXVIII plenaire COSAC, 13-15 november 2022

  Dit agendapunt wordt aangehouden tot de eerstvolgende vergadering.

  3. ICM over het Rule of Law rapport, 1 december 2022

  De commissie neemt kennis van de uitnodiging. Het lid Krijnen (GroenLinks) geeft aan eventuele deelname aan de ICM uiterlijk op 23 november a.s. aan de staf door te zullen geven.

  4. Inventarisatie wenselijkheid begrotingsdebat

  De commissie verwacht geen behoefte te hebben aan een begrotingsdebat over de Begrotingsstaat Buitenlandse Zaken 2023 (36.200 V) voor wat betreft Europese zaken.

  5. 21501-20, CU

  Brief van de minister van BuZa inzake verslag van de Europese Raad van 20 en 21 oktober 2022; Europese Raad; Brief van de minister van BuZa inzake geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken van 18 november 2022; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

  De commissie neemt kennis van het verslag van de Europese Raad van 20 en 21 oktober 2022 en de geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken van 18 november 2022.

  6. Mededelingen en informatie

  De leden Krijnen (GroenLinks) en Koole (PvdA) melden zich aan voor de besloten technische briefing over de toetreding van de EU tot het EVRM op 29 november 2022. De staf zal verdere deelname deze week per mail inventariseren.

  De commissie geeft aan zich te willen aansluiten bij de toelichting op het rapport Toegevoegde waarde EU-subsidies in Nederland van de Algemene Rekenkamer, indien de commissies FIN, EZK/LNV en/of SZW met een briefing hierover instemmen.

 • Commissies voor Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en voor Justitie en Veiligheid (J&V)
  15.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1. Bijeenkomst Parlementaire Controlegroep (JPSG) Europol op 24 en 25 oktober 2022

  Mondelinge terugkoppeling van de elfde bijeenkomst JPSG Europol

  Het lid Van Hattem (PVV) verzorgt ter vergadering een mondelinge terugkoppeling van de elfde bijeenkomst van de JPSG Europol, die op 24 en 25 oktober jl. in Brussel, België, plaatsvond. Een delegatieverslag verschijnt later als kamerstuk. Het lid Van Hattem geeft aan naar aanleiding van deze bijeenkomst schriftelijk vragen in te dienen. Het antwoord zal met de commissies worden gedeeld.

  2. Interparliamentary Committee Meeting (ICM) on the Evaluation of Eurojust Activities

  De commissies hebben geen specifieke aandachtspunten mee te geven aan het lid Talsma (ChristenUnie) dat zal deelnemen aan de bijeenkomst.

 • Commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)
  15.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1. 19637, K

  Verslag van een nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van J&V over de menselijke maat en dienstverlening in de migratieketen; Vreemdelingenbeleid

  De commissie besluit de antwoorden te betrekken bij het mondeling overleg over de Staat van migratie op 29 november a.s. Na het mondeling overleg zal de commissie de brief opnieuw bespreken om te bezien of er behoefte is aan nader schriftelijk overleg.

  2. Mondeling overleg met staatssecretaris van J&V

  De commissie stemt in met het verplaatsen van het tijdstip van het mondeling overleg met de staatssecretaris van J&V op 29 november a.s. naar 20:00-21:30 uur.

  3. Mededelingen en informatie

  Naar aanleiding van een vraag van het lid Van Hattem (PVV) wordt gemeld dat ambtelijk is begrepen dat de reactie van de staatssecretaris van J&V op de vragen over de Staat van migratie 2022 deze week kunnen worden verwacht, met het oog op het mondeling overleg met de staatssecretaris van J&V op 29 november a.s.

 • Commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)
  16.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1. 35261

  Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer

  De commissie besluit 6 december 2022 gelegenheid te bieden tot het leveren van inbreng voor (het nader voorlopig) verslag.

  2. 34453, AI / T03368

  Toezegging Bevoegdheidsverdeling kwaliteitsborger en bevoegd gezag (34.453); Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister voor VRO over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen; Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

  De commissie besluit 6 december 2022 gelegenheid te bieden tot het leveren van inbreng voor nader schriftelijk overleg en ook dan te besluiten over de status van toezegging T03368.

  3. T03340

  Toezegging Reactie op de brief van woningcorporatie Aedes (35.932)

  De commissie besluit de status van toezegging T03340 als voldaan aan te merken en de brief van 15 november 2022 voor kennisgeving aan te nemen. Desgewenst kan (het onderwerp uit) de brief betrokken worden bij de plenaire behandeling van het Belastingplan 2023.

  4. 35295, AF

  Brief van de minister van BZK over het vervolg van het onderzoek naar hardvochtigheden in wetgeving, de hoofdlijnen van een wetsvoorstel tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en een visie op hardheidsclausules; EU en de rechtsstaat

  Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Ganzevoort) en de PvdD (Nicolai).

  5. 28362, D

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BZK over de volgende fase van actieve openbaarmaking van onderliggende departementale nota's; Reikwijdte van artikel 68 Grondwet

  Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie de PvdD (Nicolai).

  6. Rondvraag

  De staf wordt verzocht de antwoorden van de regering op de vragen van leden van de Tweede Kamercommissie voor Digitale Zaken over de Voortgangsrapportage domein Toegang (26643, 914), over de brief Ministeriële Regeling met eisen aan inlogmiddelen voor burgers en bedrijven (35868, 17), over de brief interbestuurlijk toezicht onder de Wet digitale overheid (Wdo) (35868, 16) te verspreiden in de commissie zodra de Tweede Kamer deze heeft ontvangen.

 • Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
  16.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1. 36126

  Invoering van nieuwe betaalmethoden in het openbaar vervoer voor een studentenreisproduct

  De commissie ziet af van het leveren van inbreng voor voorlopig verslag en brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.

  2. 35984 / 35925, N

  Brief van de staatssecretaris van OCW over stand van zaken moties en toezeggingen met betrekking tot cultuur; Miljoenennota 2022

  De commissie besluit, naar aanleiding van de brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 4 november 2022 (35984 / 35925, N):

  - toezegging T03349 als openstaand te blijven aanmerken en in schriftelijk overleg te treden. Het lid Veldhoen (GroenLinks) zal hiervoor zo spoedig mogelijk inbreng leveren;
  - toezegging T03341 als openstaand te blijven aanmerken in afwachting van de publicatie van de onderzoeksresultaten door de Boekmanstichting;
  - toezegging T03353 als openstaand te blijven aanmerken en de deadline te verplaatsen naar 1 juli 2023;
  - toezegging T03350 als voldaan aan te merken.

  3. 36200 VIII, A

  Brief van de staatssecretaris van OCW over de Meerjarenbrief cultuur - De kracht van creativiteit; Begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2023

  De commissie besluit, naar aanleiding van de brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 4 november 2022 (36200 VIII, A), op 6 december 2022 gelegenheid te geven voor inbreng voor schriftelijk overleg.

  4. E220025

  Voorstel voor een verordening inzake mediavrijheid

  De commissie besluit het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg aan te houden en opnieuw te agenderen op 6 december 2022.

  5. 35145, J

  Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister voor PVO over de opheffing van het vrijwillig lerarenportfolio; Initiatiefvoorstel-Bisschop en Kwint Afschaffing van het lerarenregister en het registervoorportaal

  De commissie besluit de bespreking van het nader schriftelijk overleg aan te houden en opnieuw te agenderen op 6 december 2022.

 • Commissies voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)
  17.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1. Voorstel richtlijn: De consument voorbereiden op de groene transitie

  De commissies besluiten dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen in de vergadering van 6 december 2022.

 • Commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
  17.20 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1. 36170

  Zevende incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2022 inzake IPCEI waterstof golf 2 en 3

  De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.

  2. Stikstofproblematiek

  De commissie besluit de eerstvolgende vergadering inbreng te leveren voor schriftelijk overleg naar aanleiding van de technische briefing van 15 november jl.
  Voorts zal de commissie dan bezien of zij op basis van de tot dan toe toegezonden stukken een datum wenst vast te stellen voor schriftelijk overleg over de stikstofproblematiek in ruime zin.

  3. T03392 - Informeren over werking van wetsvoorstel Wijzigingen fosfaatrechtenstelsel

  Brief van de minister van LNV van 18 november 2022 (35949, G)

  De commissie besluit dit agendapunt aan te houden tot de eerstvolgende vergadering.

  4. Derogatie van de Nitraatrichtlijn

  Verslag nader schriftelijk overleg (33037, AM)

  De commissie besluit het verslag nader schriftelijk overleg (33037, AM) voor kennisgeving aan te nemen.

  5. Evaluatie Wet dieren en reactie op vervolgstappen amendement artikel 2.1 Wet dieren

  Brieven van de minister van LNV van 18 november 2020 (31389, W) en van 18 november 2022 (28286, S)

  De commissie besluit de eerstvolgende vergadering inbreng te leveren voor schriftelijk overleg over de brieven van 18 november 2020 (31389, W) en van 18 november 2022 (28286, S).

  6. Toepassen rijkscoördinatieregeling op het project Delta Corridor

  Brief van de minister voor Klimaat en Energie van 9 november 2022 (29826, B)

  De commissie besluit naar aanleiding van het gevoerde schriftelijk overleg (29826, B) de behandeling als afgerond te beschouwen en de minister voor Klimaat en Energie hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen.

  7. Openbaarmaking verslagen Klimaatakkoord

  Verslag nader schriftelijk overleg (34902, S)

  Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van de PVV (Van Hattem). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

  8. Onderzoek naar aanlanding stroomkabel van windpark door Schiermonnikoog (T03257)

  Verslag schriftelijk overleg (35092 / 33561, N)

  De commissie besluit inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg op 6 december 2022.

  9. Kennismakingsgesprek minister LNV, 29 november 2022

  De commissie inventariseert de onderwerpen voor het kennismakingsgesprek met de minister van LNV op 29 november 2022.

  10. Mededelingen en informatie

  Op verzoek van de GroenLinks-fractie (Kluit) wordt de appreciatie noodverordening Versnelde inzet van hernieuwbare energie tijdens de eerstvolgende vergadering geagendeerd.

  Op verzoek van de CDA-fractie (Prins) wordt de Achtste Voortgangsrapportage Natuur (33576, AB) de eerstvolgende vergadering geagendeerd voor schriftelijke inbreng.

  De commissievoorzitter meldt dat hij naar aanleiding van de vorige commissievergadering contact heeft opgenomen met het ministerie en heeft vernomen dat het ministerie op zeer korte termijn een reactie zal sturen inzake de nog openstaande brief van de commissies EZK/LNV en IWO van 3 juni jl. over de EU-voorstellen methaanemissies en gasmarkten.

 • Commissie voor Financiën (FIN)
  17.35 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1. Vaststellen agenda

  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

  2. Pakket Belastingplan 2023 c.a.

  Op verzoek van het lid Geerdink (VVD) wordt de staf verzocht de commissie te informeren als het voorstel Wet tijdelijke solidariteitsbijdrage (36235) door de Tweede Kamer is aanvaard.

  3. 36202

  Belastingplan 2023

  Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van de VVD (Geerdink), het CDA (Essers), GroenLinks (De Boer) en de PvdA (Crone) gezamenlijk, D66 (Van der Voort), 50PLUS (Van Rooijen) en de SGP (Schalk).

  4. 36203

  Wet rechtsherstel box 3

  Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van de VVD (Geerdink), het CDA (Essers) en D66 (Van der Voort) en de Fractie-Frentrop (Frentrop).

  5. 36204

  Overbruggingswet box 3

  Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van de VVD (Geerdink) en het CDA (Essers).

  6. 36206

  Wet minimum CO2-prijs industrie

  Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van de VVD (Geerdink), GroenLinks (De Boer) en de PvdA (Crone) gezamenlijk en de PVV (Van Strien).

  7. 36207

  Wet delegatiebepaling geen invorderingsrente in specifieke gevallen

  De commissie brengt eindverslag uit onder voorbehoud van plenaire behandeling op 12/13 december 2022.

  8. 36208

  Intensivering kindgebonden budget in verband met koopkrachtondersteuning, afschaffing inkomensondersteuning AOW’ers en aanpassingen van het lage-inkomensvoordeel

  Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van de PVV (Van Strien) en 50PLUS (Van Rooijen).

  9. 36107

  Fiscale verzamelwet 2023

  Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van het CDA (Essers) en de Fractie-Nanninga (Van der Linden).

  10. 36063

  Wet implementatie EU-richtlijn gegevensuitwisseling digitale platformeconomie

  Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van de VVD (Geerdink) en het CDA (Essers).

  11. 35496

  Wet excessief lenen bij eigen vennootschap

  Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de CDA-fractie (Essers).

  12. 28165 / 36108, Y

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Financiën over de Nota Deelnemingenbeleid Rijksoverheid 2022; Deelnemingenbeleid Rijksoverheid

  De commissie besluit de brief van 17 november 2022 (28165 / 36108, Y) voor kennisgeving aan te nemen tenzij de leden van de ChristenUnie-fractie hiertegen bezwaar hebben. Na navraag van de staf blijkt dat de leden van de ChristenUnie-fractie hiertegen geen bezwaar hebben.

  De commissie besluit toezegging T03444 over de conceptnota Staatsdeelnemingen als voldaan te beschouwen.

  13. Rondvraag

  De commissie besluit in te gaan op het aanbod voor een briefing door de Algemene Rekenkamer over het onderzoeksrapport de Toegevoegde waarde van EU-subsidies in Nederland, in te plannen begin 2023.

  De commissie besluit bij de bespreking van de nadere procedure op 29 november 2022 de spreektijden van de plenaire behandeling van het pakket Belastingplan 2023 c.a. te agenderen.