Commissies op dinsdag 26 september 2023  Alle besluitpunten uitklappen Alle besluitpunten inklappen

 • 9.30 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. Besluitenlijst CVO 11 juli 2023

  Het verslag van de vergadering van 11 juli 2023 wordt vastgesteld.

  2. Verzoek aan CVO in het kader van Gedragscode integriteit

  Het CVO besluit om de betrokkenen aan te sporen eerst onderling het gesprek aan te gaan over de aan de orde zijnde kwesties, voor zover dit nog niet is gebeurd. Als eventuele volgende stap zal de Voorzitter namens het CVO in gesprek treden met de betrokkenen.

  3. Motie-Vos c.s. inzake een digitaal quorum

  Het CVO stemt in met het benodigde (kosten)onderzoek naar een systeem ter ondersteuning van het gewenste permanente digitaal quorum. Het CVO verzoekt de griffie tevens om bij het verdere onderzoek de mogelijkheid te betrekken dat op niet-reguliere vergaderdagen wordt gewerkt met een vergadervorm die niet aan een quorum gebonden is, zoals bijvoorbeeld in de Tweede Kamer het geval is met wetgevingsoverleggen op de maandag, en hoe dit zich verhoudt tot het grondwettelijke quorum voor plenaire vergaderingen.

  Het CVO besluit verder om, conform het dictum van de motie, in contact te treden met het Presidium van de Tweede Kamer.

  4. Stand van zaken renovatie Binnenhof

  Het CVO neemt kennis van de ambtelijke notitie en stemt in met het voorstel om in de eerstvolgende Raming een correctie door te voeren op de datum van terugkeer van de Eerste Kamer naar het Binnenhof (van 2026 naar 2029) en de bijbehorende huisvestingskosten in deze jaren.

  5. (Her)benoeming vertrouwenspersoon integriteit

  Het CVO besluit om in gesprek te treden met de externe vertrouwenspersoon integriteit, met het oog op het aflopen van haar aanstellingstermijn in december a.s. Op basis van het gesprek en bespreking in het College van fractievoorzitters, zal de Kamer de huidige vertrouwenspersoon herbenoemen dan wel een procedure opstarten om een nieuwe vertrouwenspersoon te werven.

  6. Vernieuwing Contentmanagementsysteem (CMS)

  Het CVO neemt kennis van de ambtelijke notitie waarin het CVO wordt geïnformeerd over het project ter vernieuwing van het CMS.

  7. Organisatie & Formatierapport griffie

  Het CVO stemt in met het vernieuwde O&F-rapport.

  8. Informatieverzoek De Telegraaf inzake internationale reizen

  Het CVO neemt kennis van het informatieverzoek dat door een krant is gedaan met betrekking tot internationale reizen van Kamerleden. Het CVO stemt in met verstrekking van de gevraagde gegevens, maar verzoekt de griffie om de (oud-)Kamerleden die in de gegevens voorkomen te informeren alvorens de gegevens te verstrekken. Tevens zal het College van fractievoorzitters worden geïnformeerd

 • openbaar gesprek 11.30 uur
  (Geen besluitpunten)
 • 12.45 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. Vaststelling verslag Cvf-vergadering 12 september 2023

  Het College stemt in met het verslag van de vergadering van 12 september 2023.

  2. Actuele zaken met betrekking tot de plenaire agenda + nieuwe voorstellen

  De aanwezigen nemen kennis van de lijst met nieuwe voorstellen voor de agenda van de Eerste Kamer en de lange termijn agenda voor de aankomende periode.

  Het Cvf stemt in met het voorstel om voor de Algemene Politieke Beschouwingen, de Algemene Financiële Beschouwingen en de Algemene Europese Beschouwingen komend jaar de gebruikelijke spreektijdverdeling te hanteren. Het betreft een basistijd van 10 minuten per fractie, plus 1 minuut per fractielid, waarbij het gaat om een totaal van spreektijd voor de eerste en de tweede termijn samen. De praktijk dat regerings- en oppositiefracties om-en-om spreken, in volgorde van grootte waarbij de grootste oppositiepartij begint, wordt eveneens voortgezet.

  3. Controversieelverklaring wetsvoorstellen plenaire agenda 26 september en 3 oktober 2023

  Na een korte inventarisatie blijkt dat ten aanzien van de drie wetsvoorstellen die zijn voorgedragen voor controversieelverklaring, en die deze week of volgende week op de plenaire agenda staan, geen meerderheid bestaat voor controversieelverklaring van deze wetsvoorstellen. De Voorzitter geleidt deze conclusie door naar de plenaire vergadering, waarmee de wetsvoorstellen niet controversieel worden verklaard. Het betreft de volgende voorstellen:

  • 36373 Tijdelijke wet tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen in het onderwijs (plenair debat en stemming gepland op 26 september 2023)
  • 35714 Initiatiefvoorstel-Van Weyenberg en Maatoug Wet werken waar je wilt (stemming gepland op 26 september 2023)
  • 36160 Initiatiefvoorstel-Marijnissen en Temmink Opneming in de Grondwet van bepalingen inzake het correctief referendum (debat gepland op 3 oktober a.s.)

  Ter vergadering heeft de FVD de voordracht tot controversieelverklaren van wetsvoorstel 35714 ingetrokken.

  De eventuele controversieelverklaring van overige aangedragen wetsvoorstellen is volgende week dinsdag aan de orde.

  4. Verlenging mandaat PACE-delegatie

  Het College stemt in met het verzoek van de PACE-delegatie om het mandaat van de delegatie te verlengen tot na de plenaire zitting van de PACE die plaatsvindt van 22 tot 26 januari a.s., zodat de huidige delegatieleden nog aan de plenaire zitting kunnen deelnemen. Het mandaat van de assembleedelegaties loopt conform de vaste werkwijze af met de wisseling van de Tweede Kamer op 6 december a.s.

  5. Voorstel werkbezoek commissie KOREL aan Caribisch deel Koninkrijk

  Het College stemt in met het voorstel van de commissie KOREL (inclusief begroting) voor een werkbezoek aan het Caribisch deel van het Koninkrijk.

  6. Mededelingen en informatie

  De Voorzitter informeert het College over een informatieverzoek van een krant met betrekking tot internationale reizen van Kamerleden. Het College verzoekt de griffie naar aanleiding hiervan om te bezien of dergelijke informatie voortaan niet actief openbaar kan worden gemaakt.

  Op initiatief van het lid Dessing (FVD) wordt de griffie verzocht een procesvoorstel te formuleren ten aanzien van het opstarten van een procedure die kan leiden tot een gezamenlijke parlementaire enquête van beide Kamer met betrekking tot het coronabeleid.

  Het College neemt kennis van een korte toelichting van de griffie op het project NIEK (Nieuw Informatiesysteem Eerste Kamer) dat is gestart voor de vervanging van het huidige contentmanagementsysteem (CMS). Binnenkort zal een aantal leden worden benaderd om input te leveren hoe zij het CMS gebruiken in hun Kamerwerk.

 • 14.00 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. Aanbieding rapport 'Normeren en beprijzen van stikstofemissies - sturen op stikstof'

  Brief minister voor N&S van 30 juni 2023 (35334, BJ)

  De commissie besluit vast te houden aan het eerdere besluit om het rapport 'Normeren en beprijzen van stikstofemissies - sturen op stikstof' opnieuw te agenderen na ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag inzake de Tijdelijke wet Transitiefonds landelijk gebied en natuur (36277).

  2. Voortgang aanpak piekbelasting

  Verslag schriftelijk overleg (35334, BK)

  De commissie bespreekt het verslag van een schriftelijk overleg (35334, BK) en besluit dit verslag opnieuw te agenderen na ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag inzake de Tijdelijke wet Transitiefonds landelijk gebied en natuur (36277).

  3. Aanpak dierwaardige veehouderij en vervolgstappen amendement artikel 2.1 Wet dieren

  Verslag nader schriftelijk overleg (28286, X)

  Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van BBB (Jaspers) en PvdD (Visseren-Hamakers). De fractie van GroenLinks-PvdA (Kluit) sluit zich aan bij de vragen van de PvdD-fractie. De commissie besluit voorts om de deadline voor het leveren van schriftelijke inbreng uit te stellen tot 27 september 12:00 uur. De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

  4. Mededelingen en informatie

  - Het lid Kluit (GL-PvdA) merkt op dat haar fractie de controversieelverklaring van het wetsvoorstel Tijdelijke wet Transitiefonds landelijk gebied en natuur (36277) steunt. Deze fractie zal de steunverlening via de aangewezen weg melden bij de griffie.
  - De commissie verzoekt de griffie de brief aan de Tweede Kamer inzake uitvoering toezegging maatregelpakket transitie landbouw (TK 30252, 128) opnieuw onder de aandacht te brengen na ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag inzake de Tijdelijke wet Transitiefonds landelijk gebied en natuur (36277).

  5. Rondvraag

  De commissie verzoekt de staf na te gaan op welke termijn de beantwoording van de brief van 5 juli 2023 over de uitkomsten van pilot eiwitarm veevoer (T03119) naar de Kamer wordt verstuurd.

 • 14.00 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. Conceptbrief Europese voorstellen voor een EU-positie binnen Internationale Organisaties

  De commissies besluiten de conceptbrief aan de minister van Buitenlandse Zaken met inbreng van de fractie van Volt vast te stellen. De fractie van OPNL wenst zich aan te sluiten bij de inbreng.

 • 14.05 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. 31936, AL & AM

  Verslag van een nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Defensie over de locatiekeuze nieuw radarstation Herwijnen; Brief van de staatssecretaris van Defensie ter aanbieding van twee brieven over het vervangingstraject van radarstations; Luchtvaartbeleid

  De commissies besluiten naar aanleiding van de ontvangen beantwoording (31936, AL) en brief (31936, AM) van de staatssecretaris van Defensie, op 24 oktober 2023 inbreng voor nader schriftelijk overleg te leveren.

 • 14.15 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. 36350 XVII

  Wijziging begrotingsstaat Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2023 (Voorjaarsnota)

  De commissie besluit inbreng voor verslag uit te stellen en een commissiebrief naar de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking te sturen met het verzoek om de precieze omvang van de ombuiging per subartikelonderdeel per brief naar de Eerste Kamer te doen toekomen, alvorens zij de behandeling van de Voorjaarsnota hervatten. Ook zal zij de minister vragen om te reflecteren op de samenloop van de verschillende suppletoire begrotingen.

  2. 36021

  Goedkeuring Verdrag met de Staat Israël inzake de status van hun strijdkrachten

  Inbreng voor nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van Groenlinks-PvdA (Karimi) en SP (Van Apeldoorn).

  3. Kennismakingsgesprekken met de bewindslieden van Buitenlandse Zaken

  De commissie gaat akkoord met het houden van het kennismakingsgesprek met de ministers van Buitenlandse Zaken en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking op 7 november 2023.

  4. Rondvraag

  Het lid Karimi (GroenLinks-PvdA) verzoekt de griffie bij het ministerie na te gaan wat de stand van zaken is van de uitvoering van de gewijzigde motie-Karimi c.s. (36.200 V, J) over ernstige en systematische schendingen van de mensenrechten in Iran.

 • 14.15 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. 36284, B, C, 36284 / 35300 VI, D en 36284, E

  Brief van de minister van BZK over het vervolgtraject invulling slavernijverleden; Slavernijverleden; Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BZK over de kabinetsreactie op rapport van bevindingen van het Adviescollege dialooggroep slavernijverleden ‘Ketenen van het verleden’; Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2020

  Inbreng voor nader schriftelijk overleg over het vervolgtraject invulling slavernijverleden wordt geleverd door de leden van de PvdD-fractie (Nicolaï).

  De commissies besluiten voorts de behandeling van dit dossier in het vervolg te beleggen bij de commissie BIZA.

 • 14.30 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. 36274

  Tijdelijke wet Klimaatfonds

  Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de fracties van de BBB (Panman), GroenLinks-PvdA (Crone), VVD (Petersen), CDA (Prins), D66 (Aerdts), PVV (Faber), SP (Van Apeldoorn), ChristenUnie (Holterhues), PvdD (Visseren-Hamakers) en JA21(Baumgarten).

  2. 35594

  Afbouw salderingsregeling voor kleinverbruikers

  Inbreng voor nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties BBB (Van Langen), GroenLinks-PvdA (Crone), CDA (Prins), D66 (Aerdts), PvdD (Visseren-Hamakers) en OPNL (Van der Goot).
  Tevens besluit de commissie om de toezegging T03703 als voldaan te beschouwen.

 • 14.30 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. 36350 VII

  Wijziging begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2023 (Voorjaarsnota)

  Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de leden van de PVV-fractie (Van Hattem).

 • 14.35 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. Uitvoeringsstatus motie Crone c.s. (34453, AN) en toezeggingen T03368, T03713 en T03714

  Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

  De commissie besluit de minister van BZK heden nog een brief te sturen waarin zij aangeeft dat zij uiterlijk maandag 2 oktober 2023, 10.00 uur een brief wenst te ontvangen van de minister met daarin het (concept)handhavingskader.

  De commissie besluit tevens de uitvoeringsstatus van motie Crone c.s. (34453, AN) als niet-uitgevoerd te handhaven. Tevens besluit de commissie de status van de toezeggingen T03368, T03713 en T03714 als openstaand te handhaven.

  Het Lid Kemperman (BBB) overweegt een interpellatieverzoek te doen.

  2. 35488, G

  Brief van de minister voor VRO ter aanbieding van het rapport over de evaluatie van de Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten; Initiatiefvoorstel-Nijboer Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten

  Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de leden van de fracties van de BBB (Kemperman) en de ChristenUnie (Talsma).

  3. CXLVI, AB

  Brief van de minister van BZK met de kabinetsreactie op het rapport 'Gelijk recht doen'; Parlementaire onderzoekscommissie effectiviteit antidiscriminatiewetgeving

  Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de leden van de fractie van GroenLinks-PvdA (Fiers).

  4. 35295, AN

  Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van BZK over hernieuwde Rijksbrede strategie voor het beschermen van het vrije en open publieke debat tegen desinformatie; EU en de rechtsstaat

  Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de leden van de fracties van JA21 (Nanninga) de PvdD (Nicolai).

  5. ICM Europese verkiezingen, 25 oktober 2023

  Eventuele aanmeldingen kunnen worden doorgegeven via een e-mail aan de commissiestaf.

 • 15.00 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. COM(2023)512 - Europese gehandicaptenkaart en parkeerkaart

  Het voorstel zal na ontvangst van het BNC-fiche opnieuw ter bespreking geagendeerd worden in een vergadering van de commissie VWS.

 • 15.00 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. 32317, OF

  Brief van de minister en de staatssecretaris van J&V inzake geannoteerde agenda JBZ-Raad van 28 september 2023; JBZ-Raad

  De commissies besluiten de geannoteerde agenda van de extra JBZ-Raad van 28 september a.s. voor kennisgeving aan te nemen.

  2. Mededelingen en informatie

  N.a.v. de mededeling 'Procedure controversieel verklaren' wordt namens de fracties van GroenLinks-PvdA (Karimi) en D66 (Dittrich) aangegeven geen steun te verlenen aan het voorstel van de fractie van de PVV tot controversieelverklaring van het wetsvoorstel Wet terugkeer en vreemdelingbewaring (34309).

 • 15.05 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. Moties Eerste tranche wijziging Wet publieke gezondheid afronding parlementaire behandeling

  Verslag schriftelijk overleg (36194, Z)

  Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de PvdD-fractie (Nicolaï).

  2. Reactie motie-Kox c.s. (36002, E)

  Brief van de minister van VWS van 12 september 2023 (36002, F)

  De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan en beschouwt de motie daarmee als uitgevoerd. Het lid Moonen (D66) gaat na of toezegging T03705 kan worden afgevoerd.

  3. PALLAS-project, voorhang van het voornemen tot oprichting van privaatrechtelijke rechtspersoon ‘NewCo’

  Brief van de minister van VWS van 19 september 2023 (Kamerstukken I/II 33626, E/21)

  De commissie overweegt op 3 oktober 2023 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg en zou voor die tijd graag willen beschikken over de conceptstatuten.

 • mondeling overleg 15.15 uur
  (Geen besluitpunten)
 • 15.30 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. 36.222

  Wet seksuele misdrijven

  Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de fracties van de BBB (Marquart-Scholtz), GroenLinks-PvdA (Veldhoen), CDA (Van Toorenburg), D66 (Dittrich), PVV (Bezaan), ChristenUnie (Talsma) en Van Dijk (SGP).

  2. 35.349, J

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor Rechtsbescherming over de stand van zaken met betrekking tot de Wet Uitbreiding Slachtofferrechten; Wet uitbreiding slachtofferrechten

  De commissie besluit de brief van de minister voor Rechtsbescherming, d.d. 7 september 2023, voor kennisgeving aan te nemen.

  3. 33.996, X

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor Rechtsbescherming over de voortgang van de Wet kansspelen op afstand en de monitoringsrapportage online kansspelen voorjaar 2023; Organiseren van kansspelen op afstand

  De commissie besluit de brief van de minister voor Rechtsbescherming, d.d. 18 september 2023, voor kennisgeving aan te nemen.

  4. T03674

  Toezegging Brief Actieagenda Schadelijke Praktijken en Resolutie (35.348 / 36.123)

  De commissie besluit de brief d.d.14 september 2023 voor kennisgeving aan te nemen en toezegging T03674 als voldaan aan te merken.

  5. Rapportage algoritmerisico’s Nederland van de Autoriteit Persoonsgegevens

  De commissie besluit:
  - de rapportage 'Algoritmerisico’s Nederland' van de Autoriteit Persoonsgegevens in behandeling te nemen;
  - op 31 oktober 2023 in een gecombineerde vergadering met de commissie BIZA inbreng te leveren voor schriftelijk overleg, onder voorbehoud van het mogelijk instellen van een commissie Digitale Zaken.

  6. Rondvraag

  Op verzoek van het lid Van Dijk (SGP) zal ambtelijk gerappelleerd worden over de openstaande correspondentie waarvan de reactietermijn verstreken is.
  Ter vergadering wordt geen blijk gegeven van steunbetuiging aan de voorstellen tot controversieel verklaring van wetsvoorstellen op het terrein van J&V.

 • 15.30 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. 36176

  Invoeren investeringsverplichting ten behoeve van Nederlands cultureel audiovisueel product

  De commissie meldt het wetsvoorstel aan voor plenaire behandeling, bij voorkeur op 24 oktober 2023.

  2. Kennismakingsgesprek met de OCW-bewindslieden

  De commissie stemt in met de voorgestelde opzet van het kennismakingsgesprek met de bewindslieden van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op 24 oktober 2023. Tot en met 19 oktober 2023 kunnen leden gespreksonderwerpen aandragen bij de commissiegriffier, zodat deze voorafgaand aan het kennismakingsgesprek met het ministerie gedeeld kunnen worden.

  Verzocht wordt het plenaire debat over het wetsvoorstel Invoeren investeringsverplichting ten behoeve van Nederlands cultureel audiovisueel product (36176), dat voorzien is voor 24 oktober 2023, met ruime marges om het kennismakingsgesprek heen te plannen.

 • informeel overleg 16.00 uur
  (Geen besluitpunten)
 • 16.15 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. 36389

  Eenmalige energietoeslag 2023

  De commissie brengt blanco verslag uit, teneinde het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.

  2. 36245

  Wijziging van de Participatiewet ten behoeve van de werkvoorzieningen voor visueel beperkten

  Inbreng voor het tweede verslag wordt heden geleverd door de leden van de VVD-fractie (Petersen).

  3. 36067, AY, AZ, BA & BB

  Inbreng voor schriftelijk overleg over de diverse pensioenbrieven (36067, AY, AZ, BA en BB) wordt heden geleverd door de leden van de fracties van GroenLinks-PvdA (Van Gurp) en BBB (Heijnen). Het lid van de 50PLUS-fractie (Van Rooijen) zal uiterlijk dinsdag 3 oktober 2023 schriftelijke inbreng aanleveren bij de commissiestaf, waarna de conceptbrief per e-mail zal circuleren in de commissie.

  4. 36067, Y & BC

  Brief van de minister voor APP over de gesprekken met sociale partners over de situatie rond duurzame inzetbaarheid en zwaar werk na 2025; Wet toekomst pensioenen

  De commissie besluit de motie-Crone (36067, Y) als niet-uitgevoerd te blijven beschouwen en de brief (36067, BC) voor kennisgeving aan te nemen.

  5. 35213, AB

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor APP over de tweede monitorraportage Wet Vereenvoudiging Wajong 2022; Verdere activering participatie jonggehandicapten en harmonisatie Wajongregimes

  De commissie neemt het verslag schriftelijk overleg over de tweede monitorraportage Wet Vereenvoudiging Wajong 2022 (35213, AB) voor kennisgeving aan.

 • 17.00 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. Rechtsstaat in de EU

  De commissies spreken de voorkeur uit om op 21 november 2023 de deskundigenbijeenkomst over de rechtsstaat in de EU te organiseren. Voorts stemmen de commissies ermee in om uiterlijk 3 oktober 2023 suggesties voor thema's en sprekers per e-mail aan te leveren bij de commissiestaf.

 • kennismakingsgesprek 17.00 uur
  (Geen besluitpunten)
 • 17.15 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. Terugkoppeling COSAC Voorzittersbijeenkomst 17/18 september 2023

  De commissie besluit dit agendapunt aan te houden tot de eerstvolgende vergadering.

  2. 36.259, O

  Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van BuZa over de kabinetsappreciatie van de Top van de Raad van Europa en de Eindverklaring; Staat van de Europese Unie 2023

  De commissie besluit het verslag van een nader schriftelijk overleg (36.259, O) voor kennisgeving aan te nemen.

  3. ICM Europese verkiezingen 25 oktober 2023

  De commissie besluit deelname aan de ICM per e-mail te inventariseren.

  4. 21.501-02

  Brief van de minister van BuZa inzake geannoteerde agenda voor de informele Raad Algemene Zaken van 27 en 28 september 2023; Brief van de minister van BuZa inzake de Geannoteerde Agenda voor de Raad Algemene Zaken van 19 september 2023; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

  De commissie neemt kennis van de geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken van 19 september 2023 en de geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken van 27 en 28 september 2023.

 • 17.30 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. 36401 [ONDER VOORBEHOUD AANVAARDING IN TWEEDE KAMER]

  Begroting Koninkrijksrelaties 2023 inzake herfinanciering covidleningen

  Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de leden van de fracties van de PVV (Van Hattem) en de PvdD (Nicolai). De regering wordt verzocht de nota naar aanleiding van het verslag uiterlijk vrijdag 29 september 2023, 16.30 uur aan de Kamer te sturen, teneinde de nota in de commissievergadering van 3 oktober 2023 voor nadere procedure te kunnen agenderen. De commissie streeft ernaar het wetsvoorstel op 10 oktober plenair af te handelen (inclusief eventuele stemmingen).

  2. 36401, A, B & C

  Brief van de staatssecretaris van BZK over Aankondiging Incidentele Suppletoire Begroting herfinanciering covidleningen Aruba, Curaçao en Sint Maarten; Brief van de staatssecretaris van BZK over aanbod herfinanciering covidleningen aan Aruba, Curaçao en Sint Maarten; Brief van de staatssecretaris van BZK over adviezen van het CFT over ENNIA; Begroting Koninkrijksrelaties 2023 inzake herfinanciering covidleningen

  De commissie neemt kennis van de geagendeerde brieven en komt ter gelegener tijd op de inhoud terug.

  3. Mededelingen en informatie

  Het College van fractievoorzitters heeft ingestemd met een werkbezoek van de commissie aan het Caribisch deel van het Koninkrijk in de eerste helft van 2024. De commissiewerkbezoek zal opnieuw worden geagendeerd in de commissie.

 • technische briefing 18.45 uur
  (Geen besluitpunten)
 • 20.10 uur
  (Geen besluitpunten)
 • 20.10 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. Inventarisatie deelname aan interparlementaire conferentie over stabiliteit, economische coördinatie en bestuur in de EU

  Na inventarisatie hebben de leden Van Ballekom (VVD) en Van Rooijen (50PLUS) zich aangemeld voor deelname aan deze conferentie.

  2. 28165, AE

  Brief van de minister van Financiën over nazending beslisnota's en onderzoeksrapporten behorende bij brief over de kapitaalbehoefte van Stedin; Brief van de minister van Financiën en de minister voor K&E over kapitaalbehoefte van Stedin; Deelnemingenbeleid Rijksoverheid

  De commissies besluiten op 3 oktober inbreng te leveren voor schriftelijk overleg. Het lid Kroon (BBB) heeft kenbaar gemaakt van deze mogelijkheid gebruik te willen maken.

 • 20.15 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. COM(2023)532, COM(2023)529

  De commissie besluit de Europese voorstellen COM(2023)532 en 529 opnieuw voor procedure te agenderen wanneer het BNC-fiche de Kamer is toegezonden.

  2. 36205

  Nota naar aanleiding van het verslag; Overgangsperiode invoering mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens

  De commissie stelt voor dit wetsvoorstel aan te melden voor plenaire afdoening als hamerstuk. In de commissie wordt opgemerkt dat dit uiteraard is onder het voorbehoud dat in de plenaire vergadering van 3 oktober 2023 niet eerst besloten wordt dit wetsvoorstel controversieel te verklaren.

  3. 36202, T / 36202, U / T03622 / T03645

  Brief van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst over aftopping periodieke giftenaftrek en verwachte effecten op ANBI's; Belastingplan 2023

  De PvdD (Koffeman) heeft per e-mail inbreng geleverd voor schriftelijk overleg. De commissie besluit verder om de brief van de staatssecretaris van Financiën te betrekken bij de behandeling van het Belastingplan 2024. Voorts besluit de commissie dat de motie-Essers (CDA) (36202, T) als uitgevoerd kan worden beschouwd.

  4. 36202, Z

  Brief van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst over uitkomsten vervolgonderzoek bedrijfsopvolgingsregelingen; Belastingplan 2023

  Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van GroenLinks-PvdA (Martens).

  5. 36391, B

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Financiën over EU-voorstellen inzake herziening van het kader voor bankencrisisbeheer en depositoverzekering; EU-voorstellen: Pakket over de herziening van het kader voor bankencrisisbeheer en depositoverzekering (COM(2023)225, 226, 227, 228 en 229)

  Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van de BBB (Kroon).

  6. 36151, X

  Verslag van een nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane over nadere vragen inzake stand van zaken hersteloperatie en de motie-Prast c.s.; Wet hersteloperatie toeslagen

  De commissie besluit op 10 oktober 2023 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg. Het lid Visseren-Hamakers (PvdD) heeft kenbaar gemaakt van deze mogelijkheid gebruik te willen maken.

  7. 32545, C

  Brief van de minister van Financiën over aanbieding verslag Financieel Stabiliteitscommité van 13 juli 2023; Wet- en regelgeving financiële markten

  De commissie besluit op 10 oktober 2023 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg. Het lid Kroon (BBB) heeft kenbaar gemaakt van deze mogelijkheid gebruik te willen maken.

  8. T03644

  Toezegging Bij belastingplan 2024 nog eens kijken naar mogelijkheid verhoging vrijwilligersbijdrage (36.202); Brief van de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst over mogelijkheid voor verhoging vrijgestelde vrijwilligersvergoeding; Belastingplan 2023

  De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van Financiën voor kennisgeving aan te nemen. Voorts besluit de commissie om de toezegging T03644 aan het lid van Rooijen (50PLUS) als voldaan te beschouwen.

  9. 36352

  Brief van de staatssecretaris van Financiën – Toeslagen en Douane over nabestaandenregeling hersteloperatie toeslagen; Wet aanvullende regelingen hersteloperatie toeslagen

  De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van Financiën voor kennisgeving aan te nemen. Voorts besluit de commissie de toezegging T03682 aan het lid Karimi (GroenLinks-PvdA) als voldaan te beschouwen.

  10. Planning Pakket Belastingplan 2024

  De commissie besluit de planning van de schriftelijke voorbereiding van het pakket Belastingplan 2024 naar voren te halen zodat er meer tijd is voor het bestuderen van de stukken en het opstellen van de vragen. Concreet betekent dit dat de commissie zal verzoeken de technische briefing eerder te laten plaatsvinden, namelijk op dinsdag 7 november 2023 (in plaats van maandag 13 november 2023). Verder besluit de commissie inbreng te leveren voor het verslag op 14 november (i.p.v. 21 november) en zal de commissie verzoeken de antwoorden in de eerste schriftelijke vragenronde te ontvangen op 17 november (i.p.v. 24 november). De commissie besluit de overige data (van de 2e schriftelijke vragenronde, plenaire behandeling en stemming) te handhaven.

  11. Verzoek ontvangst Georgische delegatie in het kader van twinning project

  De commissie besluit de Georgische delegatie te ontvangen, waarbij de voorkeur uitgaat naar een ontvangst in de ochtend van 10:00 tot 11:00 uur. De fracties van de BBB (lid nog niet bekend), de VVD ( Van Ballekom) en D66 (Moonen) hebben aangegeven hierbij aanwezig te zullen zijn. Mogelijk schuiven ook leden aan vanuit de CDA-fractie (Bovens) en de fractie van 50PLUS (Van Rooijen).

  12. Uitnodiging interparlementaire bijeenkomst - De toekomst van de belastingheffing in de EU

  Na inventarisatie heeft het lid Geerdink (VVD) zich aangemeld om deel te nemen aan deze interparlementaire bijeenkomst.

  13. Rondvraag

  De commissie besluit op verzoek van het lid Kroon (BBB) om de brief van de minister van Financiën van 6 juli jl. over de voortgangsrapportage van NL financial investments over de Volksbank 2023 (EK 33532/ 34300, D) opnieuw te agenderen. De commissie besluit inbreng te leveren voor schriftelijk overleg op 3 oktober 2023.