Commissies op dinsdag 11 juni 2024  Alle besluitpunten uitklappen Alle besluitpunten inklappen

 • 12.45 uur
 • 14.00 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. E240015

  Voorstel voor een Besluit van Raad aangaande het standpunt van de EU in het gemengde comité CETA voor aanvullende voorschriften bij de beslechting van investeringsgeschillen

  Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van GroenLinks-PvdA (Karimi) en PvdD (Koffeman). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

  2. E240009

  Pakket betreffende de Europese industriële defensiestrategie

  De commissie besluit inbreng voor nader schriftelijk overleg te leveren op 25 juni 2024.

  3. 23432, A & B

  Brief van de ministers van BuZa, van Defensie en voor BHenO over aanvullende humanitaire hulp aan Gaza via airdrops; Brief van de minister van BuZa over humanitaire hulp aan Gaza via airdrops; De situatie in het Midden-Oosten

  De commissie besluit, op verzoek van het lid Belhirch (D66), dit agendapunt aan te houden tot 25 juni 2024.

 • 14.00 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. 36454

  Schrappen grondslag kwaliteitsbekostiging hoger onderwijs

  Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de fractie van de VVD (Geerdink). Het verslag wordt 14 juni 2024 in de ochtend vastgesteld en de commissie wenst de nota naar aanleiding van het verslag uiterlijk 14 juni 2024, 14:00 uur, te ontvangen om op 18 juni 2024 de nadere procedure te kunnen bespreken.

  2. 32827, I

  Brief van de staatssecretaris van OCW over afzien van adviesaanvraag Raad voor Cultuur over de landelijke publieke omroep; Toekomst mediabeleid

  De commissie besluit de brief (32827, I) voor kennisgeving aan te nemen.

 • 14.15 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. 36241

  Aanspraak op kinderopvangtoeslag voor Oekraïense ontheemden

  De commissie besluit op 25 juni 2024 gelegenheid te bieden voor het leveren van inbreng voor verslag.

  2. 36067, BP

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor APP over de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel en over het invaren; Wet toekomst pensioenen

  Inbreng voor nader schriftelijk overleg over de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel en over het invaren (36067, BP) wordt heden geleverd door het lid van de 50PLUS-fractie (Van Rooijen).

  3. 36410 XV, O

  Verslag van een schriftelijk overleg met de ministers voor APP en van SZW over de Commissie sociaal minimum en het programma Vereenvoudiging inkomensondersteuning voor mensen; Begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2024

  De commissie besluit op 25 juni 2024 gelegenheid te bieden om inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg over de Commissie sociaal minimum en het programma VIM (36410, XV, O).

  4. 36410, K

  Brief van de minister van SZW met de kabinetsreactie op het eindadvies van de Staatscommissie Demografische Ontwikkelingen 2050; Miljoenennota 2024

  De commissie besluit de Staatscommissie Demografische Ontwikkelingen uit te nodigen voor een gesprek, te voeren na afronding van de beraadslaging in de Tweede Kamer, c.q. na het zomerreces. Het gesprek zal worden opengesteld voor deelname van leden van andere commissies.

  5. Terugblik gesprekken RVS, AR, VNG en Nationale ombudsman, 4 juni 2024

  De commissie blikt terug op de gesprekken rondom het thema armoede en bestaanszekerheid met de RVS, AR, VNG en Nationale ombudsman d.d. 4 juni 2024. Onder dankzegging aan de betrokken experts bespreekt de commissie een aantal suggesties om dergelijke gesprekken naar de toekomst nog effectiever te voeren (zoals meer tijd om meer diepgang te bereiken en kwaliteit van eigen voorbereiding).

  6. Mededelingen en informatie

  Op verzoek van het lid van de 50PLUS-fractie (Van Rooijen) besluit de commissie naar aanleiding van de mededelingen en informatie:
  - de behandeling door BIZA van de brief van de minister van BZK over de pensioenen van politieke ambtsdragers in het nieuwe pensioenstelsel (36067/28479, BQ) in SZW te monitoren, alsmede het verwachte wetsvoorstel over dit onderwerp en hierover via mededelingen en informatie te worden geïnformeerd.
  - nogmaals gelegenheid te bieden om bij de commissiestaf uiterlijk vrijdag 14 juni 2024 specifieke vragen in te brengen, bijvoorbeeld naar aanleiding van de SVB knelpuntenbrief IV, ten behoeve van het kennismakingsgesprek met de Raad van Bestuur van SVB op 25 juni 2024.

 • 14.30 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. 36440

  Wet bemanning zeeschepen

  Inbreng voor het verslag wordt heden geleverd door de fractie van de BBB (Van Langen-Visbeek).

  2. Toezegging T03203

  Brief van de minister van I&W over hervorming systeem Energie Vervoer voor zeevaart- en luchtvaartsectoren; Implementatie Richtlijn ter bevordering gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en ter uitvoering van het Klimaatakkoord; Toezegging Scheepvaart en luchtvaart betrekken bij evaluatie in 2023 (35.626)

  N.a.v. de brief van 15 mei 2024 (35626, H) wordt inbreng voor schriftelijk overleg met de minister van I&W geleverd door de fractie van de BBB (Van Langen-Visbeek). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

  3. Toezegging T02877

  Toezegging Uitvoeringsagenda VTH aan Kamer aanbieden, inclusief informatie over financiële aspecten (34.986)

  N.a.v. de brief van 21 mei 2024 (29383/34287, AL) wordt inbreng voor schriftelijk overleg met de minister van I&W geleverd door de fracties van de BBB (Van Langen-Visbeek) en GroenLinks-PvdA en de SP gezamenlijk (Thijssen/Van Aelst-den Uijl). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

  4. 36410 XII, L

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van I&W over zelfrijdende technologie; Begrotingsstaten Infrastructuur en Waterstaat 2024

  De commissie besluit de brief van de minister van I&W van 28 mei 2024 (36410 XII, L) voor kennisgeving aan te nemen.

  5. 32698, C

  Brief van de minister van I&W met kabinetsreactie op rapport Algemene Rekenkamer 'Voorbij de dijk: keuzes in het waterveiligheidsbeleid'; Hoogwaterbeschermingsprogramma

  De commissie besluit het agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen nadat de deskundigenbijeenkomst van 2 juli a.s. over waterkwaliteit heeft plaatsgevonden.

  6. 27625, H

  Brief van de minister van I&W ter aanbieding van 'De staat van ons water 2023'; Waterbeleid

  De commissie besluit het agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen nadat de deskundigenbijeenkomst van 2 juli a.s. over waterkwaliteit heeft plaatsgevonden.

  7. 21501-08, T

  Brief van de ministers van I&W en voor Klimaat en Energie over geannoteerde agenda van de Milieuraad van 17 juni 2024; Milieuraad

  De commissie besluit naar aanleiding van de geannoteerde agenda van de Milieuraad van 17 juni 2024 (21501-08, T) om op 25 juni a.s. gelegenheid te bieden voor het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg met de regering.

  8. 36412

  Versterking toepassing profijtbeginsel bij de watersysteemheffing

  De commissie besluit om op 9 juli a.s. een technische briefing over het wetsvoorstel te houden. Hiervoor wordt het tijdvak 16:00-17:00 uur gereserveerd. De griffie gaat bij het ministerie van I&W na of het ambtenaren beschikbaar kan stellen voor deze briefing.

 • 14.45 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. (O.v.) Schriftelijk overleg geannoteerde agenda Europese Raad en Eurozonetop van 20 en 21 maart 2024

  De commissie besluit dit agendapunt aan te houden, in afwachting van de ontvangst van de beantwoording. Het lid Hartog (Volt) kondigt aan de schriftelijke vragen van de Volt-fractie over de Strategische Agenda van de Europese Raad mondeling te zullen stellen tijdens de plenaire behandeling over de Begrotingsstaat Buitenlandse Zaken 2024 (36.410 V), gepland op 18 juni 2024.

  2. 21.501-02 EK, GJ

  Brief van de minister van BuZa over verslag Raad Algemene Zaken van 21 mei 2024; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

  De commissie neemt kennis van het verslag van de Raad Algemene Zaken van 21 mei 2024 (21.501-02, GJ), de geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken - Cohesiebeleid van 18 juni 2024 en de geannoteerde agenda van de informele Europese Raad van 17 juni 2024.

  3. Behandelopties Europese actualiteiten

  De commissie neemt kennis van het memo over de behandelopties Europese actualiteiten en besluit in het najaar een mondeling overleg te houden met de verantwoordelijk bewindspersoon, in te plannen na de Algemene Politieke Beschouwingen (APB). Daarnaast besluit de commissie de Algemene Europese Beschouwingen (AEB) te houden na de publicatie van de Staat van de Unie 2025 van de Nederlandse regering.

 • 14.45 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. 36496

  Wet betaalbare huur

  Inbreng voor het tweede verslag wordt geleverd door de leden van de fracties van de BBB (Kemperman), VVD (Meijer), CDA (Rietkerk), ChristenUnie (Talsma) en 50PLUS (Van Rooijen). De commissie herbevestigt haar besluit dat zij het wetsvoorstel gereed acht voor plenaire behandeling op dinsdag 18 juni 2024, onder voorbehoud dat de nota naar aanleiding van het tweede verslag uiterlijk vrijdag 14 juni 2024, om 16.30 uur is ontvangen. De stemmingen staan als te doen gebruikelijk gepland voor de dinsdag erna, zijnde 25 juni 2024.

  2. T03545

  Toezegging Afschrift rapportage discriminatie en racisme rijksoverheid (35.741); Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van BZK over uitkomsten van de Personeelsenquête Rijk (PER) over racisme op de werkvloer en de verkenning van minder vrijblijvende maatregelen; Initiatiefvoorstel-Hammelburg, Bromet en De Hoop Handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond

  Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de leden van de fracties van GroenLinks-PvdA (Fiers), mede namens de leden van de PvdD, en van JA21 (Nanninga).

  3. T03801

  Toezegging Brief artikel 21, eerste lid, onderdeel d, van de Huisvestingswet 2014 (36.190)

  Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de leden van de fracties van BBB (Van Langen-Visbeek) en PvdD (Nicolaï).

  4. 34453, AW

  Brief van de minister van BZK over het Besluit verbouw onder kwaliteitsborging; Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

  De commissie wenst uiterlijk oktober 2024 opnieuw geïnformeerd te worden over de stand van zaken met betrekking tot de invoering van de Wkb. Zij besluit de status van toezeggingen T03731 en T03729 niet te wijzigen: deze blijven als 'openstaand' geregistreerd.

  5. 36.067 / 28.479, BQ

  Motie-Crone (PvdA) c.s. over het vormgeven van pensioenen voor politici volgens het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen; Wet toekomst pensioenen; Brief van de minister van BZK over de pensioenen van politieke ambtsdragers in het nieuwe pensioenstelsel; Rechtspositie van politieke ambtsdragers

  De commissie oordeelt dat de motie-Crone c.s. (36067, AO) deels is uitgevoerd. Zodra de door de minister in het vooruitzicht gestelde acties zijn voltooid, kan de motie als uitgevoerd worden beschouwd.
  De commissie besluit voorts om op 9 juli 2024 gelegenheid te bieden voor schriftelijk overleg naar aanleiding van de brief met bijlagen van de minister van BZK (EK 36.067/28.479, BQ).

 • 15.00 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. 32.317 EK, OQ

  Brief van de ministers van J&V en voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris van J&V inzake geannoteerde agenda van de JBZ-Raad van 13 en 14 juni 2024; JBZ-Raad

  De commissie besluit de geannoteerde agenda van de formele JBZ-Raad van 13 en 14 juni 2024 (32317, OQ) voor kennisgeving aan te nemen. Het lid Karimi (GroenLinks-PvdA) verzoekt de griffie ambtelijk na te gaan of het aangekondigde EU-brede gezamenlijk implementatieplan voor het migratiepact (Common Implementation Plan, hierna CIP) inmiddels beschikbaar is en ─ indien dit het geval is of zodra dit beschikbaar komt ─ het verzoek over te brengen aan de minister van J&V om dit ook rechtstreeks aan de Kamer te doen toekomen.

 • 15.05 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. 36.196

  Aanscherping openbare ordebeleid voor criminele vreemdelingen

  De commissie meldt het wetsvoorstel aan voor plenaire beraadslaging.

  2. 36.349

  Verlenging beslistermijnen in asiel- en nareiszaken

  Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de fracties van de BBB (Griffioen), GroenLinks-PvdA en Volt gezamenlijk (Karimi/Perin-Gopie), het CDA (Van Toorenburg), D66 (Dittrich) en de ChristenUnie (Huizinga-Heringa).

  3. 36.394

  Tijdelijke wet opvang ontheemden Oekraïne

  Geen van de leden wenst inbreng te leveren voor het tweede verslag, waarmee de schriftelijke behandeling in de commissie voltooid is. Tenzij zich op 12 juni 2024 woordvoerders melden voor debat zal het wetsvoorstel aangemeld worden voor plenaire afdoening als hamerstuk.

  4. 32317, OP

  Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid naar aanleiding van het verslag van de JBZ-Raad van 4 en 5 maart 2024

  De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van J&V van 23 mei 2024 (32317, OP) voor kennisgeving aan te nemen.

  5. 36.410 VI, D

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van J&V over (deels) openstaande toezeggingen; Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2024

  De commissie besluit de brief van de minister van J&V van 23 mei 2024 (36410 VI, D) voor kennisgeving aan te nemen. Ten aanzien van de in de brief aan de orde komende toezeggingen op het terrein van de commissie beslist de commissie toezeggingen T02992 en T03696 als “openstaand” te blijven beschouwen.

  6. Toezegging T03726 en de gewijzigde motie-Van Meenen (D66) c.s. over een herziene inrichting van de asielprocedure en de asielketen

  Toezegging Herziene inrichting asielprocedure en asielketen (36.373)

  N.a.v. de brief van de minister voor PVO van 15 mei 2024 (36410 VII, J) besluit de commissie om op 25 juni 2024 gelegenheid te bieden voor het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg met de staatssecretaris van J&V.

 • 15.30 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. 36357

  Verzamelwet VWS 2023

  De commissie besluit op 25 juni 2024 gelegenheid te bieden voor het leveren van inbreng voor het tweede verslag.

  2. 36403

  Regeling van nicotineproducten zonder tabak en nicotineapparaten

  Inbreng voor verslag wordt heden geleverd door de fracties van GroenLinks-PvdA (Van Gurp), SP (Van Aelst-den Uijl) en PvdD (Koffeman) gezamenlijk en de fracties van de VVD (Kaljouw), D66 (Moonen) en PVV (Bezaan).

  3. Facultatieve protocollen bij het VN-verdrag handicap, het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVKR) en het IVESCR

  Brief van de minister van VWS en de staatssecretaris van VWS van 31 mei 2024 (33826/33992 (R2034), C)

  De commissie besluit de brief van 31 mei 2024 (33826/33992 (R2034), C) voor kennisgeving aan te nemen en toezegging T03547 als voldaan aan te merken.

  4. Mededelingen en informatie

  De commissie stemt ermee in om het gesprek met de Stichting 113 Zelfmoordpreventie te laten plaatsvinden op dinsdag 25 juni 2024 van 17.30 - 18.45 uur en kan zich tevens vinden in de door de stichting voorgestelde opzet van het gesprek.

 • technische briefing 16.00 uur
  (Geen besluitpunten)
 • 17.30 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. 36.550

  Voorjaarsnota 2024

  Naar aanleiding van de bespreking in het College van fractievoorzitters over de samenloop van de behandeling van de Voorjaarsnota/suppletoire begrotingswetsvoorstellen, de APB en een debat naar aanleiding van de regeringsverklaring besluit de commissie dat:
  a) er geen apart artikel 51-debat zal worden gehouden over de Voorjaarsnota 2024.

  b) de suppletoire begrotingen bij de Voorjaarsnota 2024 na ontvangst door de Eerste Kamer (naar verwachting begin juli), zoals te doen gebruikelijk bij de desbetreffende vakcommissies worden geagendeerd voor procedure.
  De commissies kunnen dan zelf bepalen óf zij een plenaire behandeling wensen, en zo ja, of zij dat al op 8 of 9 juli a.s. - of op een later tijdstip willen plannen.
  Hierbij wordt opgemerkt dat het de fracties vrijstaat de Voorjaarsnota bij die behandeling te betrekken te betrekken.

  c) Kort na de APB in de Tweede Kamer een gecombineerd debat over de APB en de regeringsverklaring in de Eerste Kamer zal worden gehouden.

  2. 36202 / 32140, AM

  Verslag van een nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst over het ambtelijk rapport Aanpak fiscale regelingen; Herziening Belastingstelsel

  De commissie besluit naar aanleiding van de beantwoording van de staatssecretaris van Financiën op 25 juni 2024 gelegenheid te bieden om inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg.

  3. 36151 / 31066, AB

  Brief van de staatssecretaris van Financiën - Toeslagenen en Douane over update routes aanvullende schade hersteloperatie Toeslagen; Belastingdienst

  De commissie besluit het debat in de Tweede Kamer op donderdag 13 juni over de afhandeling van de toeslagenaffaire af te wachten, alvorens de brief van de staatssecretaris van Financiën (36151/31066, AB) in combinatie met de brief (36151, AA) opnieuw ter bespreking te agenderen op de eerstvolgende vergadering.
  De commissie zal conform haar eerdere besluit op 4 juni jl. dan nader bezien hoe zij dit onderwerp verder wenst te behandelen.

  4. 36151, AA

  Brief van de staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane ter aanbieding van de voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen januari - april 2024; Wet hersteloperatie toeslagen

  De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van Financiën (36151, AA) in samenhang te bespreken met de verdere behandeling van de brief (36151/31066, AB).

  5. Terugblik presentatie Algemene Rekenkamer

  De commissie blikt positief terug op de presentatie van de Algemene Rekenkamer over het verantwoordingsonderzoek 2023 van dezelfde middag en spreekt hierbij de verwachting uit dit volgend jaar wederom te willen organiseren.
  T.z.t. zal worden bezien of de presentatie openbaar kan plaatsvinden.

  6. Mededelingen en informatie

  - De commissie besluit de zogenoemde box3-zaken te monitoren en opnieuw ter bespreking te agenderen als de de reactie van de staatssecretaris op de uitspraken van de Hoge Raad is ontvangen.
  - De commissie herbevestigd de eerdere procedure dat het afschrift van brief van de minister aan de voormalig staatsagent en diens reactie zullen worden betrokken bij de bespreking van de evaluatie van het steunpakket, zodra de evaluatie is ontvangen.

 • 17.30 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. Nabespreking Interparlementair Koninkrijksoverleg

  De commissie blikt kort terug op het verloop van het Interparlementair Koninkrijksoverleg dat van 7 tot en met 10 juni 2024 heeft plaatsgevonden in de Eerste Kamer.

  2. 36.410 VII / 36.410 IV, I

  De commissie neemt kennis van de reactie van de minister van BZK op het halfjaarlijkse toezeggingenrappel en besluit ten aanzien van de toezeggingen op haar beleidsterrein als volgt:
  - T03671: als openstaand blijven beschouwen en het ministerie van Financiën rappelleren voor wat betreft de uitvoering;
  - T03275: als openstaand blijven beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 juli 2025;
  - T03728: als openstaand blijven beschouwen tot het moment dat de Kamer schriftelijk is geïnformeerd over de ondertekening van een hoofdlijnenakkoord tussen Aruba en Nederland om te komen tot een hybride Rijkswet Aruba financieel toezicht en bijbehorende verlaging van het rentepercentage inzake de COVID-leningen; en,
  - T03273: als openstaand blijven beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 januari 2025.