Plenair Crone bij Interpellatie-Crone over het opschorten van de invoering van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwenVerslag van de vergadering van 11 juli 2023 (2022/2023 nr. 42)

Status: gecorrigeerd

Aanvang: 17.22 uur


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Crone i (GroenLinks-PvdA):

Dank u wel, voorzitter. De minister sprak in zijn beeldspraak al over een voetbalwedstrijd. Hij zei dat we nu in de derde termijn zitten. Ik wil daar procedureel toch iets over zeggen. We hebben als Kamer drie jaar lang vragen gesteld. Die waren bijna iedere keer dezelfde, omdat we geen goede antwoorden kregen. Dan moet de regering dus goede antwoorden geven, want dan is het klaar. We hebben ten laatste gezegd: u mag de voorhang doen bij de Raad van State en dan krijgt u te horen of het allemaal goed genoeg is, maar dan willen we dat wel terugzien. We willen dat niet terugzien ter kennisneming, maar om te kijken of onze kritiek goed is verwerkt. Dat was de duidelijke bedoeling die in de procedurevergadering is genoemd. Het is in alle, tegenwoordig openbare, procedurevergaderingen gezegd. Zelfs al zou de minister het recht hebben om het KB te slaan, dan was er nog de volgende politieke toezegging: we gaan er nog met u over spreken. Dat hebben we hem twee weken geleden ook schriftelijk gemeld, als gezamenlijke commissie. Ook de inhoudelijke vragen zijn zowel vorige week als de week daarvoor gesteld namens de gehele commissie. Dat was dus niet namens de oppositie of de coalitie, maar namens iedereen samen.

We zitten dus nog vol in de wedstrijd. Daarom zijn we er ook blij mee dat de minister vanmiddag uitstekende antwoorden heeft gegeven op een groot aantal vragen. Respect ook voor het feit dat hij in alle chaos, naast alle politieke rumoer, zich hierop heeft geconcentreerd. Dat kostte ons ook best wel wat moeite, want we moesten zaterdagavond natuurlijk ook naar Nieuwsuur kijken. Maar dank, minister. Dit is namelijk een serieus debat.

Wij doen dit omdat wij vrezen dat burgers dadelijk in januari geen kwaliteitsborger kunnen vinden. Dan kunnen ze geen huis bouwen en kunnen ze geen verbouwing doen. En twee: als het huis klaar is, is er onduidelijkheid over de bevoegdheden van de kwaliteitsborger om het huis goed te keuren. Voldoet het dan wel aan het Bouwbesluit? Iedereen zoekt nu naar een tussenoplossing. Als het nog niet goedgekeurd is, mag je dan gedogen dat nog niet alles oké is? De minister en de VNG denken daar ook over mee.

Dat zijn twee goede ontwikkelingen en we denken erover na, maar wij vinden het een erg groot risico om nu, een halfjaar van tevoren, te beslissen dat het wel goed gaat komen. Het is namelijk geen goednieuwsshow. Daarom vraag ik toch om de uitvoering op te schorten en dit niet per 1 januari door te laten gaan. Ik zal de motie hierover straks voorlezen.

Ik meld daar nog even bij dat dit ook uit de sector komt. De koepelorganisaties en VNG zeggen steeds dat het moet doorgaan, maar dat we wel een toezichtkader moeten regelen. En als er een probleem is met het vinden van een Wkb'er, dan zeggen ze tegen de burgers dat ze maar eerder hadden moeten gaan zoeken. Toen ik dat gisteravond las, vond ik dat beschamend.

De voorzitter:

Meneer Crone, wilt u nu de motie voorlezen?

De heer Crone (GroenLinks-PvdA):

Ja.

Bouwend Nederland heeft gisteren ook gevraagd om uitstel. De Vereniging Eigen Huis ziet de problemen ook.

Nog één correctie. Ik kreeg tien minuten geleden een mailtje, waarin Bouwend Nederland zegt: wij hebben de minister wel degelijk de opening geboden om de verbouwingen uit te stellen. De minister heeft vanmiddag gezegd dat Bouwend Nederland dat niet wil. Misschien heeft hij dat nog niet gelezen, maar die mail is ook aan hem gestuurd, om 16.50 uur. De minister moet dus nog duidelijkheid geven over wat Bouwend Nederland echt vindt.

Dan lees ik graag de motie voor, voorzitter.

De voorzitter:

Door de leden Crone en Kemperman wordt de volgende motie voorgesteld:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

stelt vast dat er mogelijk te weinig kwaliteitsborgen zijn om na 1 januari 2024 consumenten en andere opdrachtgevers bij nieuw- en verbouw te helpen zoals dan volgens de Wet kwaliteitsbouw verplicht is, dat mede daardoor vertraging in de bouwopgave kan plaatsvinden en de kosten voor consumenten ongewenst hoog kunnen worden;

constateert dat de regering niet bereid is volgens ook voorstellen van onder andere de Raad van State in een terugvaloptie te voorzien;

constateert tevens dat er nog geen handhavingskader voor gemeenten is voor opleveringsdossiers;

verzoekt de regering invoering van de Wkb op te schorten tot deze problemen zijn opgelost,

en gaat over tot de orde van de dag.

Zij krijgt letter AN (34453).

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Crone. Dan geef ik het woord aan de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.